1/6 giờ bằng bao nhiêu phút

Hãy luôn luôn ghi nhớ cảm ơnvote 5*
nếu câu vấn đáp hữu ích nhé!

TRẢ LỜI

avatar

Đáp án:

10 phút

Giải mến công việc giải:

1/6*60=10

Hãy chung người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

4.8

4 vote

avatar

Đáp án: 10 phút

Xem thêm: Đánh giá top 3 giày Jordan đang bán chạy nhất thị trường

Giải mến công việc giải:

Đổi : 1 giờ = 60 phút

60 x 1/6 = 60/6 = 10 (phút)

Hãy chung người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

Bổ sung kể từ chuyên nghiệp gia

Đáp án:

$\dfrac16$ giờ là 10 phút 

Giải mến công việc giải:

1 giờ = 60 phút

1 giờ chia thành 6 phần đều nhau, thì $\dfrac16$ giờ là một trong những phần vì chưng nhau

Vậy $\dfrac16$ giờ là:

60 phút:6=10 phút