bài tập câu gián tiếp lớp 8

Reported speech là dạng câu con gián tiếp được gửi thanh lịch kể từ câu thẳng. Dạng câu này được dùng nhằm truyền đạt lại ý của một người nào là bại. Vậy các bạn tiếp tục bắt được kiến thức và kỹ năng và bài luyện câu con gián tiếp lớp 8 hoặc chưa? Nếu ko hãy bám theo dõi tức thì nội dung bài viết bên dưới của Tự học tập PTE nhằm ôn luyện và gia tăng kiến thức và kỹ năng tiếp tục học tập nhé.

Ôn luyện kiến thức và kỹ năng câu con gián tiếp nhập giờ đồng hồ Anh

Bạn đang xem: bài tập câu gián tiếp lớp 8

Trước Khi thực hiện bài xích luyện câu con gián tiếp lớp 8, các bạn hãy nằm trong ôn luyện lại những kiến thức và kỹ năng trọng tâm tiếp tục nhé.

Khái niệm

Câu trực tiếp: Câu thẳng là lời nói phát biểu xuất phân phát thẳng kể từ người phát biểu và thông thường được đặt tại nhập lốt ngoặc kép.

Ôn luyện kiến thức và kỹ năng câu con gián tiếp nhập giờ đồng hồ Anh
Ôn luyện kiến thức và kỹ năng câu con gián tiếp nhập giờ đồng hồ Anh

Ví dụ: “I am hungry”, Bob said.

Câu con gián tiếp: Câu con gián tiếp hoặc còn được nghe biết với tên thường gọi không giống là câu trần thuật. Câu này được dùng nhằm thuật lại lời nói phát biểu của những người không giống, ko thuật lại không thiếu thốn những kể từ ngữ tuy nhiên ý nghĩa sâu sắc vẫn không thay đổi và ko ở trong lốt ngoặc kép.

Ví dụ: Bob said he was very hungry.

Cách quy đổi kể từ câu thẳng thanh lịch câu con gián tiếp (câu tường thuật)

Lưu ý về những thay cho thay đổi về thì của động từ:

Thì ở câu trực tiếpThì ở câu con gián tiếp
1. Hiện bên trên đơn (Simple Present)
Ví dụ: “I work for a post office”, she said.
Quá khứ đơn (Simple Past)
Ví dụ: She said she worked for a post office.
2. Hiện bên trên tiếp tục (Present Continuous)
Ví dụ: “I am feeling ill” Tom said to tướng me
Quá khứ tiếp tục (Past Continuous)
Ví dụ: Tom told u that he was feeling ill.
3. Hiện bên trên hoàn thành xong (Present Perfect)
Ví dụ: Tom said: “I haven’t done it”
Quá khứ hoàn thành xong (Past Perfect)
Ví dụ: Tom said he hadn’t done it
4. Hiện bên trên hoàn thành xong tiếp diễn
Ví dụ: “I’ve been waiting for 2 hours”, Jack said
Quá khứ hoàn thành xong tiếp diễn
Ví dụ: Jack said he had been waiting for 2 hours.
5. Quá khứ đơn (Simple Past)
Ví dụ: “I didn’t bởi it”, he said.
Quá khứ hoàn thành xong (Past Perfect)
Ví dụ: He said he hadn’t done it
6. Quá khứ tiếp tục (Past Continuous)
Ví dụ: “I was lying”, he said.
Quá khứ hoàn thành xong tiếp tục ( Past perfect Continuous)
Ví dụ: He said he had been lying
7. Quá khứ hoàn thành xong (Past Perfect)
Ví dụ: “I had already done my homework”, Bob said.
Quá khứ hoàn thành xong (Past Perfect)
Ví dụ: Bob said he had already done his homework.
8.Tương lai đơn (Simple Future)
Ví dụ: “I’ll buy it”, Tom said.
Tương lai ở quá khứ (Future in the past)
Ví dụ: Tom would buy it.

Bên cạnh bại, còn tồn tại một trong những thay cho thay đổi với những động kể từ khuyết thiếu (modal verbs)

Câu trực tiếpCâu con gián tiếp
CanCould
Must/ have toHad to
MayMight
WillWould
Shall/ ShouldShould
Needn’tDidn’t have to

*Chuyển trạng kể từ chỉ xứ sở và thời hạn bám theo quy luật:

Câu trực tiếpCâu con gián tiếp
This
Ví dụ: “I want to tướng buy this pen.”
That
Ví dụ: She said she wanted to tướng buy that pen.
These
Ví dụ: “I want to tướng buy these pens.”
Those
Ví dụ: She said she wanted to tướng buy those pens.
Here
Ví dụ: “I want to tướng sit here.”
There
Ví dụ: She said she wanted to tướng sit there.
Now
Ví dụ: “I am sitting in front of TV now.”
Then
Ví dụ: She said she was waiting in front of TV then.
Today
Ví dụ: “Today I have a test”
That day
Ví dụ: She said she had a test that day.
Yesterday
Ví dụ: “I had a test yesterday.”
The day before/ The previous day.
Ví dụ: She said she had a test the day before.
Tomorrow
Ví dụ: “I’ll have a test tomorrow.”
The next day/ The following day.
Ví dụ: She said she would have a test the next day.
Ago
Ví dụ: “I had a test 2 days ago.”
Before
Ví dụ: She said she had had a test 2 days before.
Last night
Ví dụ: “I watched TV with my mother last night.”
The night before/ The previous night.
Ví dụ: She said she had watched TV with her mother the night before.
Next week
Ví dụ: “I will go on a picnic next week.”
The following week/ The week after.
Ví dụ: She said she would go on a picnic the following week.
The day before yesterday
Ví dụ: “I had a test the day before yesterday.”
Two days before/ earlier
Ví dụ: She said she had had a test 2 days before.
Xem thêm:
 • Sb nhập giờ đồng hồ Anh là gì
 • On the mạng internet hoặc in the internet?
 • Give off là gì?
 • Các thì nhập giờ đồng hồ Anh lớp 6

Bài luyện câu con gián tiếp lớp 8 nhập giờ đồng hồ Anh

Bài luyện câu con gián tiếp lớp 8 nhập giờ đồng hồ Anh bên dưới tiếp tục khiến cho bạn gia tăng những kiến thức và kỹ năng tuy nhiên tôi đã học tập. Làm bài xích và thăm dò coi tôi đã đoạt được được công ty đặc điểm đó ko các bạn nhé.

Phần bài xích luyện câu con gián tiếp lớp 8

Bài luyện 1: Viết lại những câu sau với nghĩa tương tự

1. She said, “I am reading.”

→ She said that…….

2. They said, “We are busy.”

→ They said that ……….

Bài luyện 1: Viết lại những câu sau với nghĩa tương tự
Bài luyện 1: Viết lại những câu sau với nghĩa tương tự

3. He said, “I know a better restaurant.”

→ He said that………

4. She said, “I woke up early.”

→ She said that…….

5. He said, “I will ring her.”

→ He said that…….

6. They said, “We have just arrived.”

→ They said that…….

7. He said, “I will clean the xế hộp.”

→ He said that…….

8. She said, “I did not say that.”

→ She said that…….

9. She said, “I don’t know where my shoes are.”

→ She said that…….

10. He said: “I won’t tell anyone.”

→ He said that…….

Bài luyện 2: Viết lại những câu sau sánh mang đến nghĩa ko thay cho đổi

1. “Where is my umbrella?” she asked.

→ She asked…….

2. “How are you?” Martin asked us.

→ Martin asked us…….

3. He asked, “Do I have to tướng bởi it?”

→ He asked…….……

4. “Where have you been?” the mother asked her daughter.

→ The mother asked her daughter…….

5. “Which dress bởi you lượt thích best?” she asked her boyfriend.

→ She asked her boyfriend…….

6. “What are they doing?” she asked.

→ She wanted to tướng know…….

Bài luyện về câu con gián tiếp nhập giờ đồng hồ Anh
Bài luyện về câu con gián tiếp nhập giờ đồng hồ Anh

7. “Are you going to tướng the cinema?” he asked u.

→ He wanted to tướng know…….

8. The teacher asked, “Who speaks English?”

→ The teacher wanted to tướng know……

9. “How bởi you know that?” she asked u.

→ She asked me…….

10. “Has Caron talked to tướng Kevin?” my friend asked u.

→ My friend asked me…….

Xem thêm:

 • Bài luyện chiếm hữu cơ hội lớp 6
 • Bài luyện wh question
 • Nhầm láo nháo giờ đồng hồ Anh là gì
 • Bài luyện to tướng v ving

Bài luyện 3: Viết lại những câu sau mang đến nghĩa ko thay cho đổi

1. The doctor said to tướng u, “You should lose weight.”

→ The doctor advised me…….

2. Mary said, “Let’s go to tướng a movie.”

→ Mary suggested…….

3. “I didn’t break the windows”, Bill said.

→ Bill denied…….….

4. “You told a lie, Tom”, she said.

→ She accused Tom…….

5. “I can’t go to tướng your birthday tiệc ngọt next Saturday evening, Jack”, said Mary.

→ Mary apologized for…….

Bài luyện 4. Viết lại những câu sau với kể từ mang đến sẵn

1. “I won’t help you with your homework. Never ! ” Jane said to tướng u.

→ Jane refused……..

2. Joe said, “Please come to tướng my tiệc ngọt.”

→ Joe invited……..

3. Mr. Gray said, “Don’t play in the street.”

→ Mr. Gray warned the children not…….

4. “Would you lượt thích to tướng come on a picnic with us?

→ They invited…….

Xem thêm: tả con đường từ nhà đến trường

5. “Please don’t tell anybody what happened.”

→ He asked…….

Bài luyện 5: Lựa lựa chọn đáp án đích thị (A, B, C, D)

1.My father said that Kin _________ married the day before.

A. was getting

B. had got

C. get

D. got

2. Cuong said that he _______ to tướng go to tướng nhật bản the next week.

A. wanted

B. will want

C. would want

D. had wanted

Bài luyện 5: Lựa lựa chọn đáp án đích thị (A, B, C, D)
Bài luyện 5: Lựa lựa chọn đáp án đích thị (A, B, C, D)

3. The doctor told u ________ in bed for a few days.

A. to tướng stay

B. stay

C. staying

D. stays

4. “When did you go to tướng the cinema?”

Hung asked her when _________________________.

A.she go to tướng the cinema

B. she had gone to tướng the cinema

C. she went to tướng the cinema

D. she will go to tướng the cinema

5. My mother: “I won’t buy a new car”.

Na: My mother said that she ________________.

A.won’t buy a new car

B. wouldn’t buy a new car

C. buy a new car

D. will buy a new car

6. “Don’t use too much cold water”, his mother said.

➔ His mother told him ________________________.

A.to tướng use too much cold water

B. not to tướng use too much cold water

C. use too much cold water

D. using too much cold water

Phần đáp án bài xích luyện câu con gián tiếp lớp 8

Cùng thăm dò lại đáp án coi bản thân đích thị được bao câu nhé.

Đáp án bài xích luyện 1

1. She said that she was reading.

2. They said that they were busy.

3. He said that he knew a better restaurant.

4. She said that she had woken up early.

5. He said that he would ring her.

6. They said that they had just arrived.

7. He said that he would clean the xế hộp.

8. She said that she had not said that.

9. She said that she did not know where her shoes were.

10. He said that he would not tell anyone.

Đáp án bài xích luyện 2

1. She asked where her umbrella was.

2. Martin asked us how we were.

3. He asked if he had to tướng bởi it.

4. The mother asked her daughter where she had been.

5. She asked her boyfriend which dress he liked best.

6. She wanted to tướng know what they were doing.

7. He wanted to tướng know if I was going to tướng the cinema.

Phần đáp án bài xích luyện về con gián tiếp lớp 8
Phần đáp án bài xích luyện về con gián tiếp lớp 8

8. The teacher wanted to tướng know who spoke English.

9. She asked u how I knew that.

10. My friend asked u if Caron had talked to tướng Kevin.

Xem thêm:

 • P2 nhập giờ đồng hồ Anh là gì?
 • Bài luyện viết lách lại câu với used to
 • Phân biệt will và be going to

Đáp án bài xích luyện 3

1. The doctor advised u to tướng lose weight.

2. Mary suggested going to tướng a movie

3. Bill denied breaking the windows

4. She accused Tom of telling a lie.

5. Mary apologized for not going to tướng Jack’s birthday tiệc ngọt next Saturday evening.

Đáp án bài xích luyện 4

1. Jane refused to tướng help u with my homework.

2. Joe invited u to tướng his tiệc ngọt.

3. Mr. Gray warned the children not to tướng play in the street.

4. They invited u to tướng come on a picnic with them.

5. He asked u not to tướng tell anybody what had happened.

Đáp án bài xích luyện 5

 1. Chọn B (dấu hiệu nhận biết: the day before gửi kể từ yesterday nên tất cả chúng ta lùi thì ở câu con gián tiếp)
 2. Chọn C (dấu hiệu nhận biết: the next day nên lùi thì ở câu con gián tiếp)
 3. Chọn A (told sb to tướng V)
 4. Chọn B (lùi thì ở câu con gián tiếp)
 5. Chọn B (lùi thì ở câu con gián tiếp)
 6. Chọn B (told somebody not to tướng V)

Bài luyện câu con gián tiếp lớp 8 là 1 trong mỗi chủ thể tuy nhiên các bạn tránh việc bỏ dở. Hãy ôn luyện kiến thức và kỹ năng và rèn luyện thường ngày nhằm vẫn tồn tại điểm oan Khi thực hiện bài xích ganh đua chúng ta nhé. Tự học tập PTE chúc bạn làm việc đảm bảo chất lượng và hoàn thành xong tiềm năng đoạt được giờ đồng hồ Anh của tớ.

Xem thêm: thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt 3