cách đổi phân số ra số thập phân

Đổi phân số thập phân thành số thập phân

Muốn viết phân số thập phân thành số thập phân, ta đếm xem ở mẫu có bao nhiêu chữ số 0 thì dùng dấu phẩy ( , ) đặt ở tử sao cho số chữ số sau dấu phẩy bằng với số chữ số 0 đếm được. (Nếu ở tử không có đủ chữ số thì ta thêm vào bên trái nó các chữ số 0.)

Bạn đang xem: cách đổi phân số ra số thập phân

Cách đổi phân số thành số thập phân.

Muốn viết số thập phân thành phân số thập phân, ta làm ngược lại điều trên đây.

Ví dụ 1:

$$\frac{75531}{100} = 755,31$$

Giải thích: Mẫu của $\Large \frac{75531}{100}$ là $100$, có 2 chữ số 0 nên ta đặt dấu phẩy ở tử bằng cách lùi từ phải sang trái 2 chữ số (tức là ,31).

Ví dụ 2:

$$\frac{37}{1000} = 0,037$$

Giải thích: Mẫu của $\Large \frac{37}{1000}$ có 3 chữ số 0. Mà tử của nó chỉ có hai chữ số nên phải thêm vào bên trái của tử các chữ số 0. Đặt dấu phẩy sau khi lùi từ phải sang trái 3 chữ số (tức là ,037).

Ví dụ 3:

$$1,9204 = \frac{19204}{10000}$$

Xem thêm: Đánh giá top 3 giày Jordan đang bán chạy nhất thị trường

Giải thích: Số $1,9204$ có 4 chữ số sau dấu phẩy (là ,9204) nên khi viết thành phân số thì mẫu có 4 chữ số 0 (tức là 10000).

Một số phân số đặc biệt

Các phân số có mẫu là 5; 25; 125; … đều có thể chuyển thành phân số thập phân. Từ đó dễ dàng chuyển thành số thập phân.

Ví dụ 4:

$$\frac{3}{5} = \frac{3 \cdot 2}{5 \cdot 2} = \frac{6}{10} = 0,6$$

$$\frac{173}{25} = \frac{173 \cdot 4}{25\cdot 4} = \frac{692}{100} = 6,92$$

Ví dụ 5:

$$\frac{11}{50} = \frac{11 \cdot 2}{50 \cdot 2} = \frac{22}{100} = 0,22$$

$$\frac{11}{2} = \frac{11\cdot 5}{2 \cdot 5} = \frac{55}{10} = 5,5$$

Xem thêm: hoà tan hoàn toàn m gam al