ch3 ch2 ch3+cl2

avatar

Hãy luôn luôn lưu giữ cảm ơnvote 5*
nếu câu vấn đáp hữu ích nhé!

Bạn đang xem: ch3 ch2 ch3+cl2

TRẢ LỜI

avatar

  ch3-ch2-ch3-ch2+cl2 --> ch3- chcl-ch -ch3 +hcl

                                                 hoặc ch2cl- ch2-ch2-ch3

Hãy hùn người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

avatar

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

5

3 vote

  • avatar

    Cảm ơn bn

  • avatar

    Em xem thêm câu vấn đáp Chuyên Viên phía bên dưới.

Đáp án:

 CH₃-CH₂-CH₃ + Cl₂ → CH₃-CH(Cl)-CH₃ +HCl

Giải quí quá trình giải:

Hãy hùn người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

avatar

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

5

2 vote

  • avatar

    Em xem thêm câu vấn đáp Chuyên Viên phía bên dưới.

Bổ sung kể từ thường xuyên gia

Các phản xạ xảy ra:
\(C{H_3} - C{H_2} - C{H_3} + C{l_2}\xrightarrow{{as}}C{H_3} - CHCl - C{H_3} + HCl\) (sản phẩm chính)
\(C{H_3} - C{H_2} - C{H_3} + C{l_2}\xrightarrow{{as}}C{H_3} - C{H_2} - C{H_2}Cl + HCl\)
(sản phẩm phụ)

Xem thêm: cặp cơ quan nào sau đây là cơ quan tương đồng

2k7 Tham gia ngay lập tức group share, trao thay đổi tư liệu học hành mễn phí