chất nào sau đây là chất lỏng ở điều kiện thường

YOMEDIA

Bạn đang xem: chất nào sau đây là chất lỏng ở điều kiện thường

 • Câu hỏi:

  Chất này sau đó là hóa học lỏng ở ĐK thông thường : 

  • A. Tristearin          
  • B. Tripanmitin           
  • C. Triolein     
  • D. Saccarozo

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Các hóa học bự ko no ở ĐK thông thường là hóa học lỏng

  Các hóa học bự no ở ĐK thông thường là hóa học rắn

  Saccarozo ở ĐK thông thường là hóa học rắn

Xem thêm: số đối của 1/2

Mã câu hỏi: 33214

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu căn vặn này nằm trong đề thi đua trắc nghiệm sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Trong những sắt kẽm kim loại tại đây, sắt kẽm kim loại này sở hữu tính khử yếu ớt nhất : 
 • Dãy bao gồm những sắt kẽm kim loại phản xạ với nước ở sức nóng phỏng thông thường là: 
 • Dãy sắt kẽm kim loại này tại đây thuộc tính với hỗn hợp HCl và Cl2 đều nằm trong tạo ra một muối bột : 
 • Kim loại nhẹ nhõm nhất : 
 • Chất này tại đây không tồn tại phản xạ thủy phân :  Triolein
 • Chất sở hữu công thức phân tử C6H12O6 hoàn toàn có thể gọi là : 
 • Axit này sau đó là axit bự : Axit Stearic
 • Công thức chất hóa học của Crom (III) hidroxit : 
 • Nếu mang lại hỗn hợp CuSO4 vô hỗn hợp NaOH thì sau phản xạ xuất hiện tại kết tủa màu sắc : 
 • Este X được tạo ra trở thành kể từ axit axetic và ancol metylic sở hữu công thức phân tử là : 
 • Cho một kiểu kim loại tổng hợp (Zn – Mg – Ag) vô hỗn hợp CuCl2, sau phản xạ nhận được láo lếu hợp ý 3 sắt kẽm kim loại bao gồm : 
 • Hợp hóa học cơ học X thuộc tính với hỗn hợp NaOH và hỗn hợp Br2 tuy nhiên ko thuộc tính được với hỗn hợp NaHCO3.
 • Tơ lapsan là thành phầm của phản xạ trùng dừng thân thiện : 
 • Tinh bột chỉ hòa tan chất lượng nội địa rét tạo ra hồ nước tinh nghịch bột
 • Thủy phân  hóa học X vì thế hỗn hợp NaOH nhận được 2 hóa học Y và Z đều sở hữu phản xạ tráng gương.
 • Thiết bị như hình vẽ sau đây :Không thể dùng để làm tiến hành thử nghiệm này vô số những thử nghiệm được trìn
 • Trong những thử nghiệm sau :(1) Cho khí NH3 thuộc tính với CuO nung nóng(2) Cho Si đơn hóa học thuộc tính với hỗn hợp NaOH(3) Cho
 • Chất này sau đó là hóa học lỏng ở ĐK thông thường : 
 • Cho Mg thuộc tính với hỗn hợp H2SO4 loãng tạo ra trở thành khí X, sức nóng phân tinh nghịch thể KNO3 tạo ra trở thành khí Y, mang lại tinh nghịch thể MnO2 tác d�
 • Axit axetic ko thuộc tính được với hỗn hợp này : 
 • Cho 0,45 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vô 275 ml hỗn hợp HCl  2M nhận được hỗn hợp X. Cho NaOH dư vô hỗn hợp X .
 • Cho những thử nghiệm sau :(1) Thanh Fe nhúng vô hỗn hợp H2SO4 loãng(2) Thanh Fe sở hữu quấn chạc Cu vô hỗn hợp H2SO4 loãng(3) Th
 • Nhỏ kể từ từ 100 ml hỗn hợp X bao gồm NaOH 2M và Ba(OH)2 3M vô 125 ml hỗn hợp Y bao gồm H2SO4 1M và ZnSO4 1,6M, sau khoản thời gian phản xạ xảy
 • Hidrat hóa 2-metylbut-2-en (điều khiếu nại quí hợp) nhận được thành phầm đó là : 
 • Nhỏ kể từ từ từng giọt cho tới không còn trăng tròn ml hỗn hợp HCl 1,5M vô 100 ml hỗn hợp Na2CO3 0,1M và NaHCO3 0,2M, sau khoản thời gian phản xạ thu đ
 • Cho 2,24g bột Fe vô 200 ml hỗn hợp chứa chấp láo lếu hợp ý bao gồm AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,5M.
 • Thủy phân trọn vẹn 1 peptit X mạch hở chỉ nhận được glyxin.
 • Cho 1 mol triglixerit X thuộc tính với hỗn hợp NaOH dư, thu được một mol glixerol, 1 mol natri panmitat và 2 mol natri oleat.
 • Hợp hóa học cơ học X được tạo ra vì thế glixerol và axit axetic.
 • Dãy những hóa học : CH3COOC2H5, CH3OH, H2NCH2COOH, CH3NH2. Số hóa học vô mặt hàng thuộc tính được với hỗn hợp NaOH là : 
 • Trong những thử nghiệm sau :(1) Cho hỗn hợp H2SO4 phản xạ với hỗn hợp Ba(HCO3)2(2) Cho hỗn hợp Na2CO3 vô hỗn hợp AlCl3
 • Từ m gam tinh nghịch bột pha chế ancol etylic vì thế cách thức lên men với hiệu suất của tất cả quy trình là 85%.
 • Có tứ hỗn hợp riêng không liên quan gì đến nhau đặt số : (1) H2SO4 1M ; (2) HCl 1M ; (3) KNO3 1M và (4) HNO3 1M.
 • Thí nghiệm của những hỗn hợp X, Y, Z, T với những dung dịch demo được ghi bên dưới bảng sau : Mẫu thử Thuố
 • Cho những tuyên bố sau :(a) Thủy phân vinyl axetat vì thế NaOH đun rét, nhận được natri axetat và fomandehit(b) Polietilen
 • Tiến hành năng lượng điện phân hỗn hợp chứa chấp Cu(NO3)2 1,2M và NaCl 0,8M vì thế năng lượng điện vô cùng trơ cho tới khi lượng hỗn hợp rời 10,2
 • Hỗn hợp ý X bao gồm andehit Y, axit cacboxylic Z và este T (Z và T là đồng phân).
 • Hòa tan trọn vẹn láo lếu hợp ý rắn bao gồm Fe3O4 (1,4x mol) và Cu (x mol) vô hỗn hợp HCl (vừa đủ), kết giục phản xạ chỉ thu đ
 • Đốt cháy không còn 12,78g láo lếu hợp ý X bao gồm 2 este đơn chức và 1 amino axit Z nằm trong mặt hàng đồng đẳng của glyxin (MZ > 75) cần thiết dùn
 • Cho láo lếu hợp ý A bao gồm tetrapeptit X và pentapeptit Y (đều hở và đều tạo ra vì thế Gly và Ala).

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA

Xem thêm: my sister .... for you since yesterday