co2 + ca(oh)2 dư

CO2 Ca(OH)2 dư

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O là phản xạ chất hóa học, được VnDoc biên soạn, phương trình này tiếp tục xuất hiện tại vô nội dung những bài học kinh nghiệm Hóa học tập 11.... cũng như các dạng bài xích luyện về hỗn hợp kiềm. Mời chúng ta nằm trong theo đuổi dõi nội dung bài viết tiếp sau đây nhé.

Bạn đang xem: co2 + ca(oh)2 dư

1. Phương trình phản xạ CO2 thuộc tính Ca(OH)2

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O

                                                                       kết tủa trắng

2. Điều khiếu nại phản xạ CO2 ra Ca(OH)2

Không có

3. Cách tổ chức phản xạ mang đến CO2 thuộc tính với hỗn hợp Ca(OH)2

Sục khí CO2 qua chuyện hỗn hợp nước vôi vô Ca(OH)2

4. Hiện tượng Hóa học tập CO2 thuộc tính với hỗn hợp Ca(OH)2

Xuất hiện tại kết tủa White Canxi cacbonat (CaCO3) thực hiện đục nước vôi trong

5. Bài toán CO2 đưa vào hỗn hợp Ca(OH)2

Do tớ ko biết thành phầm chiếm được là muối bột này nên nên tính tỉ trọng T:

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O (1)

Ca(OH)2 + 2CO2 → Ca(HCO3)2 (2)

Đặt T = nCO2 : nCa(OH)2

Nếu T ≤ 1: chỉ tạo nên muối bột CaCO3

Nếu T = 2: chỉ tạo nên muối bột Ca(HCO3)2

Nếu 1 < T < 2: tạo nên cả muối bột CaCO3 và Ca(HCO3)2

Hấp thụ CO2 vô nước vôi vô thấy với kết tủa, tăng NaOH dư vô thấy với kết tủa nữa suy đi ra với sự tạo nên cả CaCO3 và Ca(HCO3)2

Hấp thụ CO2 vô nước vôi vô thấy với kết tủa, thanh lọc vứt kết tủa rồi đun rét mướt nước thanh lọc lại thấy kết tủa nữa suy đi ra với sự tạo nên cả CaCO3 và Ca(HCO3)2.

6. Bài luyện áp dụng minh họa

Câu 1. Cho láo lếu hợp ý bao gồm Na2O, CaO, MgO, Al2O3 vào một trong những lượng nước dư, thu được
dung dịch X và hóa học rắn Y. Sục khí CO2 cho tới dư vô hỗn hợp X, chiếm được kết tủa là

A. MgO.

B. Mg(OH)2.

C. Al(OH)3.

D. CaCO3.

Xem đáp án

Đáp án C

Phương trình phản xạ minh họa

Na2O + H2O → 2Na+ + 2OH-

CaO + H2O → Ca2+ + 2OH-

Al2O3 + 2OH- →2AlO2- + H2O

Vậy hỗn hợp X với chứa chấp Na+, Ca2+, AlO2-, OH- (có thể dư)

Khi sục CO2 dư vô dd X:

CO2 + OH- → HCO3-

CO2 + AlO2- + H2O → Al(OH)3↓ + HCO3-

Vậy kết tủa chiếm được sau phản xạ là Al(OH)3

Câu 2. Cho sản phẩm những chất: KOH, Ca(NO3)2, SO3, NaHSO4, Na2SO3, K2SO4. Số hóa học trong
dãy tạo nên trở nên kết tủa Khi phản xạ với hỗn hợp BaCl2

A. 6.

B. 4.

C. 3.

D. 2

Xem đáp án

Đáp án B

Các hóa học tạo nên kết tủa với hỗn hợp BaCl2 là: SO­3, NaHSO4, Na2SO3, KSO4

Phương trình phản xạ xảy ra

SO3 + H2O → H2SO4

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2HCl

BaCl2 + 2NaHSO4 → BaSO4↓ + 2HCl + Na2SO4

BaCl2 + Na2SO3 → 2NaCl + BaSO3

BaCl2 + K2SO4 → 2KCl + BaSO4

Câu 3. Dẫn kể từ từ CO2 cho tới dư vô hỗn hợp Ca(OH)2, hiện tượng kỳ lạ để ý được là

A. với kết tủa, lượng kết tủa tăng dần dần, kết tủa ko tan

B. không tồn tại hiện tượng kỳ lạ gì vô xuyên suốt quy trình thực hiện

C. khi đầu ko thấy hiện tượng kỳ lạ, tiếp sau đó với kết tủa xuất hiện

D. với kết tủa, lượng kết tủa tăng dần dần, tiếp sau đó kết tủa tan

Xem đáp án

Đáp án D

Dẫn kể từ từ CO2 cho tới dư vô hỗn hợp Ca(OH)2 xảy đi ra phản ứng:

Phương trình phản xạ xảy ra

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

CO2 + CaCO3 + H2O → Ca(HCO3)2

Hiện tượng để ý được: Dung dịch xuất hiện tại kết tủa White tăng dần dần cho tới cực to, tiếp sau đó kết tủa tan dần dần cho tới không còn.

Câu 4.  Khi dẫn kể từ từ khí CO2 cho tới dư vô hỗn hợp Ca(OH)2 thấy với hiện tại tượng

A. kết tủa White, tiếp sau đó kết tủa tan dần dần.

B. không tồn tại hiện tượng kỳ lạ.

C. kết tủa White xuất hiện tại.

D. lớp bọt do khí tạo ra và kết tủa White.

Xem đáp án

Đáp án A

Khi dẫn kể từ từ khí CO2 cho tới dư vô hỗn hợp Ca(OH)2 thấy với hiện tại tượng: kết tủa White, tiếp sau đó kết tủa tan dần dần.

Phương trình phản xạ xảy ra

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O

CaCO3↓ + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2

Câu 5. Hấp thụ trọn vẹn 0,672 lít CO2 (đktc) vô 2 lít Ca(OH)2 0,01M chiếm được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 1g.

B. 1,5g

C. 2g

D. 2,5g

Xem đáp án

Đáp án A

nCO2  = 0,672/22,4 = 0,03 (mol)

nCa(OH)2 = 2.0,01 = 0.02 (mol)

Xét tỉ lệ:

1 < nCO2/nCa(OH)2 = 0,03/0,02 = 1,5 < 2

→ Phản ứng tạo nên nhị muối bột là CaCO3 và Ca(HCO3)2, Khi ê cả CO2 và Ca(OH)2 đều hết

Gọi x, hắn theo thứ tự là số mol của CaCO3 và Ca(HCO3)2 tớ có:

Các Phương trình phản xạ xảy ra

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O(1)

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 (2)

Theo phương trình phản xạ (1):

nCO2 = nCa(OH)2 = nCaCO3 = x (mol)

Theo phương trình phản xạ (2):

nCO2 = 2nCa(HCO3)2 = 2y (mol)

nCa(OH)2 = nCa(HCO3)2 = hắn (mol)

Từ ê tớ với hệ phương trình sau:

x + 2y = 0,03 (3)

x + hắn = 0,02 (4)

Giải hệ phương trình (3), (4) tớ được:

→ x = hắn = 0, 01(mol) →x = y= 0,01 (mol)

mKết tủa = mCaCO3  = 0,01.100 = 1(g)

Câu 6. Sục khí CO2 vô hỗn hợp nước vôi vô, hiện tượng kỳ lạ xảy ra:

A. Có kết tủa tức thì, lượng kết tủa tăng dần dần qua chuyện một cực to rồi tiếp sau đó tan quay về không còn.

B. Một khi mới nhất với kết tủa, lượng kết tủa tăng dần dần qua chuyện một cực to rồi lại hạn chế.

C. Có kết tủa tức thì, tuy nhiên kết tủa tan quay về tức thì sau thời điểm xuất hiện tại.

D. Có kết tủa tức thì, lượng kết tủa tăng dần dần cho tới một độ quý hiếm ko thay đổi.

Xem đáp án

Đáp án A

Sục khí CO2 vào hỗn hợp nước vôi vô, Có kết tủa tức thì, lượng kết tủa tăng dần dần qua chuyện một cực to rồi tiếp sau đó tan quay về không còn.

Phương trình phản xạ xảy ra

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O (1)

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 (2)

Câu 7. Hấp thụ trọn vẹn V lít (đktc) CO2 vô 200 ml dd láo lếu hợp ý (Ba(OH)2 1,2M và NaOH 2M), phản xạ trọn vẹn chiếm được 27,58 gam kết tủa. Giá trị V là:

A. 3,136

B. 2,24 hoặc 15,68

C. 17,92

D. 3,136 hoặc 16,576.

Xem đáp án

Đáp án D

nNaOH = 0,2 mol; nBa(OH)2 = 0,1 mol; nBaCO3 = 0,08 mol

nBaCO3 = 0,08 mol < nBa(OH)2 = 0,1 mol

Nên với 2 ngôi trường hợp

Trường hợp ý 1: Chưa với sự hòa tan kết tủa

nCO2 = nBaCO3 = 0,08 mol => V = 0,08.22,4 = 1,792 lít

Trường hợp ý 2: Đã với sự hòa tan kết tủa

=> nCO2 = nOH – nCO32- = (nNaOH + 2nBa(OH)2) - nBaCO3 = 0,32 mol

=> V = 0,32.22,4 = 7,168 lít

Câu 8. Để phân biệt 2 hỗn hợp chứa: NaOH và Ca(OH)2 đựng vô 2 lọ tổn thất nhãn, rất có thể người sử dụng hóa hóa học này sau đây?

A. Al2O3

B. BaCl2

C. HCl

D. CO2

Xem đáp án

Đáp án D

Dùng CO2 nhận biết NaOH và Ca(OH)2

CO2 thực hiện đục nước vôi vô, còn NaOH ko hiện tượng kỳ lạ.

Phương trình phản xạ xảy ra

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

Câu 9. Nhóm những hỗn hợp với pH > 7 là:

A. HCl, NaOH

B. H2SO4, HNO3

C. NaOH, Ca(OH)2

D. BaCl2, NaNO3

Xem đáp án

Đáp án C

A. Sai vì như thế HCl là axit pH < 7

B. Sai vì như thế H2SO4, HNO3 là axit pH < 7

C. Đúng NaOH, Ca(OH)2 là hỗn hợp kiềm pH > 7

D. BaCl2, NaNO3 với môi trường thiên nhiên hòa hợp nên pH = 7

Câu 10. Để phân biệt nhị hỗn hợp NaOH và Ba(OH)2 đựng vô nhị lọ tổn thất nhãn tớ uống thuốc thử:

A. Quỳ tím

B. HCl

C. NaCl

D. H2SO4

Xem đáp án

Đáp án D

Để phân biệt nhị hỗn hợp NaOH và Ba(OH)2 đựng vô nhị lọ tổn thất nhãn tớ uống thuốc test H2SO4

Mẫu test này xuất hiện tại kết tủa White, thì hóa học ban sơ là Ba(OH)2

Phương trình phản xạ xảy ra

Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 + H2O

Câu 11. NaOH với đặc điểm vật lý cơ này sau đây?

A. Natri hiđroxit là hóa học rắn ko color, không nhiều tan vô nước

B. Natri hiđroxit là hóa học rắn ko color, bú mớm độ ẩm mạnh, tan nhiều nội địa và lan nhiệt

C. Natri hiđroxit là hóa học rắn ko color, bú mớm độ ẩm mạnh và ko lan nhiệt

D. Natri hiđroxit là hóa học rắn ko color, ko tan nội địa, ko lan nhiệt độ.

Xem đáp án

Đáp án B

NaOH với đặc điểm vật lý

Natri hiđroxit là hóa học rắn ko color, bú mớm độ ẩm mạnh, tan nhiều nội địa và lan nhiệt

Câu 12. Cặp hóa học nằm trong tồn bên trên vô hỗn hợp (không thuộc tính được với nhau) là:

A. NaOH, KNO3

B. Ca(OH)2, HCl

Xem thêm: nam châm điện có cấu tạo gồm

C. Ca(OH)2, Na2CO3

D. NaOH, MgCl2

Xem đáp án

Đáp án A

Cặp hóa học nằm trong tồn bên trên được vô và một hỗn hợp là ko thuộc tính với nhau

Đáp án A đích thị vì như thế NaOH và KNO3 không phản xạ với nhau

Loại B. Ca(OH)2 +  2HCl → CaCl2 + 2H2O

Loại C. Ca(OH)2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaOH

Loại D. NaOH +  MgCl2 → Mg(OH)2 + 2NaCl

Câu 13. Phải người sử dụng từng nào lit CO2 (đktc) nhằm hòa tan không còn trăng tròn g CaCO3 nội địa, fake sử chỉ mất 50% CO2 thuộc tính. Phải tăng ít nhất từng nào lit dd Ca(OH)2 0,01 M vô hỗn hợp sau phản xạ nhằm chiếm được kết tủa tối nhiều. Tính lượng kết tủa:

A. 4,48 lit CO2, 10 lit hỗn hợp Ca(OH)2, 40 g kết tủa.

B. 8,96 lit CO2, 10 lit hỗn hợp Ca(OH)2, 40 g kết tủa.

C. 8,96 lit CO2, trăng tròn lit hỗn hợp Ca(OH)2, 40 g kết tủa.

D. 4,48 lit CO2, 12 lit hỗn hợp Ca(OH)2, 30 g kết tủa.

Xem đáp án

Đáp án C

nCaCO3 = 20/100 = 0,2 mol

Phương trình hóa học

CO2 + CaCO3 + H2O → Ca(HCO3)2

x……….x………………………..x

Phương trình chất hóa học tớ có

nCO2 lý thuyết = x = nCaCO3 = 0,2 mol

=> nCO2 tt = nCO2 lt/50%.100% = 0,4 mol

V CO2 tt = 0,4.22,4 = 8,96 lít

Ta với phương trình phản xạ hóa học

Ca(OH)2 + Ca(HCO3)2 → 2CaCO3 + 2H2O

x……….x………………………..x

Vậy ít nhất phải là x = 0,2 mol ⇒ VCa(OH)2 = 0,2/0,01 = trăng tròn lít

nCaCO3 = 2x = 0,4 mol

⇒ m↓ = 0,4.100 = 40g

Câu 14. Cho 1,12 lit khí sunfurơ (đktc) hít vào vô 100 ml dd Ba(OH)2 với độ đậm đặc aM chiếm được 6,51 g ↓ White, trị số của a là:

A. 0,3

B . 0,4

C. 0,5

D. 0,6

Xem đáp án

Đáp án B

Ta với 0,05 mol SO2 + 0,1.a Ba(OH)2 → 0,03 mol BaSO3

SO2 + Ba(OH)2 → BaSO3 + H2O (1)

BaSO3 + SO2 + H2O → Ba(HSO3)2 (2)

Theo phương trình (1) nSO2 = 0,1.a mol, nBaSO3 = 0,1.a mol

Theo phương trình (2) nBaSO3 =0,1a - 0,03 mol => nSO2 = 0,2a - 0,03 mol

Tổng số mol SO2 là: nSO2 = 0,1a + 0,1a - 0,03 = 0,05 → a = 0,4M

Câu 15. Dẫn 4,48 lít khí CO2 (ở đktc) qua chuyện 250ml hỗn hợp NaOH 1M. Cô cạn dụng dịch sau phản xạ chiếm được m gam muối bột khan. Tính độ quý hiếm của m?

A. 31,5 g

B. 21,9 g

C. 25,2 g

D. 17,9 gam

Xem đáp án

Đáp án D

nCO2 = 0,2 mol

nNaOH = 0,25 mol

Ta thấy: 1< T < 2 nên đưa đến 2 muối bột NaHCO3 và Na2CO3

Gọi x và hắn theo thứ tự là số mol của NaHCO3 và Na2CO3

Ta với những phương trình phản ứng

CO2 + NaOH → NaHCO3 (1)

x ← x ← x (mol)

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 (2)

y ← 2y ← hắn (mol)

Theo bài xích đi ra và phương trình phản xạ tớ với hệ phương trình như sau

nCO2 = x + hắn = 0,2 (3)

nNaOH = x + 2y = 0,25 (4)

Giải hệ phương trình tớ với x = 0,15 (mol) và hắn = 0,05 (mol)

Khối lượng muối bột khan thu được:

mNaHCO3 + mNa2CO3 = 84.0,15 + 106.0,05 = 17,9 gam

Câu 16. Hấp thụ trọn vẹn 15,68 lít khí CO2 (đktc) vô 500ml hỗn hợp NaOH với độ đậm đặc C mol/lít. Sau phản xạ chiếm được 65,4 gam muối bột. Tính C.

A. 1,5M

B. 3M

C. 2M

D. 1M

Xem đáp án

Đáp án C

nCO2 = 0,7 mol

Gọi số mol của muối bột NaHCO3 và Na2CO3 theo thứ tự là x và y

Ta với những phương trình phản xạ hóa học:

CO2 + NaOH → NaHCO3 (1)

x ← x ← x (mol)

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 (2)

y ← 2y ← hắn (mol)

Theo bài xích đi ra và phương trình phản xạ tớ với hệ phương trình như sau

nCO2 = x + hắn = 0,7 (3)

Khối lượng của muối bột là:

84x + 106y = 65.4 (4)

Giải hệ kể từ (3) và (4) tớ được: x = 0,4 (mol) và hắn = 0,3 (mol)

Từ phương trình phản xạ tớ có: n = x + 2y = 0,4 + 2.0,3 = 1 (mol)

Vậy độ đậm đặc của 500ml ( tức 0,5 l) hỗn hợp NaOH là C = n/V = 1/0,5 = 2M

Câu 17. Quá trình tạo nên trở nên thạch nhũ trong số hầm động đá vôi kéo dãn dài sản phẩm triệu năm. Quá trình này được lý giải bởi phương trình chất hóa học này tại đây ?

A. Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O

B. Mg(HCO3)2 → MgCO3 + CO2 + H2O

C. CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2

D. CaCO3 + 2H+ → Ca2+ + CO2 + H2O

Xem đáp án

Đáp án A

Quá trình tạo nên thạch nhũ vô hầm động là do: Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O.

phản ứng nghịch: CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2 lý giải sự xâm thực của nước mưa

Câu 18. Để chống nhiễm độc CO, là khí ko color, ko hương thơm, cực kỳ độc người tớ dùng mặt mày nạ với hóa học hấp phụ là

A. đồng (II) oxit và mangan oxit

B. đồng (II) oxit và magie oxit.

C. đồng (II) oxit và kêu ca hoạt tính.

D. kêu ca hoạt tính.

Xem đáp án

Đáp án D

Để chống nhiễm độc CO, là khí ko color, ko hương thơm, cực kỳ độc người tớ người sử dụng hóa học hít vào là kêu ca hoạt tính.

Vì CuO và MnO với phản xạ với CO tuy nhiên ở nhiệt độ phỏng cao MgO ko phản xạ với CO

Câu 19. Từ những sơ vật dụng phản xạ sau:

2X1 + 2X2 → 2X3 + H2

X3 + CO2 → X4

X3 + X4 → X5 + X2

2X6 + 3X5 + 3X2 → 2Fe(OH)3↓ + 3CO2↑ + 6KCl

Các hóa học phù hợp ứng với X3, X5, X6 theo thứ tự là

A. KHCO3, K2CO3, FeCl3.

B. KOH, K2CO3, Fe2(SO4)3.

C. KOH, K2CO3, FeCl3.

D. NaOH, Na2CO3, FeCl3.

Xem đáp án

Đáp án C

2X1 + 2X2 → 2X3 + H2

2K + 2H2O → 2KOH + H2

X3 + CO2 → X4

KOH + CO2 → KHCO3

X3 + X4 → X5 + X2

KOH + KHCO3 → K2CO3 + H2O

2X6 + 3X5 + 3X2 → 2Fe(OH)3↓ + 3CO2↑ + 6KCl

FeCl3 + K2CO3 + 3H2O → 2Fe(OH)3↓ + 3CO2↑ + 6KCl

Vậy X3, X5, X6 theo thứ tự là KOH; K2CO3, FeCl3.

Câu trăng tròn. Để chống nhiễm độc CO, là khí ko color, ko hương thơm, cực kỳ độc người tớ dùng mặt mày nạ với hóa học hấp phụ là

A. đồng (II) oxit và mangan oxit.

B. đồng (II) oxit và magie oxit.

C. đồng (II) oxit và kêu ca hoạt tính.

D. kêu ca hoạt tính.

Xem đáp án

Đáp án D

Để chống nhiễm độc CO, là khí ko color, ko hương thơm, cực kỳ độc người tớ người sử dụng hóa học hít vào là kêu ca hoạt tính.

Vì CuO và MnO với phản xạ với CO tuy nhiên ở nhiệt độ phỏng cao

MgO ko phản xạ với CO

Câu 21. Có phụ vương lọ ko nhãn, từng lọ đựng một hỗn hợp những hóa học sau: NaOH, Ba(OH)2, NaCl. Thuốc test nhằm phân biệt cả phụ vương hóa học là:

A. Quỳ tím và hỗn hợp HCl

B. Phenolphtalein và hỗn hợp BaCl2

C. Quỳ tím và hỗn hợp K2CO3

D. Quỳ tím và hỗn hợp NaCl

Xem đáp án

Đáp án C

Dùng quỳ tím: Dung dịch NaOH và Ba(OH)2 thực hiện quỳ trả xanh lơ, NaCl ko thực hiện thay đổi color quỳ ⟹ phân biệt được NaCl

Dùng hỗn hợp K2CO3: hỗn hợp NaOH ko hiện tượng kỳ lạ, hỗn hợp Ba(OH)2 tạo nên kết tủa trắng

Phương trình hóa học

Ba(OH)2 + K2CO3 → BaCO3 + 2KOH

Câu 22. Cho những khí: C4H6, CH4, CO2. Dùng hóa hóa học này nhằm phân biệt những khí trên?

A. Dung dịch AgNO3 và hỗn hợp KMnO4.

Dung dịch Br2 và hỗn hợp KMnO4.

Dung dịch Ca(OH)2 vàquỳ tím độ ẩm.

Dung dịch Br2 và hỗn hợp Ca(OH)2.

Xem đáp án

Đáp án D

Dẫn những khí bên trên qua chuyện hỗn hợp Br2 thấy hiện tại tượng:

Dung dịch brom nhạt nhẽo color dần dần cho tới tổn thất color là C4H6.

Phương trình hóa học:

C4H6 + 2Br2 → C4H6Br4.

Không thấy hiện tượng kỳ lạ là CH4, CO2.

Dẫn khí CH4, CO2 qua chuyện hỗn hợp Ca(OH)2 thấy hiện tại tượng:

Xuất hiện tại kết tủa White là CO2.

Phương trình hóa học: Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O

Không với hiện tượng kỳ lạ gì là CH4.

---------------------------

Xem thêm: nhất nước nhì phân tam cần tứ giống

VnDoc vẫn gửi cho tới chúng ta phương trình chất hóa học CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O được VnDoc biên soạn là phản xạ chất hóa học, so với phản xạ Khi sục khí cacbon đioxit vô hỗn hợp nước vôi vô, sau phản xạ chiếm được kết tủa White. Hi vọng qua chuyện nội dung bài viết này độc giả nhận thêm tư liệu có ích nhé. Mời độc giả nằm trong tìm hiểu thêm tăng mục Trắc nghiệm Hóa học tập 11...

Chúc chúng ta tiếp thu kiến thức đảm bảo chất lượng. Tham khảo tăng một số trong những câu hỏi

 • Chất này tại đây thuộc tính với hỗn hợp KHCO3 sinh đi ra khí CO2
 • Sản phẩm tạo nên trở nên với hóa học kết tủa Khi hỗn hợp Na2CO3 thuộc tính với dung dịch
 • Khi nhiệt độ phân trọn vẹn NaHCO3 thì thành phầm của phản xạ nhiệt độ phân là
 • Sản phẩm tạo nên trở nên với hóa học kết tủa Khi hỗn hợp NaHCO3 thuộc tính với dung dịch

>> Mời chúng ta tìm hiểu thêm một số trong những tư liệu tương quan

 • CO2 là oxit gì? Tính hóa chất của CO2
 • Chuyên đề: CO2 thuộc tính với hỗn hợp kiềm
 • CO2 + NaOH → Na2CO3 + H2O
 • CO2 + H2O → H2CO3
 • CO2 + NaOH → Na2CO3 + H2O
 • CO2 + NaOH → NaHCO3
 • CO2 + KOH → K2CO3 + H2O
 • CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O