công thức dãy đồng đẳng của ancol etylic là

Câu hỏi:

25/10/2019 39,123

Bạn đang xem: công thức dãy đồng đẳng của ancol etylic là

C. CnH2n + 1OH.

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

X là láo phù hợp 2 ancol đơn chức đồng đẳng liên tục. Cho 0,3 mol X ứng dụng trọn vẹn với CuO đun rét được láo phù hợp Y bao gồm 2 anđehit. Cho Y ứng dụng với lượng hỗn hợp AgNO3/NH3 được 86,4 gam Ag. X gồm

A. CH3OH và C2H5OH.

B. CH3OH và C2H5OH.

C. C3H7OH và C4H9OH.

D. C2H5OH và C3H7OH.

Câu 2:

Chọn câu đích thị trong số câu sau:

A. Điều chế ancol no, đơn chức bậc một là mang đến anken nằm trong nước.

B. Đun rét ancol metylic với H2SO4 đặc ở 140oC - 170oC nhận được ete.

C. Ancol nhiều chức hoà tan Cu(OH)2 tạo ra trở thành hỗn hợp greed color domain authority trời.

D. Khi oxi hoá ancol no, đơn chức nhận được anđehit.

Câu 3:

Số phù hợp hóa học thơm tho đem CTPT C7H8O ứng dụng được với NaOH là

A. 2

B. 1

C. 4

Xem thêm: tả con đường từ nhà đến trường

D. 3

Câu 4:

Cho 9,2 gam glixerol ứng dụng với Na dư, sau khoản thời gian những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, nhận được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V

A. 4,48

B. 2,24.

C. 3,36.

D. 1,12.

Câu 5:

C4H9OH đem từng nào đồng phân ancol?

A. 3

B. 4

C. 1

D. 2

Câu 6:

Ancol nào tại đây bị oxi hóa thành xeton?

A. Butan-1-ol

B. Propan-2-ol

C. Propan-1-ol

D. 2-metylpropan-1-ol

TÀI LIỆU VIP VIETJACK