dạng toán tìm giá trị nhỏ nhất lớn nhất lớp 7

Một số bài tập tìm GTNN, GTLN của biểu thức trong chương trình Đại số 7.

Bài 1: Tìm giá trị nhỏ nhất của các biểu thức sau

a) \displaystyle A=\left| {2x-\frac{1}{3}} \right|-\frac{7}{4}

Bạn đang xem: dạng toán tìm giá trị nhỏ nhất lớn nhất lớp 7

b) \displaystyle \frac{1}{3}\left| {x-2} \right|+2\left| {3-\frac{1}{2}y} \right|+4

Bài 2: Tìm giá trị lớn nhất của các biểu thức sau

a) \displaystyle A=2,25-\frac{1}{4}\left| {1+2x} \right|

b) \displaystyle \frac{1}{{3+\frac{1}{2}\left| {2x-3} \right|}}

Bài 3: Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của các biểu thức sau:

a) \displaystyle A=0,75-\left| {x-3,2} \right|

b) \displaystyle B=2\left| {x+1,5} \right|-3,2

c) \displaystyle C=0,7-\left| {3x-1} \right|

d) \displaystyle D=\frac{1}{{\left| {x+0,3} \right|+0,5}}

e) \displaystyle E=\left| {x+1} \right|+\left| {x+2} \right|

Xem thêm: công thức tính diện tích hình lập phương

Bài 4: Tìm giá trị nhỏ nhất của các biểu thức:

a) \displaystyle A=\left| {2x-\frac{1}{3}} \right|-\frac{7}{4}

b) \displaystyle B=\frac{1}{3}\left| {x-2} \right|+2\left| {3-\frac{1}{2}y} \right|+4

Bài 5: Tìm giá trị lớn nhất của các biểu thức sau:

a) \displaystyle A=\frac{9}{4}-\frac{1}{4}\left| {1+2x} \right|

b) \displaystyle B=\frac{{2018}}{{2019}}-\left| {x-\frac{5}{6}} \right|

Bài 6: Tìm giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất của biểu thức:

a) \displaystyle A=4,85+\left| {5,1-x} \right|

Xem thêm: hình chóp tứ giác có bao nhiêu mặt

b) \displaystyle B=-4,9+\left| {x+2,9} \right|

c) \displaystyle C=-\left| {x+\frac{5}{7}} \right|+\frac{4}{{13}}

d) \displaystyle D=\frac{1}{{3+\frac{1}{2}\left| {2x-3} \right|}}