de thi hoc sinh gioi tieng anh lop 6 cap truong

Trong nội dung bài viết này, KISS English tiếp tục share mang lại chúng ta đề thi đua hsg giờ anh lớp 6 cung cấp ngôi trường. Hãy theo đòi dõi nhé. 

Bạn đang xem: de thi hoc sinh gioi tieng anh lop 6 cap truong

Xem tức thì cơ hội học tập kể từ vựng siêu tốc và lưu giữ lâu bên trên phía trên nhé: 

Video chỉ dẫn cơ hội học tập kể từ vựng siêu tốc | Ms Thuỷ KISS English

Để sẵn sàng thiệt chất lượng tốt mang lại kì thi đua học viên xuất sắc giờ Anh, chúng ta cần thiết chăm chỉ cần cù rèn luyện thiệt nhiều. Trong nội dung bài viết này, KISS English tiếp tục share mang lại chúng ta đề thi đua hsg giờ anh lớp 6 cung cấp ngôi trường. Hãy theo đòi dõi nhé. 

Đề Thi HSG Giỏi Tiếng Anh Lớp 6 Cấp Trường

Đề Thi HSG Giỏi Tiếng Anh Lớp 6 Cấp Trường
Đề Thi HSG Giỏi Tiếng Anh Lớp 6 Cấp Trường

Đề thi

I. Chọn kể từ sở hữu phần gạch men chân được vạc âm không giống đối với những kể từ còn lại

1. A. books                    B. pencils                     C. rulers                   D. bags

2. A. read                      B. teacher                    C. eat                       D. ahead

3. A. tenth                      B. math                       C. brother                  D. theater

4. A. has                        B. name                      C. family                    D. lamp

5. A. does                     B. watches                   C. finishes                D. brushes

6. A. đô thị                       B. fine                            C. kind                      D. like

7. A. bottle                    B. job                            C. movie                  D. chocolate

8. A. son                       B. come                       C. trang chủ                   D. mother

II. Chọn một kể từ ko nằm trong group với những kể từ còn lại

1. A. never                      B. usually                    C. always                  D. after

2. A. orange                   B. yellow                      C. apple                    D. blue

3. A. see                        B. thirsty                       C. hungry                 D. hot

4. A. carrot                    B. rice                            C. bread                  D. noodle

5. A. face                      B. eye                            C. month                 D. leg

6. A. you                       B. their                            C. his                     D. my

7. A. sugar                    B. bottle                         C. box                 D. tube

8. A. in                            B. but                          C. of                 D. under

III. Chọn đáp án đích thị nhất (A, B, C hoặc D) nhằm triển khai xong những câu sau

1. She ………………. đồ sộ the radio in the morning.

A. listen B. watches C. listens D. sees

2. My friend ………………. English on Monday and Friday.

A. not have B. isn’t have C. don’t have D. doesn’t have

3. I am ……….., ví I don’t want đồ sộ eat any more.

A. hungry B. thirsty C. full D. small

4. ………………. tự you work? – I work at a school.

A. What B. Where C. When D. How

5. I’m going đồ sộ the ……………….. now. I want đồ sộ buy some bread.

A. post office B. drugstore C. bakery D. toy store

6. Is this her …………………?

A. erasers B. books C. an eraser D. eraser

7. The opposite of “weak” is ………………………………

A. thin B. small C. strong D. heavy

8. She doesn’t have ……………….. friends at school.

A. a B. some C. many D. much

9. ………………… long or short?

A. Does Mai have hair B. Is Mai’s hair

C. Does Mai’s hair have D. Is hair of Mai

10. What does Lien tự when ……….. warm?

A. it B. it’s C. its D. they’re

11. ………………. you lượt thích a drink?

A. What B. Would C. Want D. How

12. I need a large ………….. of toothpaste.

A. bar B. can C. tube D. box

13. What about …………….. đồ sộ Hue on Sunday?

A. đồ sộ go B. go C. going D. goes

14. Mr & Mrs Brown & their father have ……………… legs.

A. four B. six C. eight D. ten

15. I usually go swimming in hot …………………..

A. winter B. autumn C. day D. summer

16. There are …………………. fingers in one hand.

A. two B. five C. ten D. one

17. My school …… three floors and my classroom is on the first floor.

A. have B. has C. are D. is

18. His mother is a doctor. She works in a ………………… .

A. hospital B. post office C. restaurant D. cinema

19. Vietnam has two main ……………… each year.

A. seasons B. months C. weeks D. summers

20. It is twenty – five past …………………….

A. fifty B. a quarter C. four o’clock D. eleven

IV. Em hãy điền một giới kể từ phù hợp điền vô điểm trống không nhằm triển khai xong những câu sau

1. My father works for a company (1)…………… Monday (2) …………… Friday.

2. He lives (3)…………………………. a house (4) ……………… the countryside.

3. Lan is standing near the store and she is waiting (5) …………………… the bus.

4. I agree (6)………..… you about that.

5. I lượt thích the weather (7) ………… June.

6. Look (8) …………………… the picture (9) ……………….. the wall, please.

7. The desk is (10)…………………. the chair and the bed.

V. Mỗi dòng sản phẩm tại đây có một lỗi sai hãy dò xét và sử lại mang lại đúng

Eg: 0. He don’t lượt thích apples. Ghi vô giấy má thi đua là: don’t -> doesn’t

1. She is always on time for the school.

2. She and he goes đồ sộ work on foot.

3. Ngoc is tall than vãn her sister.

4. Let’s đồ sộ go shopping!

5. They lượt thích watch T.V.

Xem thêm: văn tả cây bóng mát lớp 4 cây bàng

6. He comes here with bicycle.

7. How many childs are there in the room?

8. He isn’t understand what you are saying.

9. How much eggs tự you want?

10. I’d lượt thích some tomatos for my breakfast.

VI. Cho dạng đích thị của động kể từ vô ngoặc

1. Your father……………….. (go) đồ sộ work by xe đạp everyday?

2. We ……………….. (not watch) television at the moment.

3. Let’s ……………….. (help) your friend, Nam. She (do) her homework.

4. What you……………….. (do) this summer vacation?

– We……………….. (visit) Ha Long Bay.

5. She ……………….. (not have) breakfast at 6.30 every morning.

6. It often……………….. (rain) in summer.

VII. Hãy ghi chép câu sau sở hữu nghĩa dùng kể từ hoặc group kể từ khêu ý bên dưới đây

1. What time/ Nga/ get/ morning?………………………………………………………………..

2. You/ can/ games/ afternoon/ but/ must/ homework/ evening………………………..

3. Lan/ walk/ ride/ bike/ school?…………………………………………………………………..

4. When/ it/ hot/ we/ often/ go/ swim………………………………………………………

5. What/ there/ front/ your house?………………………………………………………………..

6. Where/ your father/ sit/ now?……………………….……………………………………

7. My class/ start/ seven/ morning………..……………………………………………

8. I/ not often/ swimming/ friends……..………………………………………………

9. Huy/ read/ book/ sister/ sing/ English tuy nhiên now.…………………………………

Đáp án

I. Chọn kể từ sở hữu phần gạch men chân được vạc âm không giống đối với những kể từ còn lại

1 – A; 2 – D; 3 – C; 4 – B; 5 – A; 6 – A; 7 – C; 8 – C;

II. Chọn một kể từ ko nằm trong group với những kể từ còn lại

1 – D; 2 – C; 3 – A; 4 – A; 5 – C; 6 – A; 7 – A; 8 – B;

III. Chọn đáp án đích thị nhất (A, B, C hoặc D) nhằm triển khai xong những câu sau

1 – C; 2 – D; 3 – C; 4 – B; 5 – C;

6 – D; 7 – C; 8 – C; 9 – B; 10 – B;

11 – B; 12 – C; 13 – C; 14 – B; 15 – C;

16 – B; 17 – B; 18 – A; 19 – A; trăng tròn – D;

IV. Em hãy điền một giới kể từ phù hợp điền vô điểm trống không nhằm triển khai xong những câu sau

1. My father works for a company (1)……from…… Monday (2) ……to……… Friday.

2. He lives (3)……………in……………. a house (4) ………in……… the countryside.

3. Lan is standing near the store and she is waiting (5) …………for………… the bus.

4. I agree (6)……with…..… you about that.

5. I lượt thích the weather (7) ……in…… June.

6. Look (8) …………at………… the picture (9) ……on………….. the wall, please.

7. The desk is (10)…………between………. the chair and the bed.

V. Mỗi dòng sản phẩm tại đây có một lỗi sai hãy dò xét và sử lại mang lại đúng

1 – for trở nên at;

2 – goes trở nên go;

3 – tall trở nên taller

4 – đồ sộ go trở nên go;

5 – watch trở nên watching;

6 – with trở nên by;

7 – childs trở nên children

8 – isn’t trở nên doesn’t

9 – much trở nên many

10 – tomatos trở nên tomatoes

VI. Cho dạng đích thị của động kể từ vô ngoặc

1. Does Your father…………go…….. (go) đồ sộ work by xe đạp everyday?

2. We ………aren’t watching……….. (not watch) television at the moment.

3. Let’s ……help………….. (help) your friend, Nam. She (do)…..is doing…. her homework.

4. What did you…………do….. (do) this summer vacation?

– We………visited……….. (visit) Ha Long Bay.

5. She ………doesn’t have……….. (not have) breakfast at 6.30 every morning.

6. It often………rains……….. (rain) in summer.

VII. Hãy ghi chép câu sau sở hữu nghĩa dùng kể từ hoặc group kể từ khêu ý bên dưới đây

1. What time does Nga get up in the morning?…….

2. You can play games in the afternoon but you must tự homework in the evening……………

3. Does Lan walk or ride a xe đạp đồ sộ school?……………

4. When it is hot, we often go swimming………..

5. What are there in front of your house?………….

6. Where is your father sitting now?………

7. My class starts at seven o’clock in the morning…………

8. I don’t often go swimming with my friends…………

9. Huy is reading book and his sister is singing English tuy nhiên now.………

Tải Đề Thi HSG Tiếng Anh Lớp 6 Cấp Trường

Tải Đề Thi HSG Tiếng Anh Lớp 6 Cấp Trường
Tải Đề Thi HSG Tiếng Anh Lớp 6 Cấp Trường

Đề 1: https://drive.google.com/file/d/14Rypx_JgtrECgfNs2lQMj3Jp8YTpmGAy/view 

Đề 2: https://drive.google.com/file/d/1wZePTHZopte2gWVjWvMKaQ2c7PKzAJi-/view

40 đề thi đua học viên xuất sắc giờ Anh lớp 6:

https://drive.google.com/file/d/1hkP1M-AH_41grW_Jo4_zpSPf4xwAhpu2/view

Bộ đề thi đua học viên xuất sắc giờ Anh lớp 6 (2017-2018)

https://drive.google.com/file/d/1A9dHailFl6skbXAMzJMyNjFv2RvSyzNG/view

Lời Kết

Trên đó là những vấn đề về đề thi đua hsg giờ Anh lớp 6 cung cấp ngôi trường nhưng mà KISS English ham muốn mang đến cho chính mình. Hy vọng nội dung bài viết này thích hợp và hữu dụng với chúng ta. Chúc chúng ta sở hữu một trong những buổi học tập sung sướng và hiệu suất cao. 

Đọc thêm:

https://www.24h.com.vn/tin-tuc-giao-duc/hoang-minh-thuy-bat-mi-bi-quyet-de-phat-am-tieng-anh-chuan-c678a1402616.html

Xem thêm: cách tính nhiệt độ trung bình năm