dung dịch feso4 và dung dịch cuso4 đều tác dụng được với

Dãy năng lượng điện hóa

Bạn đang xem: dung dịch feso4 và dung dịch cuso4 đều tác dụng được với

Dung dịch FeSO4 và hỗn hợp CuSO4 đều tính năng được với được VnDoc biên soạn chỉ dẫn độc giả nhờ vào sản phẩm năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại nhằm xác lập cặp lão hóa khử của sắt kẽm kim loại.

Dung dịch FeSO4 và hỗn hợp CuSO4 đều tính năng được với

A. Ag

B. Cu

C. Fe

D. Zn

Đáp án chỉ dẫn giải chi tiết

Ta với cặp lão hóa khử bố trí như sau: Zn2+/ Zn; Fe2+/ Fe; Cu2+/ Cu vì vậy Fe2+ và Cu2+ với tính lão hóa mạnh rộng lớn Zn2+ nên hoàn toàn có thể lão hóa Zn trở thành Zn2+.

Zn + Fe2+ → Fe + Zn2+

Zn + Cu2+ → Cu + Zn2+

Đáp án D

Ý nghĩa sản phẩm năng lượng điện hóa của kim loại 

Các sắt kẽm kim loại đứng phần bên trước sẽ sở hữu tính khử mạnh rộng lớn sắt kẽm kim loại đứng sau. trái lại, những sắt kẽm kim loại đứng sau sẽ sở hữu tính lão hóa mạnh rộng lớn những sắt kẽm kim loại đứng trước.

Ví dụ: Ag2++ Cu → Cu2++ Ag (kết tủa)

Quy tắc α cũng có thể có những tình huống nước ngoài lệ.

Thí dụ:

Các sắt kẽm kim loại kiềm đầu sản phẩm sẽ không còn khử sắt kẽm kim loại. Mà ngược lại, bọn chúng tiếp tục khử nước.

2K + 2H2O → 2KOH + H2

Các sắt kẽm kim loại kể từ Mg cho tới trước Hidro, Lúc tính năng với hỗn hợp axit sẽ tạo nên rời khỏi muối bột và giải tỏa khí hidro.

Thí dụ:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Al, Fe, Cr tiếp tục thụ động với HNO3 quánh nguội và H2SO4 quánh nguội.

Các sắt kẽm kim loại cuối sản phẩm (Au, Pt,…) ko tính năng được với axit.

Dãy năng lượng điện hóa

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại khá đầy đủ cho thấy tính lão hóa và tính khử của những chất

Xác ấn định chiều của phản xạ lão hóa – khử

Quy tắc α

Để viết lách đích thị chiều của phản xạ lão hóa – khử, người tớ viết lách cặp lão hóa – khử với thế năng lượng điện vô cùng chuẩn chỉnh nhỏ ở phía trái, cặp lão hóa – khử với thế năng lượng điện vô cùng chuẩn chỉnh to hơn ở phía bên phải rồi viết lách phương trình theo đuổi quy tắc α

Quy tắc anpha

Xác ấn định suất năng lượng điện động chuẩn chỉnh của pin năng lượng điện hóa

Eopin = Eo (+) – Eo (−)

Câu căn vặn áp dụng liên quan 

Câu 1. Các láo lếu ăn ý hóa học này tại đây ko nằm trong tồn bên trên vô và một dung dịch?

A. Ni(NO3)2 và AgNO3

B. Fe(NO3)2 và AgNO3

C. Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2

D. Hg(NO3)2 và Cu(NO3)2

Câu 2. Cho bột Fe vô hỗn hợp AgNO3 dư, sau thời điểm kết thúc giục thí nghiệm thu sát hoạch được hỗn hợp X gồm:

A. Fe(NO3)2, H2O

B. Fe(NO3)2, AgNO3

C. Fe(NO3)3, AgNO3

D. Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, AgNO3

Xem đáp án

Đáp án C

Phương trình phản xạ hóa học

2AgNO3 + Fe → 2Ag + Fe(NO3)2

AgNO3 + Fe(NO3)2 → Ag + Fe(NO3)3

Câu 3. Cho láo lếu ăn ý bao gồm Fe và Mg vô hỗn hợp AgNO3, Lúc những phản xạ xẩy ra trọn vẹn chiếm được hỗn hợp X (gồm nhì muối) và hóa học rắn Y (gồm nhì kim loại). Hai muối bột vô X là

A. Mg(NO3)2 và Fe(NO3)2.

B. Fe(NO3)3 và Mg(NO3)2.

C. AgNO3 và Mg(NO3)2.

D. Fe(NO3)2 và AgNO3.

Xem đáp án

Đáp án A

Chất rắn Y bao gồm nhì sắt kẽm kim loại với tính khử yếu ớt nhất là: Ag, Fe

Dung dịch X bao gồm nhì muối bột của sắt kẽm kim loại với tính khử vượt trội nhất, nhưng mà Fe dư

→ Hai muối bột vô X là Mg(NO3)2 và Fe(NO3)2.

Mg + 2Ag+  → Mg2+ + 2Ag↓

Fe + 2Ag+ → Fe2+ + 2Ag ↓

Câu 4. X là sắt kẽm kim loại phản xạ được với hỗn hợp H2SO4 loãng, Y là sắt kẽm kim loại tính năng được với hỗn hợp Fe(NO3)3. Hai sắt kẽm kim loại X, Y thứu tự là (biết trật tự vô sản phẩm thế năng lượng điện hoá: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag

A. Fe, Cu.

B. Cu, Fe.

C. Ag, Mg.

D. Mg, Ag.

Xem đáp án

Xem thêm: một trong những yếu tố tác động đến sự hình thành trật tự thế giới giai đoạn sau chiến tranh lạnh là

Đáp án A

X phản xạ được với hỗn hợp H2SO4 → X đứng trước H vô sản phẩm năng lượng điện hóa → Loại đáp án B vì như thế với Cu, loại C vì như thế với Ag

Y tính năng được với Fe3+ → Loại đáp án D

Đáp án A: X là Fe, Y là Cu

Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2

Cu + 2Fe(NO3)3 → 2Fe(NO3)2 + Cu(NO3)2

Câu 5. Cho khí CO (dư) chuồn vô ống sứ nung rét đựng láo lếu ăn ý X bao gồm Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO chiếm được hóa học rắn Y. Cho Y vô hỗn hợp NaOH (dư), khuấy kĩ, thấy sót lại phần ko tan Z. Giả sử những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Phần ko tan Z gồm

A. MgO, Fe, Cu.

B. Mg, Fe, Cu.

C. MgO, Fe3O4, Cu.

D. Mg, Al, Fe, Cu.

Xem đáp án

Đáp án A

CO khử được những oxit của sắt kẽm kim loại đứng sau Al vô sản phẩm sinh hoạt hoá học tập.

CO + Al2O3 → ko phản ứng

CO + MgO → ko phản ứng

4CO + Fe3O4 → 3Fe + 4CO2

CO + CuO → Cu + CO2

→ Hỗn ăn ý Y: Al2O3, MgO, Cu, Fe

Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

→ Hỗn ăn ý Z: MgO, Fe, Cu

Câu 6. X là sắt kẽm kim loại phản xạ được với hỗn hợp H2SO4 loãng, Y là sắt kẽm kim loại tính năng được với hỗn hợp Fe(NO3)3. Hai sắt kẽm kim loại X, Y thứu tự là (biết trật tự vô sản phẩm thế năng lượng điện hoá: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag.

A. Fe, Cu.

B. Cu, Fe.

C. Ag, Mg.

D. Mg, Ag.

Xem đáp án

Đáp án A

X phản xạ được với hỗn hợp H2SO4 → X đứng trước H vô sản phẩm năng lượng điện hóa → Loại đáp án B vì như thế với Cu, loại C vì như thế với Ag

Y tính năng được với Fe3+ → Loại đáp án D

Đáp án A: X là Fe, Y là Cu

Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2

Cu + 2Fe(NO3)3 → 2Fe(NO3)2 + Cu(NO3)2

Câu 7. Cho luồng khí H2 dư qua loa láo lếu ăn ý những oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung rét ở nhiệt độ chừng cao. Sau phản xạ, láo lếu ăn ý hóa học rắn sót lại là

A. Cu, Fe, ZnO, MgO.

B. Cu, Fe, Zn, Mg.

C. Cu, Fe, Zn, MgO.

D. Cu, FeO, ZnO, MgO.

Xem đáp án

Đáp án C

CuO, Fe2O3, ZnO bị vày khử C, CO, H2 tạo ra trở thành Cu, Fe, Zn.

Còn lại MgO.

=> Hỗn ăn ý hóa học rắn chiếm được là Cu, Fe, Zn, MgO.

Câu 8. Cho láo lếu kim loại tổng hợp loại Mg, Zn, Fe vô hỗn hợp chứa chấp AgNO3 và Cu(NO3)2. Sau Lúc phản xạ xẩy ra trọn vẹn chiếm được hỗn hợp X bao gồm 3 muối bột và hóa học rắn Y bao gồm 3 sắt kẽm kim loại. Ba muối bột vô X là

A. Mg(NO3)2, Fe(NO3)3, AgNO3.

B. Mg(NO3)2, Zn(NO3)2, Cu(NO3)2.

C. Mg(NO3)2, Zn(NO3)2, Fe(NO3)3.

D. Mg(NO3)2, Zn(NO3)2, Fe(NO3)2.

Xem đáp án

Đáp án D

Dãy năng lượng điện hóa : Mg2+/Mg Zn2+/Zn Fe2+/Fe Cu2+/Cu Ag+/Ag

→ Dung dịch X bao gồm 3 muối bột (ion với tính lão hóa yếu ớt nhất) là Mg(NO3)2, Zn(NO3)2 và Fe(NO3)2

............................................

Trên trên đây VnDoc.com vừa vặn gửi cho tới độc giả nội dung bài viết Dung dịch FeSO4 và hỗn hợp CuSO4 đều tính năng được với. Hi vọng qua loa nội dung bài viết này độc giả nhận thêm tư liệu hữu ích nhé.

Để xem thêm cụ thể khá đầy đủ nội dung sản phẩm năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại, mời mọc chúng ta ấn vô link: 

  • Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại cụ thể khá đầy đủ

>> Mời chúng ta xem thêm thêm thắt một số trong những thắc mắc liên quan:

Xem thêm: cơ quan giữ vai trò quan trọng nhất trong hệ bài tiết nước tiểu là

  • Kim loại này tại đây với tính khử mạnh nhất
  • Trong pin năng lượng điện hóa Zn- Cu quy trình khử vô pin là
  • Ion sắt kẽm kim loại này tại đây với tính lão hóa yếu ớt nhất
  • Ion sắt kẽm kim loại này tại đây với tính lão hóa mạnh nhất
  • Sắt tây là Fe được phủ lên mặt phẳng vày sắt kẽm kim loại này sau đây