đường trung bình của tam giác của hình thang

Tài liệu bao gồm 23 trang, tóm lược lý thuyết trọng tâm cần thiết đạt, phân dạng và chỉ dẫn giải những dạng toán, tuyển chọn lựa chọn những bài xích tập dượt kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng lên mục chính đàng tầm của tam giác, của hình thang, đem đáp án và lời nói giải cụ thể, tương hỗ học viên nhập quy trình học hành công tác Hình học tập 8 chương 1: Tứ giác.

Bạn đang xem: đường trung bình của tam giác của hình thang

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Đường tầm của tam giác
+ Định nghĩa: Đường tầm của tam giác là đoạn trực tiếp nối trung điểm nhì cạnh của tam giác.
+ Định lí 1: Đường trực tiếp trải qua trung điểm một cạnh của tam giác và tuy nhiên song với cạnh loại nhì thì trải qua trung điểm cạnh loại thân phụ.
+ Định lí 2: Đường tầm của tam giác thì tuy nhiên song với cạnh loại thân phụ và vày nửa cạnh ấy.
2. Đường tầm của hình thang
+ Định nghĩa: Đường tầm của hình thang là đoạn trực tiếp nối trung điểm nhì cạnh mặt mũi của hình thang.
+ Định lí 3: Đường trực tiếp trải qua trung điểm một cạnh mặt mũi của hình thang và tuy nhiên song vói nhì lòng thì trải qua trung điểm cạnh mặt mũi loại nhì.
+ Định lí 4: Đường tầm của hình thang tuy nhiên song với nhì lòng và vày nửa tổng nhì lòng.
II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN
A. CÁC DẠNG BÀI MINH HỌA CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO
+ Dạng 1. Sử dụng khái niệm và quyết định lí về đàng tầm của tam giác nhằm chứng tỏ.
Phương pháp giải: Sử dụng Định nghĩa đàng tầm của tam giác, Định lí 1, Định lí 2 nhằm suy rời khỏi điều cân nặng chứng tỏ.
+ Dạng 2. Sử dụng khái niệm và quyết định lí về đàng tầm của hình thang nhằm chứng tỏ.
Phương pháp giải: Sử dụng Định nghĩa đàng tầm của hình thang, Định lí 3, Định lí 4 nhằm suy rời khỏi vấn đề cần chứng tỏ.
+ Dạng 3. Sử dụng kết hợp đàng tầm của tam giác và đàng tầm của hình thang nhằm chứng tỏ.
Phương pháp giải: Sử dụng Định nghĩa đàng tầm của tam giác, Định nghĩa đàng tầm của hình thang và những Định lí : 1, 2, 3, 4 nhằm suy rời khỏi vấn đề cần chứng tỏ.
+ Dạng 4. Tổng thích hợp.
B.CÁC DẠNG BÀI NÂNG CAO PHÁT TRIỂN TƯ DUY
+ Đường tầm của tam giác.
+ Đường tầm của hình thang.
C. PHIẾU BÀI TỰ LUYỆN CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Xem thêm: công thức tính diện tích hình lập phương