he has not developed mentally as much as others at the same age. he's

Câu hỏi:

14/07/2022 782

Bạn đang xem: he has not developed mentally as much as others at the same age. he's

He has not developed mentally as much as others at the same age. He's _______

B. mentally alert          

C. mentally ill              

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

I was late for school this morning because my alarm clock didn’t ______

A. go away

B. go up

C. go on

D. go off

Câu 2:

Nothing ______ in this town since I first visited it.

A. changes

B. was changing

C. changed

D. has changed

Câu 3:

Most of the children come from large and poor families, _____ prevents them from having proper schooling

A. which

B. who

Xem thêm: cách tính nhiệt độ trung bình năm

C. that

D. whose

Câu 4:

Practising speaking to tướng native speakers are a good way   to improve your speaking.

A. way

B. improve

C. are

D. speakers

Câu 5:

While the children were ice-skating , they slip on the thin ice and fell into the deep water.

A. ice-skating           

B. slip

C. fell

D. into

Câu 6:

I feel so sánh ______ and sleepy today because I worked late last night.

A. tire

B. tired

C. tiredness

D. tiring

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 bài 122

TÀI LIỆU VIP VIETJACK