hiện tượng xảy ra khi cho giấy quỳ khô vào bình đựng khí amoniac là

Câu hỏi:

20/02/2020 48,038

Bạn đang xem: hiện tượng xảy ra khi cho giấy quỳ khô vào bình đựng khí amoniac là

B. Giấy quỳ gửi sang trọng màu sắc xanh

Đáp án chủ yếu xác

C. Giấy quỳ gửi sang trọng màu sắc đỏ     

D. Giấy quỳ ko gửi màu

Chọn đáp án D

- Khi cho tới giấy má quỳ thô nhập bình đựng khí amoniac thì giấy má quỳ sẽ không còn chuyển màu sắc.

- Khi cho tới giấy má quỳ độ ẩm vào trong bình đựng khí thì quỳ tiếp tục gửi sang trọng màu xanh lá cây. Do sở hữu cân nặng bằng:

NH3 + H2O NH4+ + OH-

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu này sau đấy là đích ?

A. Amophot là lếu láo thích hợp những muối bột (NH4)2HPO4 và KNO3

B. Phân lếu láo thích hợp chứa chấp nitơ, photpho, kali được gọi công cộng là phân NPK.

C. Phân lân hỗ trợ nitơ hoá thích hợp cho tới cây bên dưới dạng ion nitrat (NO3-) và ion amoni (NH÷4).

D. Phân urê sở hữu công thức là (NH4)2CO3

Câu 2:

Cho 2,81 gam lếu láo họp A bao gồm 3 oxit Fe2O3, MgO, ZnO tan một vừa hai phải đầy đủ nhập 300 ml dung dịch H2SO4 0,1M thì lượng lếu láo thích hợp những muối bột sunfat khan đưa đến là

A. 5,21 gam        

B. 4,81 gam          

C. 4,8 gam  

D. 3,81gam

Câu 3:

Xà chống hóa hóa học này tại đây nhận được glixerol ?

A. Metyl axetat    

B. Tristearin         

C. Metyl fomat     

Xem thêm: tìm m để pt có 2 nghiệm pb

D. Benzyl axetat

Câu 4:

Thể tích Na nhận được khi sức nóng phân trọn vẹn 16 gam NH4NO3

A. 1,12 lít  

B. 11,2 lít   

C. 0,56 lít   

D. 5,6 lít

Câu 5:

Tiến hành thực nghiệm với những hỗn hợp X, Y, Z và T. Kết trái khoáy được ghi trên bảng sau

X, Y, Z, T thứu tự là :

A. Glucozơ, lysin, etyl fomat, anilin     

B. Etyl fomat, lysin, glucozơ, phenol

C. Etyl fomat, Iysin, glucozơ, axit acrylic   

D. Lysin, etyl fomat, glucozơ, anilin

Câu 6:

Cho những tuyên bố sau :

(a) Đipeptit Gly-Ala sở hữu phản xạ màu sắc biure.

(b) Dung dịch axit glutamic thay đổi màu sắc quỳ tím trở nên xanh rì.

(c) Metyl fomat và glucozơ sở hữu nằm trong công thức đơn giản nhất.

(d) Metylamin sở hữu lực bazơ mnh hơn amoniac.

(e) Saccarozơ sở hữu phản xạ thủy phân nhập môi trường xung quanh axit.

(g) Metyl metacrylat thực hiện mt màu sắc hỗn hợp brom.

Số tuyên bố đúng

A. 4  

B. 6  

C. 5   

D. 3

Xem thêm: con người có bao nhiêu đôi dây thần kinh tủy