his dedication to the educational charity was truly

Câu hỏi:

09/04/2023 277

Bạn đang xem: his dedication to the educational charity was truly

A. admirable

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vày Vietjack

Đáp án: A

Giải thích:

A. admirable (adj) xứng đáng ngưỡng mộ

B. reliable (adj) xứng đáng tin cậy cậy

C. critical (adj) quan lại trọng; chỉ trích

D. disapproving (adj) ko giã thành

Dịch: Sự góp sức của anh ý ấy cho tới tổ chức triển khai kể từ thiện dạy dỗ thực sự xứng đáng ngưỡng mộ.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

I’ll get Minh _________ this for you.

A. do

B. done

C. did

D. to tát do

Câu 2:

Since the family law was implemented, domestic violence has been a rare ______ in this area.

A. happen

B. taking place

C. occurrence

D. happenstance

Câu 3:

When your father (die)? I (not know) when he (die).

A. did your father die – didn't know – died

B. did your father die – don't know – died

C. has your father died – didn't know – died

Xem thêm: văn tả cây bóng mát lớp 4 cây bàng

D. has your father died – don’t know – died

Câu 4:

Bob will come soon. When Bob _______, we will see him.

A. comes

B. came

C. will come

D. is coming

Câu 5:

Sheila will inherit everything ______ her uncle's death.

A. on trương mục of

B. in spite of

C. in the sự kiện of

D. in place of

Câu 6:

They had a boy _______ that yesterday.

A. done

B. to tát do

C. did

D. do

Câu 7:

The storm ripped our tent to ______.

A. slices

B. shreds

C. strips

D. specks

TÀI LIỆU VIP VIETJACK