i haven't seen that man here before

1. It's the first time I have ever seen that man here.

Bạn đang xem: i haven't seen that man here before

2. The furniture was too expensive for má to tát buy.

3. Tom has learned to tát drive since he was nineteen.

4. She was unhappier than thở she had been before.

5. It was too late for anything could be done.

- $Answered_{}$ $by_{}$ $thieukhue_{}$ -

Hãy gom quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

avatar

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

Xem thêm: hình chóp tứ giác có bao nhiêu mặt

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

5

2 vote

Xem thêm: tả con đường từ nhà đến trường