i. my sister in april as planned

Câu hỏi:

17/05/2023 568

Bạn đang xem: i. my sister in april as planned

C. am going to tát see

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vì chưng Vietjack

Đáp án: C

Giải thích: as planned (như vẫn dự tính) nên tao sử dụng sau này gần

Dịch: Tôi tiếp tục bắt gặp em gái tôi vô mon Tư theo dõi plan.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

..... as taste is really a composite sense made up of both taste and smell.

A. that we refer to tát

B. to tát which we refer

C. what tự we refer to tát

D. what we refer

Câu 2:

What time _______ tomorrow?

A. are you going to tát leave 

B. tự you leave

C. will you leave

D. would you leave

Câu 3:

Advertisements on television ______ becoming more competitive phàn nàn ever before.

A. is

B. are 

Xem thêm: châu chấu hô hấp bằng cơ quan nào

C. has

D. have

Câu 4:

The manager or his secretary _______ to give you an interview.

A. is

B. are

C. were

D. have

Câu 5:

Ted ______ by a bee while he was sitting in the garden.

A. got sting

B. got stung

C. get stung

D. gets stung

Câu 6:

Miss White ________ her parents is going to pay a visit to the Great Wall.

A. and

B. both

C. as well as

D. or

TÀI LIỆU VIP VIETJACK