imagine you are buying an apple in a supermarket

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 26 vĩ đại 30.
Imagine you are buying an táo in a supermarket. Which tự you choose, one with a small brown mark or one without? Be honest - you'd go for the táo (26) _____ looks perfect. Supermarkets tự this too, but on a much larger scale when buying fruit and vegetables from farmers. And what (27) ____ of the red with marks on them? They are thrown away. So are the ones that are a funny shape or size.
(28) _____ reason for waste is that people buy more food kêu ca they can eat and supermarkets tự everything they can vĩ đại encourage this, for example with offers lượt thích "Buy one, get one free" . Developed countries waste about 650 million tons of food each year and ví tự developing countries. (29) _____ the waste happens for very different reasons. As the world's population grows, this problem will only (30) _____ ví we need vĩ đại take action urgently.
Question 26: A. when B. who C. whose D. which
Question 27: A. depends B. happens C. applies D. becomes
Question 28: A. Other B. Many C. Few D. Another
Question 29: A. Although B. As a result C. However D. For example
Question 30: A. adjust B. worsen C. postpone D. improve

0972162987Question 26: A. when B. who C. whose D. which
Question 27: A. depends B. happens C. applies D. becomes
Question 28: A. Other B. Many C. Few D. Another
Question 29: A. Although B. As a result C. However D. For example
Question 30: A. adjust B. worsen C. postpone D. improve
_________________________________
Còn gì vướng mắc các bạn cứ chất vấn nhé ^^
Bạn hoàn toàn có thể xem thêm thêm: Reading made easy

Last edited:

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 26 vĩ đại 30.
Imagine you are buying an táo in a supermarket. Which tự you choose, one with a small brown mark or one without? Be honest - you'd go for the táo (26) _____ looks perfect. Supermarkets tự this too, but on a much larger scale when buying fruit and vegetables from farmers. And what (27) ____ of the red with marks on them? They are thrown away. So are the ones that are a funny shape or size.
(28) _____ reason for waste is that people buy more food kêu ca they can eat and supermarkets tự everything they can vĩ đại encourage this, for example with offers lượt thích "Buy one, get one free" . Developed countries waste about 650 million tons of food each year and ví tự developing countries. (29) _____ the waste happens for very different reasons. As the world's population grows, this problem will only (30) _____ ví we need vĩ đại take action urgently.
Question 26: A. when B. who C. whose D. which
Question 27: A. depends B. happens C. applies D. becomes
Question 28: A. Other B. Many C. Few D. Another
Question 29: A. Although B. As a result C. However D. For example
Question 30: A. adjust B. worsen C. postpone D. improve

Xem thêm: hình chóp tứ giác có bao nhiêu mặt

0972162987Đề thi đua thptqg đúng không ạ nè, các bạn xem thêm phân tích và lý giải cụ thể bên trên phía trên nha Mã 409 câu 26 - 30

Câu 26: => Chọn D
Which = loại nhưng mà, đại kể từ mối liên hệ thay cho thế cho tới danh kể từ chỉ vật (apple)

Câu 27 => Chọn C
Become of = happen vĩ đại = xảy ra

Câu 28: => Chọn A
Another + N số ít

Câu 29: => Chọn B
As a result = sản phẩm là => Liên kết với câu trước cơ về lượng tiêu tốn lãng phí của 2 group nước trở nên tân tiến và đang được phân phát triển

Câu 30: => Chọn C
Bởi vì thế vế sau nói đến việc cần thiết hành vi tức thì nên vế trước cần là một trong kể từ gì cơ đem nghĩa xấu

30 C là worsen là câu B bài xích trên

Xem thêm: 300 bài toán lớp 4 có lời giải