peter told us about his leaving the school. he did it on his arrival at the meeting

Câu hỏi: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.
Peter told us about his leaving the school. He did it on his arrival at the meeting.
A. Only after his leaving the school did Peter inform us of his arrival at the meeting.
B. Not until Peter told us that he would leave the school did he arrive at the meeting.
C. Hardly had Peter informed us about his leaving the school when he arrived at the meeting.
D. No sooner had Peter arrived at the meeting than thở he told us about his leaving the school.

Bạn đang xem: peter told us about his leaving the school. he did it on his arrival at the meeting

Hardly ... when ... = No sooner ... than thở ngay trong lúc... thì ...
Peter trình bày với Cửa Hàng chúng tôi về sự anh ấy tách ngôi trường. Anh ấy đã thử vấn đề này khi tới cuộc họp.
A. Chỉ sau khoản thời gian tách ngoài ngôi trường, Peter báo cho tới Cửa Hàng chúng tôi biết việc anh ấy cho tới cuộc họp.
B. Mãi cho tới Khi Peter trình bày với Cửa Hàng chúng tôi rằng anh ấy tiếp tục tách ngoài ngôi trường thì anh ấy mới nhất cho tới buổi họp.
C. Ngay Khi Peter thông tin với Cửa Hàng chúng tôi về sự anh ấy tách ngôi trường thì anh ấy cho tới dự cuộc họp.
D. Ngay Khi Peter cho tới dự cuộc họp thì anh ấy trình bày với Cửa Hàng chúng tôi về sự anh ấy tách ngoài ngôi trường.

Xem thêm: số electron tối đa có thể chứa trong lớp p

Đáp án D.

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 bài 121

Câu căn vặn này còn có nhập đề thi

  • 50 câu hỏi
  • 60 phút
  • 211 lượt thi

Các chủ thể tương tự