phát biểu nào sau đây không đúng với các vành đai khí áp trên trái đất

Bộ 40 thắc mắc trắc nghiệm Địa Lí lớp 10 Bài 8 Khí áp. Gió và mưacó đáp án khá đầy đủ những cường độ sách Cánh diều gom học viên ôn luyện trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 8

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây không đúng với các vành đai khí áp trên trái đất

Chỉ 100k mua sắm đầy đủ cỗ Trắc nghiệm Địa lí lớp 10 Cánh diều bản word (cả năm) với đáp án chi tiết:

B1: Gửi phí nhập thông tin tài khoản 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân mặt hàng Vietcombank (QR)

B2: Nhắn tin tưởng cho tới zalo Vietjack Official - nhấn nhập đây để thông tin và nhận tài liệu.

Xem demo tư liệu bên trên đây: Link tài liệu

Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 8: Khí áp. Gió và mưa- Cánh diều

Câu 1. Nhân tố nào là tại đây không tác động đến việc thay cho thay đổi của khí áp?

A. Nhiệt phỏng.

B. Độ cao.

C. Độ độ ẩm.

D. Hướng dông tố.

Đáp án: D

Giải thích:

Nguyên nhân thay cho thay đổi của khí áp: 

- Khí áp thay cho thay đổi theo đuổi nhiệt độ độ: nhiệt độ phỏng cao, không gian là nở rời khỏi, tỉ trọng tách, khí áp tách và ngược lại, nhiệt độ phỏng tách, không gian thu hẹp, tỉ trọng tăng, khí áp tăng.

- Khí áp thay cho thay đổi theo đuổi phỏng cao: càng lên rất cao không gian càng loãng, mức độ nén càng nhỏ, khí áp tách. 

- Khí áp thay cho thay đổi theo đuổi phỏng ẩm: không gian chứa chấp khá nước nhẹ nhàng rộng lớn không gian thô nên khí áp tách, ngược lại, không gian thô thì khí áp tăng.

Câu 2. Các vòng đai áp nào là tại đây được tạo hình do nóng lực?

A. Chí tuyến, cực kỳ.

B. Xích đạo, chí tuyến.

C. Ôn đới, chí tuyến.

D. Cực, xích đạo.

Đáp án: D

Giải thích: Ở vùng Xích đạo, do nóng phỏng cao xung quanh năm, khá nước bốc lên mạnh, lúc lắc dần dần vị trí không gian thô, mức độ nén không gian tách, tạo hình đại áp thấp xích đạo (nguyên nhân nhiệt độ lực). Không khí bốc lên rất cao kể từ Xích đạo, dịch chuyển về chí tuyến và dồn xuống, mức độ nén không gian tăng, tạo hình nên những đai áp cao chí tuyến (nguyên nhân động lực). Tại vùng Bắc Cực và Nam Cực, do nóng phỏng cực kỳ thấp, mức độ nén không gian tăng, tạo hình những đai áp cao cực kỳ (nguyên nhân nhiệt độ lực). Từ những đại áp cao ở chí tuyến và ở vùng cực kỳ, không gian dịch chuyển về vùng ôn đới, bắt gặp nhau và bốc lên rất cao, mức độ nén không gian tách, tạo hình những đại áp thấp ôn đới (nguyên nhân động lực).

Câu 3. Khí áp tăng khi

A. nhiệt phỏng tăng.

B. nhiệt phỏng tách.

C. độ cao tăng.

D. khô hạn tách.

Đáp án: B

Giải thích: Nhiệt phỏng cao, không gian là nở rời khỏi, tỉ trọng tách, khí áp tách và ngược lại, nhiệt độ phỏng tách, không gian thu hẹp, tỉ trọng tăng, khí áp tăng.

Câu 4. Phát biểu nào là tại đây không trúng với những vòng đai khí áp bên trên Trái Đất?

A. Các đai khí áp được tạo hình chỉ do nóng lực.

B. Các đai áp cao và áp thấp đối xứng qua quýt xích đạo.

C. Các đai khí áp bị phân chia tách trở thành khu vực khí áp riêng biệt.

D. Các đai áp cao và áp thấp phân bổ đan xen nhau.

Đáp án: A

Giải thích:

Một số Điểm lưu ý của những vòng đai khí áp bên trên Trái Đất là

- Các đai khí áp cao và những đai khí áp thấp bên trên Trái Đất phân bổ đan xen và đối xứng qua quýt đai áp thấp xích đạo.

- Các đai khí áp bên trên Trái Đất ko liên tiếp nhưng mà bị phân chia tách trở thành những trung tâm khí áp riêng không liên quan gì đến nhau tự sự phân bổ đan xen thân thuộc châu lục và hồ nước.

- Các đai áp tạo hình do nóng lực là: cực kỳ và xích đạo; những đai áp tạo hình tự động lực là: ôn đới và chí tuyến.

Câu 5. Các vòng đai nào là sau đó là áp thấp?

A. Xích đạo, chí tuyến.

B. Ôn đới, xích đạo.

C. Chí tuyến, ôn đới.

D. Cực, chí tuyến.

Đáp án: B

Giải thích: Trên mặt phẳng Trái Đất với nhị đai khí áp cao cực kỳ, nhị đai khí áp thấp ôn đới và nhị đai khí áp cao cận nhiệt đới gió mùa (chí tuyến), được phân bổ đối xứng nhau qua quýt đai áp thấp xích đạo.

Câu 6. Phát biểu nào là tại đây trúng với việc thay cho thay đổi của khí áp?

A. Không khí càng loãng, khí áp tách.

B. Tỉ trọng không gian tách, khí áp tăng.

C. Độ độ ẩm vô cùng lên rất cao, khí áp tăng.

D. Không khí càng thô, khí áp tách.

Đáp án: A

Giải thích: Không khí với nhiệt độ cao thì khí áp tách. Khi nhiệt độ phỏng cao, khá nước bốc lên nhiều lúc lắc dần dần vị trí của không gian thô thực hiện mang đến khí áp tách.

Câu 7. Các vòng đai áp nào là tại đây được tạo hình tự động lực?

A. Cực, xích đạo.

B. Chí tuyến, cực kỳ.

C. Ôn đới, chí tuyến.

D. Xích đạo, chí tuyến.

Đáp án: C

Giải thích: Ở vùng Xích đạo, do nóng phỏng cao xung quanh năm, khá nước bốc lên mạnh, lúc lắc dần dần vị trí không gian thô, mức độ nén không gian tách, tạo hình đại áp thấp xích đạo (nguyên nhân nhiệt độ lực). Không khí bốc lên rất cao kể từ Xích đạo, dịch chuyển về chí tuyến và dồn xuống, mức độ nén không gian tăng, tạo hình nên những đai áp cao chí tuyến (nguyên nhân động lực). Tại vùng Bắc Cực và Nam Cực, do nóng phỏng cực kỳ thấp, mức độ nén không gian tăng, tạo hình những đai áp cao cực kỳ (nguyên nhân nhiệt độ lực). Từ những đại áp cao ở chí tuyến và ở vùng cực kỳ, không gian dịch chuyển về vùng ôn đới, bắt gặp nhau và bốc lên rất cao, mức độ nén không gian tách, tạo hình những đại áp thấp ôn đới (nguyên nhân động lực).

Câu 8. Các vòng đai nào là sau đó là áp cao?

A. Cực, chí tuyến.

Xem thêm: công thức tính diện tích hình lập phương

B. Ôn đới, cực kỳ.

C. Xích đạo, chí tuyến.

D. Chí tuyến, ôn đới.

Đáp án: A

Giải thích: Trên mặt phẳng Trái Đất với nhị đai khí áp cao cực kỳ, nhị đai khí áp thấp ôn đới và nhị đai khí áp cao cận nhiệt đới gió mùa (chí tuyến), được phân bổ đối xứng nhau qua quýt đai áp thấp xích đạo.

Câu 9. Khí áp là mức độ nén của

A. luồng dông tố xuống mặt mày Trái Đất.

B. luồng dông tố xuống mặt mày nước biển khơi.

C. không khí xuống mặt mày Trái Đất.

D. không khí xuống mặt mày nước biển khơi.

Đáp án: C

Giải thích: Khí áp là mức độ nén của không gian xuống mặt phẳng khu đất. Tuỳ theo đuổi biểu hiện của không gian nhưng mà tỉ trọng không gian thay cho thay đổi, thực hiện mang đến khí áp cũng thay cho thay đổi theo đuổi.

Câu 10. Vành đai áp nào là tại đây công cộng cho tất cả nhị chào bán cầu Bắc và Nam?

A. Cực.

B. Chí tuyến.

C. Xích đạo.

D. Ôn đới.

Đáp án: C

Giải thích: Trên mặt phẳng Trái Đất với nhị đai khí áp cao cực kỳ, nhị đai khí áp thấp ôn đới và nhị đai khí áp cao cận nhiệt đới gió mùa (chí tuyến), được phân bổ đối xứng nhau qua quýt đai áp thấp xích đạo -> Vành đai áp thấp xích đạo công cộng cho tất cả nhị chào bán cầu Bắc và Nam

Câu 11. Phát biểu nào là tại đây không trúng với việc thay cho thay đổi của khí áp?

A. Độ cao càng tăng, khí áp tách.

B. Có nhiều khá nước, khí áp thấp.

C. Nhiệt phỏng lên rất cao, khí áp tách.

D. Độ khô cứng thô tăng, khí áp thấp.

Đáp án: D

Giải thích:

Nguyên nhân thay cho thay đổi của khí áp: 

- Khí áp thay cho thay đổi theo đuổi nhiệt độ độ: nhiệt độ phỏng cao, không gian là nở rời khỏi, tỉ trọng tách, khí áp tách và ngược lại, nhiệt độ phỏng tách, không gian thu hẹp, tỉ trọng tăng, khí áp tăng.

- Khí áp thay cho thay đổi theo đuổi phỏng cao: càng lên rất cao không gian càng loãng, mức độ nén càng nhỏ, khí áp tách. 

- Khí áp thay cho thay đổi theo đuổi phỏng ẩm: không gian chứa chấp khá nước nhẹ nhàng rộng lớn không gian thô nên khí áp tách, ngược lại, không gian thô thì khí áp tăng.

Câu 12. tại sao sinh rời khỏi dông tố là

A. hai sườn của mặt hàng núi.

B. frông và dải quy tụ.

C. áp cao và áp thấp.

D. lục địa và hồ nước.

Đáp án: C

Giải thích: Nguyên nhân sinh rời khỏi dông tố là vì sự chênh nghiêng áp suất không gian thân thuộc điểm áp cao và điểm áp thấp, không gian bị dồn kể từ điểm áp cao về áp thấp tạo nên dông tố.

Câu 13. Gió Tây ôn đới thổi kể từ áp cao

A. cực về xích đạo.

B. chí tuyến về ôn đới.

C. cực về ôn đới.

D. chí tuyến về xích đạo.

Đáp án: B

Giải thích: Gió Tây ôn đới là dông tố thổi xung quanh năm kể từ đai áp cao chí tuyến về đai áp thấp ôn đới theo phía tây-nam ở chào bán cầu Bắc, phía tây-bắc ở chào bán cầu Nam và thông thường với nhiệt độ cao, khiến cho mưa.

Câu 14. Trị số khí áp tỉ trọng

A. thuận với nhiệt độ phỏng không gian.

B. nghịch với phỏng cao cột khí.

C. thuận với nhiệt độ vô cùng.

D. nghịch với tỉ trọng không gian.

Đáp án: C

Giải thích: Trị số khí áp tỉ trọng thuận với nhiệt độ vô cùng.

Câu 15. Loại dông tố nào là tại đây không nên là dông tố thông thường xuyên?

A. Gió mùa.

B. Gió Đông cực kỳ.

C. Gió Tây ôn đới.

D. Gió Mậu dịch.

Đáp án: A

Giải thích: Các loại dông tố thổi thông thường xuyên bên trên Trái Đất là: dông tố Mậu dịch, dông tố Tây ôn đới và dông tố Đông cực kỳ. Còn gió mùa rét thổi theo đuổi mùa, điển hình nổi bật ở điểm Nam Á và Khu vực Đông Nam Á.

Các thắc mắc trắc nghiệm Địa Lí lớp 10 sách Cánh diều với đáp án, tinh lọc khác:

Trắc nghiệm Bài 10: Thủy quyển. Nước bên trên lục địa

Trắc nghiệm Bài 11: Nước biển khơi và đại dương

Trắc nghiệm Bài 12: Đất và sinh quyển

Trắc nghiệm Bài 14: Vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và trả chỉnh

Trắc nghiệm Bài 15: Quy luật địa đới và phi địa đới

Xem thêm: văn tả cây bóng mát lớp 4 cây bàng