the mechanic serviced my car last week.

1. The mechanic serviced my xế hộp last week. I had the mechanic ..................................................................................................................................................... 2. I felt nervous when I traveled by air. Travelling by air made ................................................................................................................................................... 3. He could not afford đồ sộ buy the xế hộp. The xế hộp was too expensive ............................................................................................................................................ 4. I advised you đồ sộ put your money in the ngân hàng. You had better ............................................................................................................................................................. 5. There is no need for you đồ sộ talk ví loudly You don’t have ............................................................................................................................................................. 6. “You must ask mạ for permission before leaving” the teacher said đồ sộ Tom The teacher made Tom .................................................................................................................................................. 7. The house shook violently and all of us felt that All of us felt the house .................................................................................................................................................. 8. We can’t possibly work in this noise It’s impossible ................................................................................................................................................................. 9. Mr. Puncher doesn’t allow his children đồ sộ go out in the evening Mr. Puncher doesn’t let .................................................................................................................................................... 10. Contacting her at work in usually quite easy. It’s quite easy .......................................................................................................

Hãy luôn luôn lưu giữ cảm ơnvote 5*
nếu câu vấn đáp hữu ích nhé!

TRẢ LỜI

avatar

1. The mechanic serviced my xế hộp last week.
~> I had the mechanic service my xế hộp last week
2. I felt nervous when I traveled by air.
~> Travelling by air made me feel nervous
3. He could not afford đồ sộ buy the xế hộp.
~> The xế hộp was too expensive for him đồ sộ buy.
4. I advised you đồ sộ put your money in the ngân hàng.
~> You had better put your money in the bank
5. There is no need for you đồ sộ talk ví loudly
~> You don’t have to take ví loudly

Hãy chung quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

avatar

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

Xem thêm: châu chấu hô hấp bằng cơ quan nào

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

5

1 vote

2k8 Tham gia tức thì group share, trao thay đổi tư liệu học hành miễn phí

Xem thêm: văn tả cây bóng mát lớp 4 cây bàng