they are not allowed to go out in the evening by their parents

 • Choose the sentence which has the closest meaning to lớn the original one.

  Bạn đang xem: they are not allowed to go out in the evening by their parents

  Câu hỏi:

  They are not allowed to lớn go out in the evening by their parents.

  • A. Their parents vì thế not want them to lớn go out in the evening.
  • B. Their parents never let them to lớn go out in the evening.
  • C. Going out in the evening is permitted by their parents.
  • D. Although their parents vì thế not allow, they still go out in the evening.

  Lời giải tham lam khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án A.

  Họ ko được phụ huynh được cho phép đi dạo vô buổi tối

  A. Ba u chúng ta không thích chúng ta đi dạo tối.

  B. Ba u ko lúc nào nhằm chúng ta đi dạo tối.

  C. Đi nghịch tặc tối được phụ huynh được cho phép.

  Xem thêm: i haven't seen that man here before

  D. Mặc mặc dù phụ huynh ko được cho phép, chúng ta vẫn đi dạo tối.

  Cấu trúc: Allow sb to lớn vì thế st = Let sb vì thế st: được cho phép ai làm những gì, đấy là 2 câu đồng nghĩa tương quan nhau.

Mã câu hỏi: 912

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu chất vấn này nằm trong đề thi đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

Xem thêm: phát biểu nào sau đây không đúng với các vành đai khí áp trên trái đất

CÂU HỎI KHÁC

 • They are not allowed to lớn go out in the evening by their parents
 • Although my parents are busy at work, they try to lớn find time for their children
 • His eel soup is better than vãn any other soups I have ever eaten
 • She gets up early to lớn prepare breakfast so sánh that her children can come to lớn school on time
 • The last time I went to lớn the museum was a year ago
 • Don't assume that he will help you
 • It's pointless to lớn have this xế hộp repaired
 • Dave had to lớn take a cut in pay to lớn keep from losing his job
 • Peter heard a strange sound on the roof. He became very frightened.
 • Tim went on a two-day trip. He took more clothes than vãn necessary.