this computer works better than that one

. This computer works better kêu ca that one. -> That computer …………………………………………….. 45. No one in my group is more intelligent kêu ca Mary. -> Mary ………………………………………………………. 46. Her old house is bigger kêu ca her new one. -> Her new house…………………………………….........

Hãy luôn luôn ghi nhớ cảm ơnvote 5*
nếu câu vấn đáp hữu ích nhé!

TRẢ LỜI

avatar

44. That computer works worse kêu ca this one

45. MARY IS THE MOST INTELEGIN IM MY CLASS

46. HER NEW HOUSE IS SMALLER THAN HER OLD HOUSE

Hãy gom người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

5

2 vote

44, work more badly  kêu ca this one.

45,Mary is the most intelligent in my group.

46,is not as big as her old one.

Hãy gom người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

Bổ sung kể từ thường xuyên gia

44. That computer doesn't work as well as this computer. ( đối chiếu vị, work là động kể từ -> cần thiết đối chiếu của trạng kể từ as adv as)

45. Mary is the most intelligent in my group. (so sánh nhất tính kể từ lâu năm the most adj)

46. Her new house is not as big as her old house./ Her new house is smaller kêu ca her old house.

2k8 Tham gia tức thì group share, trao thay đổi tư liệu học hành miễn phí

Xem thêm: trong các câu sau câu nào là mệnh đề