tiếng anh 10 i learn smart world

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
Giải SBT Tiếng Anh lớp 10 Unit 10. New ways to learn | iLearn Smart Start

Bạn đang xem: tiếng anh 10 i learn smart world

Lời giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 Unit 10. New ways to learn sách iLearn Smart Start hay, ngắn gọn sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời câu hỏi Tiếng anh 10 Unit 10 từ đó học tốt môn Tiếng anh lớp 10.

Giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 Unit 10. New ways to learn

Lesson 1

New words

a (trang 56 SBT tiếng Anh 10 i-Learn Smart World) Unscramble the words. (Sắp xếp lại các từ.)

Giải SBT Tiếng Anh lớp 10 Unit 10. New ways to learn | iLearn Smart Start (ảnh 1) 

Đáp án:

1. e-learning

2. robot

3. virtual classroom

4. app

5. artificial intelligence

6. prediction

7. interactive whiteboard

 

 

Hướng dẫn dịch:

1. học trực tuyến

2. người máy

3. lớp học ảo

4. ứng dụng

5. trí tuệ nhân tạo

6. dự đoán

7. bảng tương tác

 

 

 

b (trang 56 SBT tiếng Anh 10 i-Learn Smart World) Match the words in Task a. with the correct definitions. (Kết hợp các từ trong Bài a với các định nghĩa đúng.)

1. a piece of software you download to a phone or computer to learn from, play with, watch, and so on

2. computer systems that can do jobs that people do

3. a kind of education, usually over the internet

4. a guess about the future

5. You can find this screen at the front of some classrooms

6. a machine that looks like a person

7. an online space where students can learn with a teacher at the same time

Đáp án:

1. app

2. artificial intelligence

3. e – learning

4. prediction

5. interactive whiteboard

6. robot

7. virtual classroom

 

 

Hướng dẫn dịch:

1. một phần mềm bạn tải xuống điện thoại hoặc máy tính để học, chơi, xem, v.v.

2. hệ thống máy tính có thể làm những công việc mà mọi người làm

3. một loại hình giáo dục, thường là qua internet

4. dự đoán về tương lai

5. Bạn có thể tìm thấy màn hình này ở phía trước của một số lớp học

6. một cái máy trông giống như một con người

7. một không gian trực tuyến nơi học sinh có thể học với giáo viên cùng một lúc

Reading

a (trang 56 SBT tiếng Anh 10 i-Learn Smart World) Read the article and answer the questions. (Đọc bài viết và trả lời các câu hỏi.)

Hướng dẫn dịch:

“Học tập và giáo dục sẽ thay đổi theo một số cách trong ba mươi năm tới. Đầu tiên, chúng ta sẽ thấy e-learning trở nên quan trọng hơn. Tôi nghĩ rằng điều này sẽ thay thế nhiều khóa học đại học. Tuy nhiên, tôi không nghĩ việc giáo dục trẻ nhỏ sẽ thay đổi nhiều như vậy. Trẻ em vẫn sẽ đến trường, và chúng vẫn sẽ có giáo viên giúp chúng học. Có thể chúng ta sẽ thấy trợ lý giảng dạy bằng robot trong các lớp học, nhưng tôi không nghĩ rằng trí thông minh nhân tạo sẽ có thể thay thế nhu cầu của chúng ta về những người thực sự giúp đỡ chúng ta.

Tuy nhiên, đối với người lớn, sẽ có nhiều cơ hội hơn để giáo dục thông qua các ứng dụng học tập điện tử. Các ứng dụng này sẽ cải thiện rất nhiều do các thiết bị mới sẽ rẻ, mạnh và thuận tiện để sử dụng. Tôi nghĩ rằng tương lai sẽ tốt hơn quá khứ, nhưng chúng tôi phải làm việc chăm chỉ để biến điều đó thành hiện thực ”.

Clare Fontaine, Tác giả của Imagine The Future

“Tương lai đã ở đây! Tại OWG, chúng tôi đã nghiên cứu cách thức hoạt động của tâm trí trong một thời gian dài. Bạn sẽ có quá trình học tập tự động và tải thẳng vào não của bạn từ internet. Tất cả chúng ta sẽ sử dụng trí thông minh nhân tạo thay vì trí thông minh của chính mình. Chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ có một thế giới nơi mọi người đều có cùng suy nghĩ và nói những điều giống nhau. Chúng tôi vẫn đang nghiên cứu một số công nghệ, nhưng dự đoán của tôi là chúng tôi sẽ sớm thấy điều này xảy ra. Tôi không thể đợi! ”

Dexter Sprockett, Người tưởng tượng, Một nhóm kỳ lạ

Câu hỏi:

1. Who thinks people will use technology to help them learn?

2. Who thinks people will use technology so they don’t have to learn?

Đáp án:

1. Clare Fontaine.

2. Dexter Sprockett.

Hướng dẫn dịch:

1. Ai nghĩ rằng mọi người sẽ sử dụng công nghệ để giúp họ học? Clare Fontaine.

2. Ai nghĩ rằng mọi người sẽ sử dụng công nghệ để họ không phải học? Dexter Sprockett.

b (trang 57 SBT tiếng Anh 10 i-Learn Smart World) Read again and write C for Clare, D for Dexter, or N for neither (Đọc lại và viết C cho Clare, D cho Dexter hoặc N cho cả hai.)

1. Who thinks there will be robot teachers in classes?

2. Who thinks artificial intelligence will replace human intelligence?

3. Who doesn’t think schools will be very different?

4. Who thinks apps will help people learn?

Đáp án:

1. N

2. D

3. C

4. C

Hướng dẫn dịch:

1. Ai nghĩ rằng sẽ có giáo viên robot trong các lớp học?

2. Ai nghĩ rằng trí tuệ nhân tạo sẽ thay thế trí tuệ con người?

3. Ai không nghĩ rằng các trường học sẽ rất khác biệt?

4. Ai nghĩ rằng ứng dụng sẽ giúp mọi người học tập?

Grammar

a (trang 57 SBT tiếng Anh 10 i-Learn Smart World) Read and circle. (Đọc và khoanh tròn)

1. Look out! You will / are going to drop the dishes.

2. I’m looking for my phone. Maybe I am going to / will find it.

3. I am going to / will start an e-learning course next week. I signed up last night.

4. I feel really bad. I think I will / am going to be sick.

5. Be careful! You are going to / will fall.

6. I hope next year will / is going to be better.

Đáp án:

1. are going to

2. will

3. am going to

4. am going to

5. are going to

6. will

Hướng dẫn dịch:

1. Nhìn ra! Bạn sẽ làm rơi các món ăn.

2. Tôi đang tìm điện thoại của mình. Có lẽ tôi sẽ tìm thấy nó.

3. Tôi sẽ bắt đầu một khóa học điện tử vào tuần tới. Tôi đã đăng ký tối qua.

4. Tôi cảm thấy thực sự tồi tệ. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ bị ốm.

5. Hãy cẩn thận! Bạn sẽ rơi.

6. Tôi hy vọng năm sau sẽ tốt hơn.

b (trang 57 SBT tiếng Anh 10 i-Learn Smart World) Fill in the blanks with the correct form of “be going to” or “will” (Điền vào chỗ trống với hình thức chính xác của “be going to” hoặc “will”.)

1. In 2050, I think we … connect to the internet using artificial intelligence.

2. The apps we tried worked really well, so we … use more of them.

3. In the future, students … have to remember facts anymore.

4. My teacher told us that our class … get an interactive whiteboard next month.

5. Our school … use an e-learning app in classes soon.

6. I hope that one day we … see robot teachers in all schools.

Đáp án:

1. will

2. are going to

3. won’t

4. is going to

5. is going to

6. will

Hướng dẫn dịch:

1. Vào năm 2050, tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ kết nối internet bằng trí tuệ nhân tạo.

2. Các ứng dụng chúng tôi đã thử hoạt động thực sự tốt, vì vậy chúng tôi sẽ sử dụng nhiều hơn trong số chúng.

3. Trong tương lai, học sinh sẽ không phải nhớ các sự kiện nữa.

4. Giáo viên của tôi nói với chúng tôi rằng lớp của chúng tôi sẽ nhận được một bảng tương tác vào tháng tới.

5. Trường của chúng tôi sẽ sớm sử dụng ứng dụng e-learning trong các lớp học.

6. Tôi hy vọng rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ thấy các giáo viên robot ở tất cả các trường học.

Writing

(trang 57 SBT tiếng Anh 10 i-Learn Smart World) Write a paragraph giving your own predictions about the future. Use the ideas in the box to help you or your own ideas. Use will and be going to. Write 120 to 150 words. (Viết một đoạn văn đưa ra dự đoán của riêng bạn về tương lai. Sử dụng các ý tưởng trong hộp để giúp bạn hoặc ý tưởng của riêng bạn. Sử dụng will và sắp tới. Viết 120-150 từ.)

Gợi ý:

I think modern technology will change the future of education. For example, tests at the end of the school year will no longer exist. Teachers will be able to check every student’s work on digital tools. Every student will have a smart phone so they can search for what they need anytime and anywhere. Many schools will possibly replace interactive whiteboards with invisible 3D screens for better quality. Learning apps have already started to become popular, so I think in future we are going to see this type of learning be very common in classrooms. Maybe in a few years, there won’t be any more textbooks or even teachers. Students will use tablets with learning apps in their homes, and teachers will teach using video chat.

Hướng dẫn dịch:

Tôi nghĩ rằng công nghệ hiện đại sẽ thay đổi tương lai của giáo dục. Ví dụ, các bài kiểm tra cuối năm học sẽ không còn nữa. Giáo viên sẽ có thể kiểm tra bài tập của mọi học sinh trên các công cụ kỹ thuật số. Mỗi sinh viên sẽ có một điện thoại thông minh để họ có thể tìm kiếm những gì họ cần bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào. Nhiều trường có thể sẽ thay thế bảng tương tác bằng màn hình 3D vô hình để có chất lượng tốt hơn. Các ứng dụng học tập đã bắt đầu trở nên phổ biến, vì vậy tôi nghĩ trong tương lai chúng ta sẽ thấy loại hình học tập này rất phổ biến trong các lớp học. Có thể trong một vài năm nữa, sẽ không còn sách giáo khoa hay thậm chí là giáo viên nữa. Học sinh sẽ sử dụng máy tính bảng có ứng dụng học tập trong nhà và giáo viên sẽ dạy bằng trò chuyện video.

Lesson 2

New words

a (trang 58 SBT tiếng Anh 10 i-Learn Smart World) Look at the code and write the correct words. (Nhìn vào mã và viết các từ chính xác.)

Giải SBT Tiếng Anh lớp 10 Unit 10. New ways to learn | iLearn Smart Start (ảnh 2) 

1. 42-43-54-51-34-11-31-54-42-25-51

2. 54-51-11-33-35-53-34-13

3. 31-53-33-33-15-43-42-31-11-54-42-53-43

4. 31-34-51-11-54-42-25-42-54-55

5. 12-23-51-45-42-21-23-51

6. 14-34-53-21-23-51-33-44-53-23-25-42-43-22

Đáp án:

1. interactive

2. teamwork

3. communication

4. creativity

5. flexible

6. problem-solving

Hướng dẫn dịch:

1. tương tác

2. làm việc theo nhóm

3. giao tiếp

4. sáng tạo

5. linh hoạt

6. giải quyết vấn đề

 

b (trang 58 SBT tiếng Anh 10 i-Learn Smart World) Read the clues and do the crossword puzzle. (Đọc các gợi ý và làm câu đố ô chữ.)

Giải SBT Tiếng Anh lớp 10 Unit 10. New ways to learn | iLearn Smart Start (ảnh 3) 

1. looking for solutions to complicated or difficult issues

2. getting new ideas from being imaginative

3. working with other people

4. able to change easily

5. exchanging information between a computer user and a program

6. speaking and listening, for example

Đáp án:

Giải SBT Tiếng Anh lớp 10 Unit 10. New ways to learn | iLearn Smart Start (ảnh 4) 

Hướng dẫn dịch:

1. tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề phức tạp hoặc khó khăn

2. nhận được những ý tưởng mới từ trí tưởng tượng

3. làm việc với những người khác

4. có thể thay đổi dễ dàng

5. trao đổi thông tin giữa người dùng máy tính và chương trình

6. nói và nghe chẳng hạn

Listening

a (trang 58 SBT tiếng Anh 10 i-Learn Smart World) Listen and number the pictures in the order you hear them. (Nghe và đánh số các ảnh theo thứ tự bạn nghe thấy.)

Giải SBT Tiếng Anh lớp 10 Unit 10. New ways to learn | iLearn Smart Start (ảnh 5) 

Đáp án:

A. 1

B. 4

C. 2

D. 3

Nội dung bài nghe:

Chloe: Hey, Mike. What are you going to talk about in your new ways to learn presentation?

Mike: Hi, Chloe. I’m gonna do listening to podcasts.

Chloe: Okay, what are your benefits?

Mike: First, podcasts are flexible way of learning about things. You can listen to them when you want.

Chloe: Sounds good.

Mike: My second point is that there’s so many podcasts so there’s something for everyone. What are you gonna present on?

Chloe: Well, I’m going to talk about playing video games in English.

Mike: What’s your first benefit going to be?

Chloe: Playing with other people helps improve your communication skills.

Mike: How?

Chloe: You have to chat with other players. Winning an online game it’s all about teamwork. Then, I’m going to talk about how games with stories help improve your listening skills.

Mike: Are you going to use video games yourself to learn languages?

Chloe: I don’t think I will. I’m definitely going to keep using an app I downloaded though.

Mike: Oh, yeah.

Chloe: Yes, the app improves your problem solving skills. It’s really fun.

Mike: My mom wants to try a new way to learn. She’s going to do an online course in art.

Chloe: Art? Why?

Mike: Mom thinks doing art will help her creativity skills.

Chloe: Oh, yeah.

Hướng dẫn dịch:

Chloe: Này, Mike. Bạn sẽ nói về điều gì trong những cách mới để học thuyết trình?

Mike: Xin chào, Chloe. Tôi sẽ nghe podcast.

Chloe: Được rồi, lợi ích của bạn là gì?

Mike: Đầu tiên, podcast là cách linh hoạt để học hỏi về mọi thứ. Bạn có thể nghe chúng khi bạn muốn.

Chloe: Nghe hay đấy.

Mike: Điểm thứ hai của tôi là có rất nhiều podcast nên sẽ có thứ gì đó cho mọi người. Bạn sẽ trình bày về cái gì?

Chloe: À, tôi sẽ nói về việc chơi trò chơi điện tử bằng tiếng Anh.

Mike: Lợi ích đầu tiên của bạn sẽ là gì?

Chloe: Chơi với người khác giúp cải thiện kỹ năng giao tiếp của bạn.

Mike: Làm thế nào?

Chloe: Bạn phải trò chuyện với những người chơi khác. Chiến thắng một trò chơi trực tuyến là do tinh thần đồng đội. Sau đó, tôi sẽ nói về cách trò chơi với các câu chuyện giúp cải thiện kỹ năng nghe của bạn.

Mike: Bạn có định tự mình sử dụng trò chơi điện tử để học ngôn ngữ không?

Chloe: Tôi không nghĩ là tôi sẽ làm. Mặc dù vậy, tôi chắc chắn sẽ tiếp tục sử dụng một ứng dụng mà tôi đã tải xuống.

Mike: Ồ, vâng.

Chloe: Có, ứng dụng cải thiện kỹ năng giải quyết vấn đề của bạn. Nó thực sự rất vui.

Mike: Mẹ tôi muốn thử một cách học mới. Cô ấy sẽ tham gia một khóa học vẽ trực tuyến.

Xem thêm: công thức tính diện tích hình lập phương

Chloe: Vẽ ư? Tại sao?

Mike: Mẹ của tôi nghĩ vẽ sẽ giúp cô ấy có kỹ năng sáng tạo.

Chloe: Ồ, vâng.

b (trang 59 SBT tiếng Anh 10 i-Learn Smart World) Now, listen and write True or False. (Bây giờ, nghe và viết Đúng hoặc Sai.)

1. Podcasts are a flexible way of learning.

2. Playing with others helps improve communication skills.

3. To win an online game, you need to have good teamwork.

4. Chloe’s app won’t help her problem-solving skills.

5. Chloe’s mom plans to do an art course online.

Hướng dẫn dịch:

1. Podcast là một cách học linh hoạt.

2. Chơi với người khác giúp cải thiện kỹ năng giao tiếp.

3. Để chiến thắng một trò chơi trực tuyến, bạn cần phải có tinh thần đồng đội tốt.

4. Ứng dụng của Chloe sẽ không giúp ích cho kỹ năng giải quyết vấn đề của cô ấy.

5. Mẹ của Chloe dự định mở một khóa học nghệ thuật trực tuyến.

Đáp án:

1. True

2. True

3. True

4. False

5. True

 

Grammar

a (trang 59 SBT tiếng Anh 10 i-Learn Smart World) Read and circle. (Đọc và khoanh tròn)

1. Eve: I’ve downloaded this education app. I will / am going to try it this evening.

    Dan: I think I will / am going to download it, too.

2. Eve: I am not going to / won’t go bowling on Saturday.

    Dan: Really? I am not going to / won’t go either, then.

3. Eve: I am going to / will go to the mall after school. Do you want to come?

    Dan: Yes, I am going to / will.

Đáp án:

1. am going to – will

2. am not going to – won’t

3. am going to – will

Hướng dẫn dịch:

1. Eve: Tôi đã tải xuống ứng dụng giáo dục này. Tôi sẽ thử nó vào tối nay.

     Dan: Tôi nghĩ tôi cũng sẽ tải xuống.

2. Eve: Tôi sẽ không đi chơi bowling vào thứ Bảy.

     Dan: Thật không? Vậy thì tôi cũng sẽ không đi.

3. Eve: Tôi sẽ đi đến trung tâm mua sắm sau khi tan học. Bạn có muốn đến không?

     Dan: Có, tôi sẽ đến.

b (trang 59 SBT tiếng Anh 10 i-Learn Smart World) Fill in the blanks with the correct form of be going to or will. (Điền vào chỗ trống với hình thức chính xác của “be going to” hoặc “will”.)

1. Eve: This e-learning app looks useful. I think I … download it.

    Dan: Yes, it’s really good. I … use it this evening.

2. Dan: My brother has decided to play StarClass. He … start playing it on the weekend.

    Eve: That sounds interesting. Maybe I … play, too.

3. Dan: I’m not sure how to use this app.

    Eve: Really? OK, I … show you.

4. Eve: … you … download any podcasts?

    Dan: I’m not sure. Maybe I …

Đáp án:

1. will / am going to

2. is going to / will

3. will

4. Are you going to / will

Hướng dẫn dịch:

1. Eve: Ứng dụng e-learning này có vẻ hữu ích. Tôi nghĩ tôi sẽ tải xuống.

     Dan: Vâng, nó thực sự tốt. Tôi sẽ sử dụng nó vào tối nay.

2. Dan: Anh trai tôi đã quyết định chơi StarClass. Anh ấy sẽ bắt đầu chơi nó vào cuối tuần.

     Eve: Nghe thú vị đấy. Có lẽ tôi cũng sẽ chơi.

3. Dan: Tôi không chắc cách sử dụng ứng dụng này.

     Eve: Thật không? Được thôi, tôi sẽ cho bạn xem.

4. Eve: Bạn có định tải xuống bất kỳ podcast nào không?

     Dan: Tôi không chắc. Có thể tôi sẽ.

Writing

(trang 59 SBT tiếng Anh 10 i-Learn Smart World) Write the conversation with “will” and “be going to”. Use the prompts. (Viết cuộc trò chuyện với “be going to” hoặc “will”. Sử dụng gợi ý.)

1. Louise: Hey, Peter/ what/ do/ learn/ new way? (1)

    Peter: Download/ app./ Use/ every day. (2)

    Louise: Maybe/ I/ download/ too. (3)

2. Peter: Hi, Louise./ What/ you/ do/ tonight? (4)

    Louise: Not sure./ Maybe/ watch/ movie/ TV. (5)

    Peter: I/ not/ think/ that/ help/ you/ learn.(6)

Đáp án:

(1) Hey, Peter. What are you going to do to learn in a new way?

(2) I’ve just downloaded this app. I’m going to use it every day.

(3) Maybe I’ll download it, too.

(4) Hi, Louise. What are you going to do tonight?

(5) I’m not sure. Maybe I’ll watch a movie on TV.

(6) I don’t think that will help you learn.

Hướng dẫn dịch:

1. Louise: Này, Peter. Bạn sẽ làm gì để học theo một cách mới?

    Peter: Tôi vừa tải xuống ứng dụng này. Tôi sẽ sử dụng nó hàng ngày.

    Louise: Có lẽ tôi cũng sẽ tải xuống.

2. Peter: Chào Louise. Bạn định làm gì tối nay?

    Louise: Tôi không chắc. Có lẽ tôi sẽ xem một bộ phim trên TV.

    Peter: Tôi không nghĩ rằng việc đó sẽ giúp bạn học.

Lesson 3

Listening

a (trang 60 SBT tiếng Anh 10 i-Learn Smart World) Listen to a talk about learning a language. What is the format of the talk? (Nghe bài nói về việc học ngoại ngữ. Hình thức của bài nói chuyện là gì?)

1. a TV show

2. an interview

3. a presentation

Đáp án: 3

Nội dung bài nghe:

Hello, everyone. My name is Sam. I can speak English of course and I’m learning Vietnamese. Today, I’d like to talk about my favorite ways to learn and improve my language skills. I often watch Vietnamese movies and listen to songs in my free time. Some movies and music videos have English subtitles which helps a lot when I first started learning. I tried to improve my reading skills by reading books and Vietnamese. I find children’s books and comic books are the easiest to read and they’re fun, too. I also write to my Vietnamese friend, Hưng. We chat online at least two or three times a week. He writes in English and I write in Vietnamese. We talk about games, school, music, and sport. I sometimes play online games with Hưng and his sister on the weekends. We all talking Vietnamese because his sister can’t speak English. It’s a lot of fun and my speaking is really improving. I think anyone can learn a language if they have fun. You don’t need to just use a text book. You should try practicing doing things you enjoy. Okay, does anyone have any questions?

Hướng dẫn dịch:

Chào mọi người. Tên tôi là Sam. Tất nhiên, tôi có thể nói tiếng Anh và tôi đang học tiếng Việt. Hôm nay, tôi muốn nói về những cách yêu thích của tôi để học và cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của mình. Tôi thường xem phim Việt Nam và nghe các bài hát trong thời gian rảnh. Một số bộ phim và video ca nhạc có phụ đề tiếng Anh, điều này giúp ích rất nhiều khi tôi mới bắt đầu học. Tôi đã cố gắng cải thiện kỹ năng đọc của mình bằng cách đọc sách và tiếng Việt. Tôi thấy sách dành cho trẻ em và truyện tranh là dễ đọc nhất và chúng cũng rất thú vị. Tôi cũng viết thư cho người bạn Việt Nam của tôi, Hưng. Chúng tôi trò chuyện trực tuyến ít nhất hai hoặc ba lần một tuần. Anh ấy viết bằng tiếng Anh và tôi viết bằng tiếng Việt. Chúng tôi nói về trò chơi, trường học, âm nhạc và thể thao. Tôi thỉnh thoảng chơi game trực tuyến với Hưng và em gái anh ấy vào cuối tuần. Tất cả chúng tôi đều nói tiếng Việt vì em gái anh ấy không nói được tiếng Anh. Thật là vui và khả năng nói của tôi thực sự được cải thiện. Tôi nghĩ rằng bất cứ ai cũng có thể học một ngôn ngữ nếu họ có niềm vui. Bạn không cần chỉ sử dụng một cuốn sách văn bản. Bạn nên thử tập làm những việc mình thích. Được rồi, có ai có bất kỳ câu hỏi nào không?

b (trang 60 SBT tiếng Anh 10 i-Learn Smart World) Now, listen and fill in the blanks to complete the note. (Bây giờ, nghe và điền vào chỗ trống để hoàn thành ghi chú.)

Giải SBT Tiếng Anh lớp 10 Unit 10. New ways to learn | iLearn Smart Start (ảnh 6) 

Đáp án:

2. listen to songs

3. comic books

4. sport

5. his sister

6. (a) textbook

 

Hướng dẫn dịch:

Cách tôi học tiếng Việt

– xem phim và nghe bài hát

– đọc sách dành cho trẻ em và sách truyện tranh

– nói chuyện với một người bạn về trò chơi, trường học, âm nhạc và thể thao

– chơi trò chơi trực tuyến với bạn của tôi và em gái của anh ấy

– không chỉ cần sử dụng sách giáo khoa

Reading

a (trang 60 SBT tiếng Anh 10 i-Learn Smart World) Read the how-to guide and match the headings with the correct sections. (Đọc hướng dẫn cách làm và nối các tiêu đề với các phần chính xác.)

Giải SBT Tiếng Anh lớp 10 Unit 10. New ways to learn | iLearn Smart Start (ảnh 7) 

Đáp án:

1. Learn and have fun

2. Sign up

3. Start learning

4. Practice role-playing

Hướng dẫn dịch:

1. Học và chơi

FastnFun là ứng dụng giúp bạn nói tiếng Anh trôi chảy như người bản ngữ. Ứng dụng tập trung vào việc dạy cách phát âm và từ vựng từ các chủ đề khác nhau. Nó cũng cung cấp hàng trăm hoạt động nhập vai và video clip để giúp bạn học hỏi và vui chơi.

2. Đăng ký

Tải ứng dụng xuống điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của bạn. Sau đó, mở ứng dụng và tạo tài khoản. Bạn có thể tải lên ảnh hồ sơ của mình trong Cài đặt và thiết lập lời nhắc cho việc học hàng ngày.

3. Bắt đầu học

–  Nhấn vào tab Bài học.

– Chọn bài để học. Mỗi bài học dạy bạn một mẹo phát âm hoặc từ vựng về một chủ đề phổ biến. Nó cũng đưa ra các ví dụ để chỉ ra cách nó được sử dụng trong một câu hoặc cuộc hội thoại. Bấm vào từ đó, sau đó nghe và lặp lại. Ứng dụng ghi lại bạn để bạn có thể nghe thấy mình đã nói tốt như thế nào.

– Hãy nghỉ ngơi sau mỗi buổi học và xem bạn đã học được bao nhiêu và nâng cao kỹ năng của mình.

– Trong quá trình học, hãy nhấn đúp vào thế giới để thêm nó vào Mục yêu thích của bạn. Đây là danh sách các từ mà bạn nghĩ rằng bạn có thể sử dụng thường xuyên hơn những từ khác.

4. Thực hành nhập vai

– Nhấn vào tab Nhập vai.

– Chọn một cuộc trò chuyện, nhấn vào nhân vật bạn muốn trở thành và nhập vai với ứng dụng.

b (trang 60 SBT tiếng Anh 10 i-Learn Smart World) Read and write True, False, or Doesn’t say. (Đọc và viết Đúng, Sai hoặc Không nói.)

1. You can use FastnFun on your computer.

2. The app helps learners with English pronunciation.

3. We can create flashcards to learn new words using this app.

4. We need a friend to do role-plays in the app.

5. The app helps learners to study English idioms.

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn có thể sử dụng FastnFun trên máy tính của mình.

2. Ứng dụng giúp người học phát âm tiếng Anh.

3. Chúng ta có thể tạo thẻ nhớ để học từ mới bằng ứng dụng này.

4. Chúng tôi cần một người bạn đóng vai trong ứng dụng.

5. Ứng dụng này giúp người học nghiên cứu các thành ngữ tiếng Anh.

Đáp án:

1. Doesn’t say

2. True

3. Doesn’t say

4. False

5. Doesn’t say

 

Writing Skill

(trang 61 SBT tiếng Anh 10 i-Learn Smart World) Write the sentences next to the correct step. (Viết các câu bên cạnh theo bước đúng.)

• Once you have completed the lesson, you can review it by taking tests or playing games.

• After downloading the app, enter your information to create an account. Enter a name and then create a password.

• Click the box next to each subject you want to learn. You can choose up to three.

• Choose your lesson and click on it to begin. Each lesson has videos, reading passages, and audio files.

Giải SBT Tiếng Anh lớp 10 Unit 10. New ways to learn | iLearn Smart Start (ảnh 8) 

Đáp án:

Step 1: Create an account

After downloading the app, enter your information to create an account. Enter a name and then create a password.

Step 2: Select your subject

Click the box next to each subject you want to learn. You can choose up to three.

Step 3: Start learning

Choose your lesson and click on it to begin. Each lesson has videos, reading passages, and audio files.

Step 4: Review your lesson

Once you have completed the lesson, you can review it by taking tests or playing games.

Hướng dẫn dịch:

Bước 1: Tạo tài khoản

Sau khi tải xuống ứng dụng, hãy nhập thông tin của bạn để tạo tài khoản. Nhập tên và sau đó tạo mật khẩu.

Bước 2: Chọn chủ đề của bạn

Nhấp vào hộp bên cạnh mỗi chủ đề bạn muốn học. Bạn có thể chọn tối đa ba.

Bước 3: Bắt đầu học

Chọn bài học của bạn và nhấp vào nó để bắt đầu. Mỗi bài học đều có video, đoạn đọc và tệp âm thanh.

Bước 4: Xem lại bài của bạn

Khi bạn đã hoàn thành bài học, bạn có thể xem lại bằng cách làm bài kiểm tra hoặc chơi trò chơi.

Planning

(trang 61 SBT tiếng Anh 10 i-Learn Smart World) Think of a learning app that can help students study. Make notes about the following points. (Nghĩ về một ứng dụng học tập có thể giúp học sinh học tập. Ghi chú về những điểm sau.)

Giải SBT Tiếng Anh lớp 10 Unit 10. New ways to learn | iLearn Smart Start (ảnh 9) 

Gợi ý:

Giải SBT Tiếng Anh lớp 10 Unit 10. New ways to learn | iLearn Smart Start (ảnh 10) 

Hướng dẫn dịch:

Trước tiên, hãy nghĩ tên cho ứng dụng của bạn, sau đó thực hiện các bước để thiết lập ứng dụng.

Bước 1: Tải xuống ứng dụng của bạn. – Bạn có thể tìm thấy ứng dụng của mình ở đâu?

Internet

Bước 2: Thiết lập tài khoản. – Bạn cần thông tin gì?

tên và mật khẩu

Bước 3: Bắt đầu học. – Em có thể học được những điều gì?

toán, tiếng Anh, khoa học, lịch sử

Bước 4: Nhận xét bài của bạn. – Những loại hoạt động giúp bạn ôn tập?

làm bài kiểm tra, chơi trò chơi

 

Writing

(trang 61 SBT tiếng Anh 10 i-Learn Smart World) Now, use your note in Planning to write a how-to guide giving instructions on how to use the app. Write 120 to 150 words. (Bây giờ, sử dụng ghi chú của bạn trong Lập kế hoạch để viết hướng dẫn cách thực hiện và hướng dẫn cách sử dụng ứng dụng. Viết từ 120-150 từ.)

Gợi ý:

How to use Study Fun

Step 1. Download your app.

You can find the Study Fun app on the internet. Type in the words Study Fun, and then enter Search.

After that, download your app.

Step 2. Set up an account.

After downloading the app, enter your information to create an account. Enter your name and a password.

Step 3. Start learning.

Choose the school subject you want to learn and click the box. You can learn math, English, science, or history.

Step 4. Review your lesson.

You can review your lesson by taking tests or playing games. Study Fun app is a great way to learn!

Hướng dẫn dịch:

Cách sử dụng Study Fun

Bước 1. Tải xuống ứng dụng của bạn.

Bạn có thể tìm thấy ứng dụng Study Fun trên internet. Nhập các từ Vui học, rồi nhập Tìm kiếm.

Sau đó, tải xuống ứng dụng của bạn.

Bước 2. Thiết lập tài khoản.

Sau khi tải xuống ứng dụng, hãy nhập thông tin của bạn để tạo tài khoản. Nhập tên và mật khẩu của bạn.

Bước 3. Bắt đầu học.

Chọn môn học bạn muốn học và nhấp vào hộp. Bạn có thể học toán, tiếng Anh, khoa học hoặc lịch sử.

Bước 4. Nhận xét bài của bạn.

Bạn có thể xem lại bài học của mình bằng cách làm bài kiểm tra hoặc chơi trò chơi. Ứng dụng Study Fun là một cách tuyệt vời để học!

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
Giải SBT Tiếng Anh lớp 10 Unit 10. New ways to learn | iLearn Smart Start
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: http://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Xem thêm: đường tròn có bao nhiêu trục đối xứng