tiếng anh lớp 5 unit 12 lesson 2

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 5 unit 12 lesson 2

Bài 1

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và tái diễn.)

 a) Look. What are these children doing, class?

(Nhìn trên đây. Những đứa trẻ con này đang khiến gì vậy cả lớp?)

   They're looking at the apples on the tree.

   (Chúng phát hiện ra những trái ngược táo bên trên cây.)

b) What is this boy doing?

(Cậu nhỏ xíu này đang khiến gì?)

He's climbing the táo tree. 

(Cậu ấy đang được trèo lên cây táo.)

c) Should he vì thế that?

(Cậu ấy nên thao tác làm việc cơ không?)

No, he shouldn't.

(Không, cậu ấy tránh việc.)

d) Why shouldn't climb the tree?

(Tại sao tất cả chúng ta tránh việc trèo cây?)

Because he may fall and break his leg.

(Bởi vì như thế cậu ấy hoàn toàn có thể té/ngã và gãy chân.)

Bài 2

 2. Point and say.

(Chỉ và trình bày.)

Lời giải chi tiết:

a) Why shouldn't I play with the knife? - Because you may cut yourself.

(Tại sao tôi tránh việc đùa với dao? - Bởi vì như thế chúng ta cũng có thể đứt tay.)

b) Why shouldn't I play with the stove? - Because you may get a burn.

(Tại sao tránh việc đùa với phòng bếp lò? - Bởi vì như thế chúng ta cũng có thể bị bỏng/phỏng.)

c) Why shouldn't I ride đồ sộ fast? - Because you may fall off your xe đạp.

(Tại sao tôi tránh việc cút xe pháo vượt lên trên nhanh? - Bởi vì như thế chúng ta cũng có thể bị té/ngã xe pháo.)

d) Why shouldn't I lập cập down the stairs? - Because you may break your arm.

(Tại sao tôi tránh việc chạy xuống cầu thang? - Bởi vì như thế chúng ta cũng có thể bị gãy tay.)

Bài 3

3. Let's talk.

(Chúng tao nằm trong trình bày.)

Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về tại vì sao một ai cơ tránh việc thao tác làm việc gì cơ.

What is he/she doing?                   

(Cậu/Cô ấy đang khiến gì?)

He/She is...                                 

(Cậu/Cô ấy đang được ...)

He/She shouldn't vì thế that!             

(Cậu/Cô ấy tránh việc thao tác làm việc đó!)

Why shouldn't he/she...?                 

(Tại sao cậu/cô ấy tránh việc...?)

Because he/she may...                     

(Bởi vì như thế cậu/cô ấy hoàn toàn có thể... )   

Bài 4

4. Listen and complete with one word.

Xem thêm: châu chấu hô hấp bằng cơ quan nào

(Nghe và điền một kể từ.)

1. Tony shouldn't play with the knife because it's very ____________.

2. Nam shouldn't climb the ____________ because he may fall and break his leg.

3. Mai shouldn't play with the stove because she may get a ____________.

4. Tom shouldn't ride too fast because he may fall off his xe đạp and break his ____________.

Lời giải chi tiết:

1. sharp 2. wall 3. burn 4. arm

1. Tony shouldn't play with the knife because it's very sharp.

(Tony tránh việc đùa với dao cũng chính vì nó đặc biệt sắc/bén.)

2. Nam shouldn't climb the wall because he may fall and break his leg.

(Nam tránh việc trèo/leo tường cũng chính vì cậu ấy hoàn toàn có thể ngã/té gãy chân.)

3. Mai shouldn't play with the stove because she may get a burn.

(Mai tránh việc đùa với phòng bếp lò cũng chính vì cô ấy hoàn toàn có thể bị phỏng/bỏng.)

4. Tom shouldn't ride too fast because he may fall off his xe đạp and break his arm.

(Tom tránh việc cút xe đạp điện vượt lên trên nhanh chóng cũng chính vì cậu ấy hoàn toàn có thể té/ngã xe pháo và gãy tay.)

Bài 5

5. Read and complete.

(Đọc và triển khai xong.)

why

see

knife

don’t

yourself

Tom: What are you hloding in your hand?

Phong: A (1) ____________.

Tom: Oh, no. It's dangerous. (2) ____________ play with ít!

Phong: (3) ____________ shouldn't play with it?

Tom: Because you may cut (4) ____________.

Phong: I can (5) ____________ that. Thank you, Tom.

Lời giải chi tiết:

(1) knife (2) Don't  (3) Why  (4) yourself  (5) see

Tom: What are you hloding in your hand?

Phong: A (1) knife.

Tom: Oh, no. It's dangerous. (2) Don't play with ít!

Phong: (3) Why shouldn't play with it?

Tom: Because you may cut (4) yourself.

Phong: I can (5) see that. Thank you, Tom.

Tạm dịch:

Tom: quý khách đang được bắt gì nhập tay thế?

Phong: Một con cái dao.

Tom: Ồ, ko. Nó nguy hại đấy. Đừng đùa với nó!

Phong: Tại sao bản thân tránh việc đùa với nó?

Tom: Bởi vì như thế chúng ta cũng có thể đứt tay.

Phong: Mình biết rồi. Cảm ơn chúng ta, Tom à.

Bài 6

6. Let's play.

(Chúng tao nằm trong đùa.)

A matching game

(Trò đùa kết hợp/nối)

Xem thêm: education is more important today than ever before