tiếng anh lớp 5 unit 3 lesson 1

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 5 unit 3 lesson 1

Câu 1

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và tái diễn.)

Lời giải chi tiết:

a) What did you vì thế on your summer holiday, Peter?

(Bạn đã từng gì nhập kỳ nghỉ ngơi hè của tôi vậy, Peter?)

 I went on a trip with my family.

(Mình đã đi được phượt cùng theo với mái ấm gia đình bản thân.)

b) Where did you go?

(Bạn đã đi được đâu?)

I went to lớn Ha Long Bay.

(Mình đã đi được vịnh Hạ Long.)

c) What was the trip like?

(Chuyến cút thế nào?)

It was really nice.

(Nó thiệt sự chất lượng tốt đẹp nhất.)

d) What about you? Where did you go?

(Còn các bạn thì sao? quý khách hàng đã đi được đâu?)

I went to lớn Ho Chi Minh City.

(Mình đã đi được Thành phố Xì Gòn.)

Câu 2

2. Point and say.

(Chỉ và phát biểu.)

Lời giải chi tiết:

a) Where did you go on holiday? - I went to lớn Ha Long Bay. 

(Bạn đã đi được đâu nhập kỳ nghỉ? Tôi đã đi được vịnh Hạ Long.)

b) Where did you go on holiday? - I went to lớn Phu Quoc Island.      

(Bạn đã đi được đâu nhập kỳ nghỉ? - Tôi đã đi được hòn đảo Phú Quốc.)

c) Where did you go on holiday? - I went to lớn Hoi An Ancient Town.

(Bạn đã đi được đâu nhập kỳ nghỉ? - Tôi đã đi được phố cổ Hội An.)

d) Where did you go on holiday? - I went to lớn Hue Imperial City.   

(Bạn đã đi được đâu nhập kỳ nghỉ?  - Tôi đã đi được cố đô Huế.)

Câu 3

3. Let's talk. 

(Chúng tớ nằm trong phát biểu.)

Ask and answer questions about your holidays. 

(Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về kỳ nghỉ ngơi của công ty.)

Lời giải chi tiết:

- Where were you on holiday? ⇒ I was on the beach.

(Bạn đang được ở đâu nhập kỳ nghỉ ngơi lễ? ⇒ Mình đã đi biển lớn.)

- Where did you go? ⇒ I went to lớn Ha Long Bay.

(Bạn đã đi được đâu? ⇒ Mình đã đến vịnh Hạ Long.)

- What was the trip like? ⇒ It was really nice.

(Chuyến phượt thế nào? ⇒ Thật sự tuyệt vời lắm vời.)

Câu 4

4. Listen and match.

(Nghe và nối.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Mai: Where were you last weekend, Tom?

    Tom: I was at the seaside.

    Mai: Where did you go?

    Tom: I went to lớn Ha Long Bay.

2. Mai: What's that?

    Quan: It's a photo of my trip last summer.

    Mai: Where did you go, Quan?

    Quan: I went to lớn Hue Imperial City.

3. Mai: Where did you go last Sunday, Linda?

    Linda: I went to lớn Ha Noi.

    Mai: Oh, that's great.

4. Mai: Where did you go last month, Nam?

    Nam: I went to lớn Ho Chi Minh City.

    Mai: Did you have a good time?

Xem thêm: số electron tối đa có thể chứa trong lớp p

    Nam: Yes, I did.

Tạm dịch:

1. Mai: Bạn đang được ở đâu tuần trước đó vậy, Tom?

Tom: Mình ở bãi tắm biển.

Mai: Bạn đã đi được đâu?

Tom: Mình cho tới vịnh Hạ Long.

2. Mai: Kia là gì thế?

Quan: Đó là bức hình chuyến phượt năm ngoái của tôi.

Mai: Bạn đã đi được đâu, Quân?

Quan: Mình đang đi vào kinh trở nên Huế.

3. Mai: Chủ nhật trước các bạn đã đi được đâu vậy, Linda?

Linda: Mình cho tới TP. hà Nội.

Mai: Ồ, tuyệt quá.

4. Mai: Tháng trước các bạn đã đi được đâu vậy, Nam?

Nam: Mình cho tới TP.HCM Xì Gòn.

Mai: Bạn đem phấn chấn không?

Nam: Có chứ.

Lời giải chi tiết:

Câu 5

5. Read and match.

(Đọc và nối.)

Lời giải chi tiết:

1.c

2.d

3.a

4.e

5.b

1. Where were you last summer?

(Mùa hè năm ngoái các bạn ở đâu?)

c. I was at the seaside.

(Mình ở bãi tắm biển.)

2. Where did you go?

(Bạn đã đi được đâu?)

d. I went to lớn Phu Quoc Island.

(Mình cút hòn đảo Phú Quốc.)

3. What did you do?

(Bạn đã từng gì?)

a. I took a boat trip

(Mình cút phượt bởi vì thuyền.)

4. What was the trip like?

(Chuyến phượt của công ty thế nào?)

e. It was great.

(Tuyệt vời.)

5. What's that?

(Kia là vật gì thế?)

b. It's a photo of my trip.

(Đó là bức hình chuyến du ngoạn phượt của tôi.)

Câu 6

6. Let's play.

(Chúng tớ nằm trong đùa.)

Find someone who...

(Tìm một người này này mà...)

Find someone who went to lớn the seaside last summer.

(Tìm một người này này mà đã đi được cho tới bờ biển lớn nhập năm ngoái.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Xem thêm: thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt 3