tiếng anh lớp 5 unit 8 lesson 2


What are you reading, Quan? quý khách đang được phát âm gì vậy Quân? Aladdin and the Magic Lamp. A-la-đin và cây đèn thần.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 5 unit 8 lesson 2

Câu 1

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và tái diễn.)

a) What are you reading, Quan? - Aladdin and the Magic Lamp.

(Bạn đang được phát âm gì vậy Quân?  A-la-đin và cây đèn thần.)

b) Who's the main character? - A boy... Aladdin.

(Ai là anh hùng chính? Một cậu bé xíu ... Aladdin.)

c) What's he like? - I think he's generous.

(Cậu ấy như vậy nào? Tôi suy nghĩ cậu ấy phóng khoáng.)

d) May I borrow the book? - Yes. You can have it when I finish it.

(Có thể cho tới tôi mượn cuốn sách không? Vâng. Bạn hoàn toàn có thể sở hữu nó Lúc tôi hoàn thiện.)

Câu 2

2. Point and say.

(Chỉ và trình bày.)

Lời giải chi tiết:

a)  What's An Tiem like? - He's hard-working.

(An Tiêm như vậy nào? Anh ấy cần mẫn.)

b)  What's Snow White like? - She's kind.

(Bạch Tuyết như vậy nào? Cô ấy chất lượng bụng.)

c)  What's The Fox like? - It's clever.

(Con cáo như vậy nào? Nó mưu trí.)

d)  What's Tam like? - She's gentle.

(Tấm như vậy nào? Cô ấy êm ả dịu dàng.)

Câu 3

3. Let's talk.

(Chúng tao nằm trong trình bày.)

Hỏi và vấn đáp nhừng thắc mắc về quyển sách/truyện chúng ta yêu thương quí.

Do you lượt thích fairy tales/comic books/short stories?

(Bạn sở hữu quí những truyện cổ tích/truyện tranh/truyện cụt không?)

Yes,.../No... (Có.../Không...)

What book/story are you reading?

(Quyển sách/truyện chúng ta đang được phát âm là gì?)

I'm reading...                   

(Tôi đang được phát âm...)                          

What's the main character like?

(Nhân vật chủ yếu thế nào?)

He's/She's... (Anh/cô ấy...)

Do you lượt thích him/her?

(Bạn sở hữu quí anh/cô ấy không?)

Yes,... /No ... (Có.../Không...)

Câu 4

4. Listen and write one word in each blank.

(Nghe và viết lách một kể từ vào cụ thể từng khoảng chừng trống rỗng.)

Phương pháp giải:

Audio script:

1. Linda: What are you reading, Hoa?

Hoa: A fairy tale. The story of Tam and Cam.

Linda: Are Tam and Cam the main characters?

Hoa: Yes, they are.

Linda: What's Tam like?

Hoa: She's kind.

2. Linda: What's your favourite book, Phong?

Phong: It's Doraemon.

Linda: What's Doraemon like?

Phong: He's clever.

3. Linda: Do you lượt thích fairy tales, Mai?

Mai: Yes, I tự. I'm reading Snow White and the Seven Dwarfs now.

Linda: What are the dwarfs like?

Mai: They're short and hard-working.

4. Linda: What are you reading, Tony?

Tony: The story of Mai An Tiem. I lượt thích it very much.

Linda: Why tự you lượt thích it?

Tony: Because the main character, An Tiem, is a clever and generous man.

Tạm dịch:

1. Linda: Bạn đang được phát âm gì thế, Hoa?

Hoa: Một truyện cổ tích, truyện Tấm Cám.

Linda: Tấm và Cám là anh hùng chủ yếu à?

Hoa: Ừ, đích thị thế.

Xem thêm: hình chóp tứ giác có bao nhiêu mặt

Linda: Tấm sở hữu tính cơ hội như vậy nào?

Hoa: Cô ấy thánh thiện lành lặn.

2. Linda: Truyện yêu thương quí của doanh nghiệp là gì, Phong?

Phong: Truyện Đô-rê-mon.

Linda: Đô-rê-mon sở hữu tính cơ hội như vậy nào?

Phong: Cậu ấy rất rất tài quy tắc.

3. Linda: Cậu sở hữu quí truyện cổ tích ko, Mai?

Mai: Có. Mình đang được phát âm truyện Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn giờ đây.

Linda: Những chú lùn như vậy nào?

Mai: Họ lùn và cần mẫn.

4. Linda: Bạn đang được phát âm gì thế, Tony?

Tony: Truyện Mai An Tiêm. Mình rất rất quí truyện này.

Linda: Bạn đang được phát âm gì thế, Tony?

Tony: Bởi vì thế anh hùng chủ yếu, An Tiêm, là kẻ rất rất mưu trí và rộng lớn lượng.

Lời giải chi tiết:

1. kind

2. clever

3. hard-working

4. generous

1. What’s Tam in The Story of Tam and Cam like? She’s kind.

(Tấm vô truyện Tấm và Cám thế nào? Cô ấy chất lượng bụng.)

2. What’s Doraemon like? He’s clever.

(Doraemon thế nào? Cậu ấy mưu trí.)

3. What are the Seven Dwarfs like? They’re short and hard-working

(Bảy chú lùn thế nào? Họ cần mẫn và chất lượng bụng.)

4. What’s An Tiem like? He’s clever and generous.

(An Tiêm thế nào? Cậu ấy mưu trí và phóng khoáng.)

Câu 5

5. Number the sentences in the correct order.

(Điền số vô những câu theo gót trật tự đích thị.)

Lời giải chi tiết:

1. Minh's my classmate.

(Minh là chúng ta nằm trong lớp của tôi.)

2. She likes reading fairy tales in her không lấy phí time.

(Cô ấy quí phát âm truyện cổ tích vô thời hạn rảnh.)

3. Her favourite fairy tale is The story of Tam and Cam.

(Truyện cổ tích yêu thương quí của cô ý ấy là Câu chuyện Tấm và Cám.)

4. It's a Vietnamese story about two girls.

(Nó là 1 trong những truyện của những người Việt về nhì cô nàng.)

5. Their names are Tam and Cam.

(Tên của mình là Tấm và Cám.)

Câu 6

6. Let's sing.

(Chúng tao nằm trong hát.)

Snow White and Aladdin (Bạch Tuyết và A-la-đin)

There's a girl who's so sánh gentle, (Có một cô nàng rất rất êm ả dịu dàng,)

So gentle and so sánh kind. (Rất êm ả dịu dàng và rất tuyệt bụng.)

Snow White is her name. (Bạch Tuyết là tên gọi của cô ý ấy.)

Yes, Snow White is her name. (Vâng, Bạch Tuyết là tên gọi của cô ý ấy.)

There's a boy who's so sánh clever, (Có một chàng trai rât mưu trí,)

So clever and so sánh bright. (Rất mưu trí và rất rất thông minh.)

Aladdin is his name. (A-la-đin là tên gọi của cậu ấy.)

Yes, Aladdin is his name. (Vâng, A-la-đin là tên gọi của cậu ấy.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 


Bình luận

Chia sẻ

>> Xem thêm

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn con cái lớp 5 học tập chất lượng, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.

Xem thêm: dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp