tiếng anh lớp 5 unit 8 lesson 3

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 5 unit 8 lesson 3

1. Listen and repeat.

(Nghe và tái diễn.)

’What are you 'reading? (Bạn đang được hiểu gì thế?)

I'm ’reading The 'Fox and the 'Crow. (Tôi đang được hiểu Cáo và Quạ.)

'What's 'Snow 'White 'like? (Bạch Tuyết thế nào?)

She's 'kind. (Cô ấy chất lượng tốt bụng.)

Bài 2

2. Listen and circle a or b. Then say the sentences aloud.

(Nghe và khoanh tròn trặn a hoặc b. Sau ê hiểu rộng lớn những câu sau.)

Lời giải chi tiết:

1. a What are you reading? - I'm reading The Fox and the Crow.

(Bạn đang được hiểu gì thế? Tôi đang được hiểu Cáo và Quạ.)

2. b What's she reading? - She's reading a funny story.

(Cô ấy đang được hiểu gì thế? Cô ấy đang được hiểu một mẩu truyện mỉm cười.)

3. a What's An Tiem like?  - He's hard-working.                             

(An Tiêm làm sao? Anh ấy chuyên cần.)

4. b What's Aladdin like? - He's clever.                                         

(A-la-đin làm sao? Anh ấy lanh lợi.)

Bài 3

3. Let's chant.

(Chúng tớ nằm trong ca hát.)

What are you reading? (Bạn đang được hiểu gì?)                               

What are you reading? (Bạn đang được hiểu gì?)                                 

I'm reading the Aladdin story. (Tôi đang được hiểu truyện A-la-đin.)               

What's Aladdin like? (A-la-đin thế nào?)                                       

What's he like? (Cậu ấy thế nào?)                                                

He's clever and he's kind. (Cậu ấy lanh lợi và cậu ấy chất lượng tốt bụng.)

What are you reading? (Bạn đang được hiểu gì?)                                   

I'm reading the Cinderella story. (Tôi đang được hiểu truyện cô bé bỏng Lọ Lem.)

What's Cinderella like? (Cô bé bỏng Lọ Lem thế nào?)                          

What's she like? (Cô ấy thế nào?)                                               

She's beautiful and she's kind. (Cô ấy xinh rất đẹp và cô ấy rất hay bụng.)

Bài 4

4. Read and tick Yes or No.

(Đọc và lưu lại lựa chọn Có (Y) hoặc Không (N).)

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Tom mến hiểu. Vào những ngày Chủ nhật, cậu ấy thông thường ở trong nhà và hiểu nhiều chuyện tranh. Cậu ấy mến Thám tử Conan thật nhiều. Nó là 1 truyện của Nhật Bản. Nhân vật đó là một học viên gọi là Jimmy Kudo. Cậu ấy thông thường hỗ trợ công an. Cậu ấy thực hiện chất lượng tốt việc làm của tớ. Jimmy Kudo là anh hùng yêu thương mến của Tom cũng chính vì cậu ấy lanh lợi và gan dạ.

Lời giải chi tiết:

1. Y

2. N

3. Y

4. N

5. Y

1. Y 

Tom likes reading books in his không lấy phí time.

(Tom mến xem sách vô thời hạn rảnh của tớ.)

2. N 

Case Closed is a Malaysian story.

Xem thêm: số electron tối đa có thể chứa trong lớp p

(Thám tử Conan là 1 truyện của Ma-lai-xi-a.)

3. Y 

The main character is Jimmy Kudo.

(Nhân vật đó là Jimmy Kudo.)

4. N 

Jimmy Kudo is a policeman.

(Jimmy Kudo là 1 công an.)

5. Y 

Jimmy Kudo is clever and brave.

(Jimmy Kudo lanh lợi và gan dạ.)

Bài 5

5. Write about your favorite book.

(Viết về cuốn sách yêu thương mến của em.)

 I lượt thích reading _________ in my không lấy phí time. _________. _________

 My favourite book is _________. _________

 The main character is _________. _________

 I lượt thích him/her very much because _________. _________

Lời giải chi tiết:

I lượt thích reading fairy tales in my không lấy phí time.

(Tôi mến hiểu truyện cổ tích vô thời hạn rảnh.)

My favourite book is The story of Mai An Tiem.

(Quyển sách yêu thương mến cùa tôi là truyện về Mai An Tiêm.)

The main character is An Tiem.

(Nhân vật đó là An Tiêm.)

I lượt thích him very much because he is clever and hard-working.

(Tôi mến cậu ấy thật nhiều cũng chính vì cậu ấy lanh lợi và chuyên cần.)

Bài 6

6. Project.

(Dự án)

Phỏng vấn phụ vương bạn làm việc về những cuốn sách và anh hùng yêu thương mến của họ

- Do you lượt thích reading books? (Bạn đem mến xem sách không?)

- What’s your favorite book? (Quyển sách yêu thương mến của người sử dụng là gì?)

- What does this book talk about? (Quyển sách này nói đến loại gì?)

- Who is the main character of the book? (Nhân vật chủ yếu của cuốn sách là ai?)

- What is he/she like? (Cô ấy/ Anh ấy là kẻ thế nào?)

- Do you lượt thích this character? Why/ Why not? (Bạn đem mến anh hùng này không? Tại sao? / Tại sao không?)

Bài 7

7. Colour the stars.

(Tô màu sắc những ngôi sao sáng.)

Bây giờ tôi hoàn toàn có thể...

- chất vấn và vấn đáp những thắc mắc về những cuốn sách yêu thương mến.

- nghe và gạch men bên dưới những đoạn văn về những cuốn sách yêu thương mến.

- hiểu và gạch men bên dưới những đoạn văn về những cuốn sách yêu thương mến.

- viết lách về cuốn sách yêu thương mến của tớ.