tiếng anh lớp 6 a closer look 2

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 6 a closer look 2

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Grammar

The present simple

(Ngữ pháp: Thì lúc này đơn)

1. Choose the correct answer A, B, or C.

(Chọn câu vấn đáp đích thị A, B hoặc C.)

1. We ________ new subjects for this school year.

A. have B. has  C. having

2. Duy ________ vĩ đại school every day.

A. cycling         B. cycle       C. cycles

3. My new school________  in the centre of the vilage.

A. not              B. isn't           C. doesnt

4. I live near here. Where________live?

A. bởi you        B. you            C. are you

5. My friend has a sister, but she________ brother.

A. not has      B. don't have C. doesn't have

Lời giải chi tiết:

1. A

2. C

3. B

4. A

5. C

1. We have new subjects for this school year.

(Chúng tôi đem những môn học tập mới nhất vô năm học tập này.)

2. Duy cycles to school every day.

(Duy giẫm xe pháo cho tới ngôi trường thường ngày.)

3. My new school isn't  in the centre of the vilage.

(Trường mới nhất của tôi ko ở trung tâm của ngôi xã.)

4. I live near here. Where do you live?

(Tôi sinh sống thời gian gần đây. quý khách hàng sinh sống ở đâu?)

5. My friend has a sister, but she doesn't have a brother.

(Bạn của tôi mang trong mình một chị gái, tuy nhiên chúng ta ấy không tồn tại anh trai.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Miss Nguyet is interviewing Duy for the school newsletter. Write the correct size of the verbs.

(Cô Nguyệt đang được phỏng vấn Duy cho tới nội dung bài viết bạn dạng tin tưởng của ngôi trường. Viết dạng đích thị của những động kể từ.)

Miss Nguyet: Tell us about your new school, Duy.

Duy: Sure! My school (1. have) _________ a large playground.

Miss Nguyet: _________ you (2. have) _________ any new friends?

Duy: Yes. And I (3. like) _________ my new friends, Vy and Phong.

Miss Nguyet: _________ Vy (4. walk) _________ vĩ đại school with you?

Duy: Well, we often (5. ride) _________ our bicycles vĩ đại school.

Miss Nguyet: What time bởi you go home?

Duy: I (6. go) _________ trang chủ at 4pm. every day.

Miss Nguyet: Thank you!

Lời giải chi tiết:

1. has

2. Do you have

3. like

4. Does Vy  walk

5. ride

6. go

Miss Nguyet: Tell us about your new school, Duy.

Duy: Sure! My school has a large playground.

Miss Nguyet: Do you have any new friends?

Duy: Yes. And I like my new friends, Vy and Phong.

Miss Nguyet: Does Vy  walk to school with you?

Duy: Well, we often ride our bicycles vĩ đại school.

Miss Nguyet: What time bởi you go horne?

Duy: I go home at 4pm. every day.

Miss Nguyet: Thank you!

Tạm dịch hội thoại:

Cô Nguyệt: Hãy kể cho tới bọn chúng cô nghe về ngôi ngôi trường mới nhất của em nhé, Duy.

Duy: Vâng ạ! Trường em mang trong mình một sảnh nghịch ngợm rộng lớn.

Cô Nguyệt: Em đem chúng ta này mới nhất không?

Duy: Có ạ. Và em quí những người dân chúng ta mới nhất của tớ, Vy và Phong.

Cô Nguyệt: Vy đem đi dạo cho tới ngôi trường với em không?

Duy: À, bọn chúng em thông thường giẫm xe pháo đến lớp.

Cô Nguyệt: Mấy giờ em về nhà?

Duy: Em về ngôi nhà khi 4 giờ chiều thường ngày ạ.

Cô Nguyệt: Cảm ơn em nhé!

Bài 3

Xem thêm: văn tả con chó lớp 4 dài

Video chỉ dẫn giải

3. Fill the blanks with usuallysometimes or never.

(Điền vô khu vực trống không với “thường xuyên”, “thỉnh thoảng” hoặc “không khi nào.”)

Write a sentence with one of these adverbs.

(Viết một câu với cùng 1 trong mỗi trạng kể từ này.)

Lời giải chi tiết:

2. usually       

3. sometimes    

5. never

- always: luôn luôn luôn

- usually: thông thường xuyên

- sometimes: thỉnh thoảng

- rarely: khan hiếm khi

- never: ko bao giờ

I always get up early in the morning vĩ đại bởi exercise.

(Tôi luôn luôn dậy sớm vô buổi sớm nhằm luyện thể dục thể thao.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Choose the correct answer A or B vĩ đại complete each sentence.

(Chọn đáp án đích thị A hoặc B nhằm hoàn thành xong câu.)

1. I ________ late on Saturdays.

A. get up usually  B. usually get up

2. My mum ________ vĩ đại work late.

A. rarely goes                B. goes rarety

3. ________ at weekends?

A. Do you often travel    B. Often bởi you travel

4. What kind of music________ ?

A. usually does Susan listen to

B. does Susan usually listen to

5. When________ go on holiday each year?

A. bởi you usually                B. you usually

Lời giải chi tiết:

1. B

2. A    

3. A     

4. B     

5. A

1. I usually get up late on Saturdays.

(Tôi thông thường xuyên thức dậy muộn vô loại Bảy.)

2. My mum rarely goes to work late.

(Mẹ tôi khan hiếm khi đi làm việc muộn.)

3. Do you often travel at weekends?

(Bạn đem thông thường chuồn du ngoạn vô vào ngày cuối tuần không?)

4. What kind of music does Susan usually listen to?

(Susan thông thường nghe loại nhạc nào?)

5. When do you usually go on holiday each year?

(Mỗi năm chúng ta thông thường chuồn ngủ non khi nào?)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Work in pairs. Make questions, and then interview your partner.

(Làm việc theo gót cặp. Tạo thắc mắc và tiếp sau đó phỏng vấn chúng ta của em.)

1. you / often / ride your bicycle / vĩ đại school

2. you / sometimes / study / in the school library

3. you / lượt thích / your new school!

4. your friends / always / go vĩ đại school /with you

5. you / usually / bởi homework / after school

Lời giải chi tiết:

1. Do you often ride your bicycle vĩ đại school?

(Bạn đem thông thường giẫm xe pháo cho tới ngôi trường không?)

2. Do you sometimes study in the school library?

(Bạn đem thỉnh phảng phất học tập vô tủ sách ngôi trường không?)

3. Do you lượt thích your new school?

(Bạn đem quí ngôi trường học tập mới nhất của tớ không?)

4. Do your friends always go vĩ đại school with you?

(Bạn bè của công ty đem luôn luôn đến lớp nằm trong chúng ta không?)

5. Do you usually bởi homework after school?

(Bạn đem thông thường thực hiện bài xích luyện về ngôi nhà sau giờ học tập không?)