tiếng anh lớp 6 unit 1 my new school

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 6 unit 1 my new school

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

1. Listen and read.

(Nghe và đọc)

(Loud knock)

Phong: Hi, Vy.

Vy: Hi, Phong. Are you ready?

Phong: Just a minute.

Vy: Oh, this is Duy, my new friend.

Phong: Hi, Duy. Nice to lớn meet you.

Duy: Hi, Phong. I live near here, and we go to lớn the same school!

Phong: Good. Hmm, your school bag looks heavy.

Duy: Yes! I have new books, and we have new subjects to lớn study.

Phong: And a new uniform, Duy! You look smart!

Duy: Thanks, Phong. We always look smart in our uniforms.

Phong: Let bu put on my uniform. Then we can go.

Phương pháp giải:

Tạm dịch hội thoại:

(Tiếng gõ lớn)

Phong: Chào Vy.

Vy: Chào Phong. Quý Khách tiếp tục sẵn sàng chưa?

Phong: Chờ một ít.

Vy: Ồ, đó là Duy, các bạn mới mẻ của tôi.

Phong: Chào Duy. Rất phấn khởi được gặp gỡ các bạn.

Duy: Chào Phong. Mình sinh sống mới gần đây, và tất cả chúng ta học tập nằm trong trường!

Phong: Tuyệt. Hmm, cặp sách của người tiêu dùng coi nặng trĩu nhỉ.

Duy: Ừm! Mình với sách mới mẻ, và tất cả chúng ta với những môn học tập mới mẻ nhằm học tập.

Phong: Và một cỗ đồng phục mới mẻ nữa, Duy à! Quý Khách coi bảnh bao đấy!

Duy: Cảm ơn Phong. Chúng tao luôn luôn coi sáng ngời nhập cỗ đồng phục của tôi.

Phong: Chờ bản thân khoác đồng phục nhé. Sau cơ tất cả chúng ta hoàn toàn có thể chuồn.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Read the conversation again and tick (✓) T (True) or F (Fasle).

(Đọc lại bài bác đối thoại và khắc ghi Đúng hoặc Sai.)

T

F

1. Vy, Phong, and Duy go to lớn the sarne school.

2. Duy is Phong's friend.

3. Phong says Duy looks smart in his uniform.

4. They have new subjects to lớn study.

5. Phong is wearing a school uniform.

Lời giải chi tiết:

(Đúng)

F (Sai)

1. Vy, Phong, and Duy go to lớn the sarne school.

(Vy, Phong và Duy học tập nằm trong ngôi trường.)

2. Duy is Phong's friend.

(Duy là các bạn của Phong.)

3. Phong says Duy looks smart in his uniform.

(Phong trình bày Duy coi bảnh bao khi ăn mặc đồng phục.)

4. They have new subjects to lớn study.

(Họ với những môn học tập mới mẻ.)

5. Phong is wearing a school uniform.

(Phong đang ăn mặc đồng phục của ngôi trường.)

Xem thêm: số đối của 1/2

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Write ONE word from the box in each gap.

(Viết 1 kể từ nhập khuông vào cụ thể từng địa điểm rỗng.)

            go                     subject                    has                      wear                          uniforms

1. Students ________ their uniforms on Monday.

2. Vy______ a new friend, Duy.

3. - Do Phong Vy and Duy________ to lớn the same school? - Yes, they tự.

4. Students always look smart in their________ .

5. - What_______do you lượt thích to lớn study? - I Like to lớn study English and history.

Phương pháp giải:

- go (v): đi

- subject (n): môn học

- has (v):

- wear (v): mặc

- uniforms (n): đồng phục

Lời giải chi tiết:

1. wear

2. has

3. go

4. uniforms

5. subject

1. Students wear their uniforms on Monday.

(Học sinh khoác đồng phục của mình nhập loại Hai.)

2. Vy has a new friend, Duy.

(Vy với 1 người các bạn mới mẻ là Duy.)

3. - Do Phong Vy and Duy go to the same school? - Yes, they tự.

( - Phong, Vy và Duy với học tập nằm trong ngôi trường à? - Đúng vậy.)

4. Students always look smart in their uniforms.

(Học sinh luôn luôn coi tươi sáng khi ăn mặc cỗ đồng phục.)

5. - What subject do you lượt thích to lớn study? - I lượt thích to lớn study English and history.

(Bạn mến học tập môn gì? - Tôi mến học tập giờ Anh và Lịch sử.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Match the words with the school things. Then listen and repeat.

(Nối những kể từ với dụng vật dụng ở ngôi trường. Sau cơ nghe và đánh giá.)

Lời giải chi tiết:

1. school bag (cặp sách)

2. compass (com-pa)    

3. pencil sharpener (cái gọt cây viết chì)

4. rubber (cục tẩy/ gôm)     

5. pencil case (hộp đựng bút)     

6. calculator (máy tính)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Look around the class. Write the names of the things you see in your notebook.

(Nhìn xung quanh lớp học tập. Viết thương hiệu của những vật dụng tuy nhiên em bắt gặp nhập vở.)

Lời giải chi tiết:

- chairs: ghế

- desks: bàn học

- clock: đồng hồ nước treo tường

- blackboard: bảng viết

- books: sách

- pens: bút mực

- pencils: bút chì

- rulers: thước kẻ

- chalks: phấn

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 tập 2 trang 36