tiếng anh lớp 6 unit 5 a closer look 2

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 6 unit 5 a closer look 2

Video chỉ dẫn giải

Grammar

Countable and uncountable nouns

(Ngữ pháp: Danh kể từ kiểm đếm được và ko kiểm đếm được)

1. Is the underlined noun countable or uncountable? Write C (countable) or U (uncountable).

(Danh kể từ được gạch men bên dưới là kiểm đếm được hay là không kiểm đếm được? Viết C (đếm được) hoặc U (không kiểm đếm được)).

1. The children are very tired after a day of fun.

(Bọn con trẻ vô cùng mệt nhọc sau đó 1 ngày sướng nghịch tặc.)

2. Be careful! The water is deep.

(Hãy cẩn thận! Nước sâu sắc bại liệt.)

3. My mother uses real butter in the cakes she bakes.

(Mẹ tôi dùng bơ thiệt khi nướng bánh.)

4. Remember đồ sộ bring the necessary travel items.

(Nhớ đem theo đòi những đồ dùng quan trọng khi cút phượt.)

5. - How about meeting in the canteen for some tea? - Sure. What time?

(- Gặp nhau ở căng tin cậy húp trà nhé? – Được thôi. Mấy giờ?)

Phương pháp giải:

- day: ngày

- water: nước

- butter:

- items: dụng cụ

- tea: trà

Lời giải chi tiết:

1. C

2. U

3. U

4. C

5. U

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Choose the correct option for each sentence.

(Chọn đáp án trúng cho từng câu.)

1. I have___________questions đồ sộ ask you.

A. a few           

B. a little

2. nước Australia is very nice. It has___________natural wonders.

A. much              

B. many

3. This is a difficult lesson, so sánh only___________students can understand it.

A. a few           

B. many

4. It is a very dry area. They don't have___________rain in summer.

A. a little         

B. much

5. We've got very___________time before our train leaves. We must hurry up!

A. little           

B. much

Phương pháp giải:

- a few + danh kể từ số nhiều: một ít

-  many + danh kể từ số nhiều: nhiều

- little/ a little + danh kể từ ko kiểm đếm được: một chút

- much + danh kể từ ko kiểm đếm được: nhiều

Lời giải chi tiết:

1. A

2. B

3. A

4. B

5. A

1. I have a few questions đồ sộ ask you.

(Tôi với cùng 1 vài ba thắc mắc ham muốn chất vấn chúng ta.)

2. nước Australia is very nice. It has many natural wonders.

(Nước Úc rất hay đẹp nhất. Nó có rất nhiều kỳ quan tiền vạn vật thiên nhiên.)

3. This is a difficult lesson, so sánh only a few students can understand it.

(Đây là 1 trong bài bác khó khăn nên có thể một vài không nhiều học viên rất có thể nắm được.)

4. It is a very dry area. They don't have much rain in summer.

(Đó là 1 trong chống vô cùng thô. Họ không tồn tại nhiều mưa vô ngày hè.)

5. We've got very little time before our train leaves. We must hurry up!

(Chúng tao chỉ từ vô cùng không nhiều thời hạn trước lúc chuyến tàu lên đường. Chúng tao cần nhanh chóng lên!)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Fill each blank with a, any, some, much, or many.

(Điền vào cụ thể từng vị trí trống trải với a, any, some, much, hoặc many.)

1. How__________books are there in your bag?

2. There isn't__________milk in the fridge.

3. How__________sugar bởi you need for your tea, Mum?

4. We need đồ sộ buy__________new furniture for the house.

5. There is__________big cave in this area. 

Phương pháp giải:

- a + danh kể từ số ít: một

- any + danh kể từ số nhiều/ danh kể từ ko kiểm đếm được; thông thường người sử dụng vô câu phủ định/ nghi vấn vấn.

- some + danh kể từ số nhiều/ danh kể từ ko kiểm đếm được; thông thường người sử dụng vô câu xác minh.

Xem thêm: thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt 3

- much + danh kể từ ko kiểm đếm được; thông thường người sử dụng vô câu phủ định/ nghi vấn vấn

- many + danh kể từ số nhiều; thông thường người sử dụng vô câu phủ định/ nghi vấn vấn

Lời giải chi tiết:

1. many

2. any

3. much

4. some

5. a

1. How many books are there in your bag?

(Có từng nào cuốn sách vô cặp của bạn?)

2. There isn't any milk in the fridge.

(Không còn tý sữa nào là ở trong tủ lạnh lẽo.)

3. How much sugar bởi you need for your tea, Mum?

(Mẹ cần thiết từng nào lối cho tới ly trà của u ạ?)

4. We need đồ sộ buy some new furniture for the house.

(Chúng tôi cần thiết mua sắm một vài vật thiết kế bên trong mới nhất cho tới mái nhà.)

5. There is a big cave in this area.                  

(Có một huyệt động rộng lớn vô chống này.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Modal verb: must/ mustn’t

(Động kể từ khuyết thiếu: phái/ ko được)

4. Fill each blank with must or mustn't.

(Điền vào cụ thể từng vị trí trống trải với must hoặc mustn’t.)

1. You_________leave the khách sạn room before 12 o'clock.

2. You_________make lots of noise in the museum.

3. My mum says you_________always tell the truth.

4. You know you_________go đồ sộ bed with your shoes on.

5. I want đồ sộ speak English better. I_________practise more.

Phương pháp giải:

- must + V: phải

- mustn’t + V: ko được

Lời giải chi tiết:

1. must

2. mustn't     

3. must   

4. mustn't     

5. must

1. You must leave the khách sạn room before 12 o'clock.

(Bạn cần tách ngoài phòng tiếp khách sạn trước 12 giờ.)

2. You mustn't make lots of noise in the museum.

(Bạn ko được tạo ra tiếng ồn ào ở viện kho lưu trữ bảo tàng.)

3. My mum says you must always tell the truth.

(Mẹ tôi bảo rằng con cái cần luôn luôn trực tiếp phát biểu thực sự.)

4. You know you mustn't go đồ sộ bed with your shoes on.

(Bạn hiểu được chúng ta ko được đem giầy cút ngủ nhưng mà.)

5. I want đồ sộ speak English better. I must practise more.

(Tôi ham muốn phát biểu giờ đồng hồ Anh đảm bảo chất lượng rộng lớn. Tôi cần rèn luyện nhiều hơn thế nữa.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Read the classroom rules below. Write some more rules for you and your classmates.

(Đọc quy quyết định vô lớp học tập bên dưới. Viết một vài quy quyết định cho tới em và chúng ta vô lớp của em.)

1. We must arrive on time.

(Chúng tao cần cho tới trúng giờ.)

2. We mustn't pick flowers in the school garden.

(Chúng tao ko được hái hoa vô vườn ngôi trường.)

3. We must...........................

4. We mustn't ......................

5. .........................................

Lời giải chi tiết:

1. We must arrive school on time.

(Chúng tao cần cho tới ngôi trường trúng giờ.)

2. We mustn't get out of class before breaktime.

(Chúng tao ko được thoát khỏi lớp trước giờ giải lao.)

3. We must raise our hands when we want đồ sộ ask questions in classroom.

(Chúng tao cần giơ tay khi ham muốn bịa đặt thắc mắc vô lớp học tập.)

4. We musn't gossip in class.

(Chúng tôi ko thì thầm phiếm vô lớp.)

5. We must be gentle with each other.

(Chúng tao cần cư xử đảm bảo chất lượng cùng nhau.)

6. We mustn't eat during lesson.  

(Chúng tao ko được ăn vô giờ học tập.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Xem thêm: châu mỹ nằm ở bán cầu nào

8. 

9. 

10.