viết chương trình giải phương trình bậc 2 bằng pascal

Bài 1: Nhập vào 2 cạnh của một hình chữ nhật. In ra màn hình diện tích và chu vi của nó.

Bạn đang xem: viết chương trình giải phương trình bậc 2 bằng pascal

Program HINH_CHU_NHAT;

Uses Crt;

Var a,b,s,c: real;

Begin

Clrscr;

Writeln(‘ TINH DIEN TICH & CHU VI HINH CHU NHAT:’);

Writeln(‘————————————————————-‘);

Write(‘Nhap chieu dai=’); readln(a);

Write(‘Nhap chieu rong=’);readln(b);

s:=a*b;

c:=(a+b)*2;

Writeln(‘Dien tich hinh chu nhat la:’,s:6:2);

Writeln(‘Chu vi hinh chu nhat:’,c:6:2);

Readln;

End.

Bài 2: Nhập vào bán kính của hình tròn. In ra màn hình diện tích và chu vi của nó.

Program HINHTRON;

Uses Crt;

Var r,dt,cv:real;

Begin

Clrscr;

Writeln(‘TINH DIEN TICH & CHU VI HINH TRON:’);

Writeln(‘——————————————————‘);

Write (‘Nhap ban kinh R=’); readln(r);

dt:=pi*r*r;

cv:=2*pi*r;

Writeln(‘Dien tich hinh tron la:’,dt:6:2);

Writeln(‘Chu vi hinh tron la:’,cv:6:2);

Readln;

End.

Bài 3: Tính tam giác: Nhập vào ba số a,b,c bất kì. Kiểm tra xem nó có thể là độ dài ba cạnh hay không, nếu không thì in ra màn hình ‘Khong la ba canh cua mot tam giac’. Ngược lại, thì in diện tích, chu vi của tam giác ra màn hình.

Program TAMGIAC;

Uses crt;

Var a,b,c,s,p: real;

Begin

Clrscr;

Writeln(‘BAI TOAN TAM GIAC:’);

Writeln(‘———————————‘);

Write(‘nhap a =’);readln(a);

Write (‘nhap b =’);readln(b);

Write(‘nhap c =’);readln(c);

If ((a+b)>c)and((b+c)>a)and((a+c)>b) then

Begin

p:=(a+b+c)/2;

s:=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));

Writeln(‘Chu vi tam giac:’,2*p:4:2);

Writeln(‘Dien tich tam giac:’,s:4:2);

End

Else

Writeln(a,’, ‘, b,’, ‘, c, ‘ khong phai la ba canh cua tam giac’);

Readln;

End.

Bài 4: Viết chương trình giải phương trình bậc 1 (ax + b = 0)

Program GIAI_PHUONG_TRINH_BAC_NHAT;

Var a,b,x:real;

Begin

Clrscr;

Writeln(‘GIAI PHUONG TRINH BAC NHAT: AX + B=0’);

Writeln(‘————————————————————‘);

Write (‘Nhap a= ‘); readln(a);

Write (‘Nhap b= ‘);readln(b);

If(a=0) then

If(b=0) then Writeln(‘ Phuong trinh co vo so nghiem’) Else

writeln(‘ Phuong tring vo nghiem’)

Else

Writeln(‘Phuong trinh co nghiem x=’,-b/a:4:2); Readln;

End.

Bài 5: Viết chương trình giải bất phương trình bậc 1 (ax + b 0)

Program BAT_PHUONG_TRINH_BACI;

Uses crt;

Var a,b: real;

Begin

Clrscr;

Writeln(‘GIAI BAT PHUONG TRINH BAC NHAT: AX + B>=0’);

Writeln(‘———————————————————————-‘);

Write(‘nhap a=’);readln(a);

Write(‘nhap b=’);readln(b);

If a<>0 then

If a>0 then Writeln(‘Bat phuong trinh co nghiem: x>=’,-b/a:4:2) Else Writeln(‘Bat phuong trinh co nghiem: x<=’,b/a:4:2)

Else

If b>=0 then Writeln(‘Bat phuong trinh co vo so nghiem’) Else writeln(‘Bat phuong trinh vo nghiem’); Readln;

End.

Bài 6: Viết chương trình giải phương trình bậc 2 (ax2 + bx + c =0)

Program GIAI_PHUONG_TRINH_BACII;

Uses crt;

Var a,b,c,d,x,x1,x2:real;

Begin

Writeln (‘GIAI PHUONG TRINH BAC II:’); Writeln(‘——————————————-‘);

Write (‘Nhap he so a=’);readln(a);

Write (‘Nhap he so b=’);readln(b); Write(‘Nhap he so c=’);readln(c);

If a=0 then

If b=0 then

If c=0 then Writeln (‘Phuong trinh co vo so nghiem’) Else Writeln (‘Phuong trinh vo nghiem’)

Else Writeln (‘Phuong trinh co mot nghiem: x=’,-c/b:4:2)

Else

Begin

d:=b*b-4*a*c;

If d=0 then

Writeln(‘Phuong trinh co nghiem kep: x=’,-b/(2*a):4:2) Else

If d<0 then

Writeln (‘Phuong trinh vo nghiem’) Else

Begin

x1:= (-b+sqrt(d))/(2*a);

x2:= (-b-sqrt(d))/(2*a);

Write (‘Phuong trinh co hai nghiem:’); Writeln (‘x1=’,x1:4:2,’ va x2=’,x2:4:2);

End;

End;

Readln;

End.

Bài 7: Tìm giá trị lớn nhất trong 4 số a, b, c, d (a, b, c, được nhập từ bàn phím).

Program TIM_SO_LON_NHAT;

Uses crt;

Var a, b, c, d,max:real; Begin

End.

Clrscr;

Writeln (‘TIM SO LON NHAT TRONG BON SO A, B, C, D’);

Writeln(‘—————————————————————‘);

Write (‘Nhap a=’); Readln(a);

Write (‘Nhap b=’); Readln(b); Write (‘Nhap c=’); Readln(c);

Write (‘Nhap d=’); Readln(d); max:=a;

If b>max then max:=b; If d>max then max:=d;

Writeln (‘So lon nhat la:’,max:4:2); Readln;

Bài 8: Tìm giá trị nhỏ nhất trong 4 số a, b, c, d (a, b, c, được nhập từ bàn phím).

Program TIM_SO_NHO_NHAT;

Uses crt;

Xem thêm: diện tích tam giác đều cạnh a

Var a,b,c,d,min:real; Begin

Clrscr;

Writeln (‘TIM SO NHO NHAT TRONG BON SO A, B, C, D’);

End.

Writeln (‘—————————————————————‘);

Write (‘Nhap a=’); Readln(a);

Write (‘Nhap b=’); Readln(b);

Write (‘Nhap c=’); Readln(c);

Write (‘Nhap d=’); Readln(d); min:=a;

If b<min then min:=b;

If c<min then min:=c; If d<min then min:=d;

Writeln(‘So nho nhat la:’,min:4:2); Readln;

Bài 9: Giải hệ phương trình tuyến tính

left{begin{matrix} ax + by = m \ cx + dy = n end{matrix}right.

Program GIAI_HE_HAI_AN; Uses crt;

Var a, b, c, d, m, n:real;

dx,dy,dd:real;

Begin

Clrscr;

Writeln (‘GIAI HE HAI AN:’); Writeln(‘———————————-‘);

Write (‘Nhap a=’);readln(a); Write (‘Nhap b=’);readln(b);

Write (‘Nhap c=’);readln(c);

Write (‘Nhap m=’);readln(m); Write (‘Nhap n=’);readln(n);

dd:=a*d-b*c;

dx:=m*d-b*n; dy:=a*n-c*m;

If dd=0 then

If (dx=0) and (dy=0) then

Writeln (‘He vo so nghiem hoac vo nghiem’)

Else writeln (‘He vo nghiem’)

Els

Begin

End;

Write (‘He co nghiem :’);

Writeln (‘x=’,dx/dd:4:2,’ va y=’,dy/dd:4:2);

End.

Readln;

Bài 10: Nhập vào thời gian 1 công việc nào đó là x giây. Hãy chuyển đổi và viết ra màn hình số thời gian trên dưới dạng bằng bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút, bao nhiêu giây?

Program DOI_GIO_PHUT_GIAY;

Uses crt;

Var gio, phut,giay, x: longint; Begin

Clrscr;

Writeln (‘DOI SANG GIO PHUT GIAY’);

Writeln (‘————————————-‘);

Write (‘Nhap vao so giay: ‘); readln(x); gio:= x div 3600;

x:=x mod 3600;

phut:=x div 60;

x:=x mod 60;

Writeln (‘Ket qua = ‘, gio,’gio : ‘, phut, ‘phut : ‘, x, ‘giay’);

Readln;

End.

Bài 11: Nhập vào tâm và bán kính của một đường tròn. Sau đó nhập vào một điểm A(x, y) bất kì và kiểm tra xem nó có thuộc đường tròn hay không?

Program KIEM_TRA_DIEM_THUOC_DUONG_TRON; Uses crt;

Var x0,y0,xa,ya,d,r:real; Begin

Writeln(‘KIEM TRA DIEM THUOC DUONG TRON:’); Writeln(‘——————————————————-‘); Write(‘Nhap ban kinh R= ‘);readln(r);

Write(‘Nhap toa do tam duong tron = ‘); readln(x0, y0); Write(‘Nhap toa do diem a = ‘); readln(xa, ya);

d:=SQRT(SQR(xa-x0)+SQR(ya-y0)); If r=d then

Writeln(‘Diem A nam tren duong tron’)

Else

If d>r then Writeln(‘Diem A nam ngoai duong tron’) Else Writeln(‘Diem A nam trong duong tron’);

End.

Readln;

Bài 12: Tính xy (Với x, y là số thực). Program X_LUYTHUA_Y;

Uses crt;

Var x,y,z:real; Begin

Writeln(‘TINH X LUY THUA Y:’); Writeln(‘———————————-‘); Write(‘Nhap x = ‘); readln(x); Write(‘nhap y = ‘); readln(y);

If x>=0 then

Begin

Else

End

z:=exp(y*ln(x)); Writeln(‘x ^ y = ‘,z:4:2);

End.

Writeln(‘Khong tinh duoc do x la so am’); Readln;

Bài 13: Tính n!

Program TINH_N_GIAI_THUA; Uses crt;

Var i,n,gt:integer;

Begin

End.

Clrscr;

Writeln(‘ TINH N GIAI THUA:’); Writeln(‘———————————-‘); Write(‘Nhap n =’); readln(n);

gt:=1;

For i:=1 to n do gt:=gt*i; Writeln(n, ‘!= ‘,gt);

Readln;

Bài 14: Tính xn (Với n là số nguyên không âm). Program TINH_X_LUY_THUA_N;

Uses crt;

Var i,n,x:integer;

lt:real;

Begin

End.

Writeln(‘ TINH X LUY THUA Y:’); Writeln(‘———————————-‘); Write(‘Nhap x =’); readln(x); Write(‘Nhap n =’); readln(n);

lt:=1;

For i:=1 to n do lt:=lt*x;

Writeln(x, ‘^’,n,’ = ‘,lt:4:2); Readln;

End

Bài 15: Nhập vào một số nguyên không âm, kiểm tra xem nó có phải là số nguyên tố hay không?

Program SO_NGUYEN_TO; Uses crt;

Var i,n: integer; Begin

Clrscr;

Writeln(‘KIEM TRA SO NGUYEN TO:’); Writeln(‘—————————————-‘); Write (‘Nhap so can kiem tra n = ‘); readln(n); If (n=0) or (n=1) then

Writeln(n,’ Khong phai la so nguyen to’)

Else

Begin

End;

i:=1; Repeat

i:= i+1;

Until (n mod i= 0) or (i*i>n);

If i*i>n then Writeln (n,’ la so nguyen to’)

Else Writeln (n,’ khong phai la so nguyen to’);

End.

Readln;

Bài 16: In ra các số nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng N (N là số nguyên không âm được nhập từ bàn phím).

Program CAC_SO_NGUYEN_TO; Uses crt;

Var n,i,t: integer; Begin

Clrscr;

Writeln(‘IN RA CAC SO NGUYEN SO <=N’); Writeln(‘———————————————‘); Write(‘Nhap n = ‘);readln(n);

If n<2 then

Writeln(‘Khong co so nguyen to nao <=’,n)

Else

Begin

Writeln(‘Cac so nguyen to <= ‘,n,’ la:’); For i := 2 to n do

Begin

t:= 1;

End; Readln;

End.

End;

Xem thêm: phát biểu nào sau đây không đúng với các vành đai khí áp trên trái đất

Rate this post