vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 21

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 21 bài bác 102 Vở bài bác luyện (VBT) Toán 4 luyện 2. 1. Rút gọn gàng những phân số:

1. Rút gọn gàng những phân số:

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 21

\(\eqalign{
& {{21} \over 8} = ...\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{9 \over {36}} = ... \cr
& {{18} \over {54}} = ...\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{30} \over {48}} = ... \cr
& {{90} \over {72}} = ...\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{72} \over {42}} = ... \cr} \)

2. Khoanh nhập những phân số vày \({3 \over 4}\):

\({9 \over {12}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{15} \over {16}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{15} \over {20}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{18} \over {25}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{18} \over {24}}\)

3. Khoanh nhập những phân số vày \({{25} \over {100}}\):

\({5 \over {20}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{15} \over {65}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{3 \over {12}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{8 \over 2}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{20} \over {80}}\)

4. Tính theo dõi mẫu:

Mẫu: 

a) \({{2 \times 5 \times 11} \over {3 \times 11 \times 5}} = ....\)

b) \({{8 \times 12 \times 17} \over {19 \times 12 \times 8}} = ...\)

c) \({{6 \times 9 \times 11} \over {11 \times 9 \times 12}} = .....\)

5. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Bài giải

1. 

Xem thêm: dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp

\(\eqalign{
& {{21} \over 8} = {3 \over 4}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{9 \over {36}} = {1 \over 4} \cr
& {{18} \over {54}} = {1 \over 3}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{30} \over {48}} = {5 \over 8} \cr
& {{90} \over {72}} = {5 \over 4}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{72} \over {42}} = {{12} \over 7} \cr} \)

2.

3.

4. 

5.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem câu nói. giải SGK - Toán 4 - Xem ngay

Xem thêm: education is more important today than ever before

Báo lỗi - Góp ý