vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 32

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 32 bài xích 111 Vở bài xích tập dượt (VBT) Toán 4 tập dượt 2. 1. Điền lốt (>,=,<) vô điểm chấm.

1. Điền lốt (>,=,<) vô điểm chấm.

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 32

a) \({6 \over {11}}...{8 \over {11}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{9 \over {15}}...{6 \over {10}}\)

b) \({8 \over 5}...{8 \over 7}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{21} \over {23}}...{{21} \over {27}}\)

c) \({7 \over 9}...{9 \over 7}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{95} \over {96}}...{{96} \over {95}}\)

2. a) Viết những phân số \({8 \over {11}};{8 \over 5};{8 \over 7}\) theo trật tự kể từ nhỏ bé cho tới lớn:

b) Viết những phân số \({{12} \over {10}};{{15} \over {25}};{{16} \over {20}}\) theo trật tự rộng lớn cho tới bé:

3. Viết phân số đem tử số, khuôn số là số lẻ to hơn 6 và nhỏ nhiều hơn 10.

a) Phân số ê nhỏ nhiều hơn 1.

b) Phân số ê bởi vì 1.

c) Phân số ê to hơn 1.

4. Tính:

a) \({{5 \times 6 \times 7 \times 8} \over {6 \times 7 \times 8 \times 9}}\)

b) \({{42 \times 32} \over {12 \times 14 \times 16}}\)

Bài giải

1.

a) \({6 \over {11}}<{8 \over {11}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{9 \over {15}}={6 \over {10}}\)

b) \({8 \over 5}>{8 \over 7}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{21} \over {23}}>{{21} \over {27}}\)

c) \({7 \over 9}<{9 \over 7}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{95} \over {96}}<{{96} \over {95}}\)

2.

Xem thêm: sách lịch sử 10 kết nối tri thức

a) Theo trật tự kể từ nhỏ bé cho tới lớn: \({8 \over {11}};{8 \over 7};{8 \over 5}\)

b) Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: \({{12} \over {10}};{{16} \over {20}};{{15} \over {25}}\)

Rút gọn gàng những phân số bên trên tớ được:

Ba phân số bên trên sau thời điểm rút gọn gàng thì đem nằm trong khuôn số. Những phân số đem nằm trong khuôn số, phân số này đem tử to hơn thì phân số ê to hơn.

Ta được: \({6 \over 5} > {4 \over 5} > {3 \over 5}\) nên \({{12} \over {10}} > {{16} \over {20}} > {{15} \over {25}}\)

3. Phân số đem tử số, khuôn số là số lẻ to hơn 6 và nhỏ nhiều hơn 10.

Vì phân số đem tử số, khuôn só là số lẻ to hơn 6 nhỏ rộng lớn 10. Vậy tử số ê rất có thể là 7 và 9

a) Phân số ê nhỏ nhiều hơn 1. Vậy phân số này đó là \({7 \over 9}\)

b) Phân số ê bởi vì 1. Vậy phân số này đó là \({7 \over 7};{9 \over 9}\)

c) Phân số ê to hơn 1. Vậy phân số này đó là \({9 \over 7}\)

4. Tính

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem điều giải SGK - Toán 4 - Xem ngay

Xem thêm: văn tả cây bóng mát lớp 4 cây bàng

Báo lỗi - Góp ý