vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 42

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 42 bài bác 121 Vở bài bác luyện (VBT) Toán 4 luyện 2. 1. Tính y:

1. Tính y:

a) \(y + {3 \over 4} = {4 \over 5}\)       b) \(y - {3 \over {11}} = {9 \over {22}}\)        c) \({9 \over 2} - hắn = {2 \over 9}\)

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 42

2. Tính và đối chiếu độ quý hiếm của nhì biểu thức sau:

\(\left( {{9 \over 2} - {5 \over 2}} \right) - {3 \over 4}\)                   \({9 \over 2} - \left( {{5 \over 2} + {3 \over 4}} \right)\)

Vậy \(\left( {{9 \over 2} - {5 \over 2}} \right) - {3 \over 4}\,...\,{9 \over 2} - \left( {{5 \over 2} + {3 \over 4}} \right)\)

3. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) \({{18} \over {15}} + {7 \over {15}} + {{12} \over {15}}\)                b) \({9 \over 7} + {8 \over 7} + {{11} \over 7}\)

4. Trong những bài bác đánh giá môn Toán cuối học tập kì I của khối lớp Bốn đem \({3 \over 7}\) có bài bác đạt điểm khá. thạo số bài bác đạt điểm xuất sắc và điểm khá là \({{29} \over {35}}\) số bài bác đánh giá. Hỏi số bài bác đạt điểm gỏi lắc từng nào phần của bài bác kiểm tra?

Bài giải

1

\(\eqalign{
& a)\,\,hắn + {3 \over 4} = {4 \over 5} \cr
& hắn = \,\,{4 \over 5} - {3 \over 4} = {{16 - 15} \over {20}} = \,\,{1 \over {20}} \cr} \)        

\(\eqalign{
& b)\,\,hắn - {3 \over {11}} = {9 \over {22}} \cr
& hắn = {9 \over {22}} + {3 \over {11}} = {{9 + 6} \over {22}} = {{15} \over {22}} \cr} \)

\(\eqalign{
& c)\,\,{9 \over 2} - hắn = {2 \over 9} \cr
& hắn = {9 \over 2} - {2 \over 9} = {{81 - 4} \over {18}} = {{77} \over {18}} \cr}\)

2. 

\(\eqalign{
& \left( {{9 \over 2} - {5 \over 2}} \right) - {3 \over 4} = \left( {{{9 - 5} \over 2}} \right) - {3 \over 4} \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = {4 \over 2} - {3 \over 4} = {{8 - 3} \over 4} = {5 \over 4} \cr
& {9 \over 2} - \left( {{5 \over 2} + {3 \over 4}} \right) = {9 \over 2} - \left( {{{10 + 3} \over 4}} \right) \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = {9 \over 2} - {{13} \over 4} = {{18 - 13} \over 4} = {5 \over 4} \cr} \)

Vậy \(\left( {{9 \over 2} - {5 \over 2}} \right) - {3 \over 4} = {9 \over 2} - \left( {{5 \over 2} + {3 \over 4}} \right)\)

Xem thêm: số electron tối đa có thể chứa trong lớp p

3. 

a)

\(\eqalign{
& {{18} \over {15}} + {7 \over {15}} + {{12} \over {15}} = \left( {{{18} \over {15}} + {{12} \over {15}}} \right) + {7 \over {15}} \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \left( {{{18 + 12} \over {15}}} \right) + {7 \over {15}} \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = {{30} \over {15}} + {7 \over {15}} = {{37} \over {15}} \cr} \)

b) 

\(\eqalign{
& {9 \over 7} + {8 \over 7} + {{11} \over 7} = \left( {{9 \over 7} + {{11} \over 7}} \right) + {8 \over 7} \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \left( {{{9 + 11} \over 7}} \right) + {8 \over 7} \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = {{20} \over 7} + {8 \over 7} = {{28} \over 7} \cr} \)

4. Tóm tắt


Bài giải

Số bài bác đạt điểm loại xuất sắc là:

\({{29} \over {35}} - {3 \over 7} = {{29 - 15} \over {35}} = {{14} \over {35}}\) (số bài bác kiểm tra)

Đáp số: \({{14} \over {35}}\) số bài bác kiểm tra

Sachbaitap.com

Xem thêm: văn tả cây bóng mát lớp 4 cây bàng

Bài tiếp theo

Xem điều giải SGK - Toán 4 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý