vở bài tập toán lớp 4 trang 43

1. Tuổi u và tuổi hạc con cái nằm trong lại vị 42. Mẹ rộng lớn con cái 30 tuổi hạc. Hỏi u từng nào tuổi hạc, con cái từng nào tuổi?

1. Tuổi u và tuổi hạc con cái nằm trong lại vị 42. Mẹ rộng lớn con cái 30 tuổi hạc. Hỏi u từng nào tuổi hạc, con cái từng nào tuổi? (Giải vị nhì cách)

2. Có 30 học viên đang được luyện tập bơi, nhập cơ số em tiếp tục biết tập bơi thấp hơn số em chưa chắc chắn tập bơi là 6 em. Hỏi sở hữu từng nào em tiếp tục biết tập bơi, từng nào em chưa chắc chắn bơi?

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 4 trang 43

3. Trong tủ sách sở hữu 1800 cuốn sách, nhập cơ số sách giáo khoa nhiều hơn thế số sách học tập tăng 1000 cuốn. Hỏi nhập tủ sách sở hữu từng nào sách giáo khoa?

Bài giải:

1. 

Tóm tắt:

Cách 1:

Bài giải:

Hai đợt tuổi hạc của con cái là:

42 – 30 = 12 ( tuổi)

Tuổi của con cái là:

 12 : 2 = 6 (tuổi)

Tuổi của u là:

6 + 30 = 36 (tuổi)

                      Đáp số: Tuổi của u 36

                                   Tuổi của con cái 6

Cách 2:

Bài giải

Hai đợt tuổi hạc của u là:

42 + 30 = 72 (tuổi )

Tuổi của u là:

72 : 2 = 36 (tuổi)

Tuổi của con cái là:

36 – 30 = 6 ( tuổi)

                     Đáp số : Tuổi của u 36

                                 Tuổi của con cái 6

2. 

Tóm tắt

Xem thêm: tự nhiên và xã hội lớp 3

Có 30 học viên đang được luyện bơi

Chưa biết tập bơi thấp hơn biết tập bơi 6 em

Biết tập bơi có: ….. em?

Bài giải

Hai đợt số học viên biết tập bơi là:

 30 – 6 = 24 ( học tập sinh)

Số học viên biết tập bơi là:

24 : 2 = 12 ( học tập sinh)

Số học viên chưa chắc chắn bơi:

12 + 6 = 18 (học sinh)

                         Đáp số : Học sinh biết tập bơi 12 học tập sinh

                                  Học sinh chưa chắc chắn tập bơi 18 học tập sinh

3.

Tóm tắt

Thư viện có: 1800 cuốn sách

Sách giáo khoa nhiều hơn thế sách gọi thêm một 000 cuốn

Sách giáo khoa:….cuốn?

Bài giải

Hai đợt số sách giáo khoa là:

1800 + 1000 = 2800 (cuốn)

Số sách giáo khoa là:

2800 : 2 = 1400 (cuốn)

Số sách tìm hiểu thêm là

1800 – 1400 = 400 (cuốn)

                         Đáp số: Sách giáo khoa 1400 cuốn

Sachbaitap.com

Xem thêm: my sister .... for you since yesterday

Bài tiếp theo

Xem tiếng giải SGK - Toán 4 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý