vở bài tập toán lớp 4 trang 82

2. Có 13 xe pháo nhỏ chở được 46 800 kilogam mặt hàng và 17 xe pháo rộng lớn chở được 71 400 kilogam mặt hàng. Hỏi khoảng từng xe pháo chở được từng nào ki- lô-gam hàng?

1. Tính (theo mẫu)

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 4 trang 82

Mẫu: 240 : 40 = 240 : (10×4)

                       = 240 : 10 : 4

                       = 24 : 4

                       = 6

a) 72000 : 600 = …………………

                       = …………………

                       = …………………

b) 560 : 70 = …………………

                 = …………………

                 = …………………

                 = …………………

c) 65000 : 500 = …………………

                       = …………………

                       = …………………

2. Có 13 xe pháo nhỏ chở được 46 800 kilogam mặt hàng và 17 xe pháo rộng lớn chở được 71 400 kilogam mặt hàng. Hỏi khoảng từng xe pháo chở được bao nhiê ki- lô-gam hàng?

3. Tính độ quý hiếm của biểu thức

a) (45876 + 37124) : 200 = …………………

                                      = …………………

b) 76327 – 91000 : 700 + 2000 = …………………

                                                = …………………

                                                = …………………

Bài giải:

1.

a) 72000 : 600 = 72000 : 100 : 6

                        = 720 : 6

                        = 120

Xem thêm: cách tính nhiệt độ trung bình năm

b)560 : 70 = 560 : (10 × 7)

                 = 560 : 10 : 7

                 = 56 : 7

                 = 8

c) 65000 : 500 = 65000 : 100 : 5

                        = 650 : 5

                        = 130

2.

Bài giải

Số xe pháo rộng lớn và xe pháo nhỏ sở hữu là:

17 + 13 = 30 (xe)

Trung bình số ki – lô – gam mặt hàng một xe pháo chở được là:

(46800 + 71400) : 30 = 3940 (kg)

Đáp số: 3940 (kg)

3.

a) (45876 + 37124) : 200 = 83 000 : 200

                                     = 415

b) 76327 – 91000 : 700 + 2000 = 76372 – 130 + 2000

                                                = 76242 + 2000

                                                  = 78 242

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem điều giải SGK - Toán 4 - Xem ngay

Xem thêm: chiến dịch điện biên phủ được chia làm mấy đợt

Báo lỗi - Góp ý