vở bài tập toán lớp 5 tập 1 trang 16

Viết những số đo chừng nhiều năm (theo mẫu)

Đề bài

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 tập 1 trang 16

1. Tính

a) \({8 \over 5} + {3 \over {10}} = ................\)

b) \({2 \over 3} + {3 \over 4} + {1 \over 6} = ...................\)

c) \({5 \over 6} - {2 \over 9} = ...................\)

d) \(2{1 \over {10}} - {3 \over 4} - {2 \over 5} = ...................\)

2. Tìm x

a) \(x + {3 \over 5} = {7 \over 2}\)

b) \(x - {1 \over 4} = {1 \over 5}\)

c) \(2 - x = {4 \over 7}\)

3. Viết những số đo chừng nhiều năm (theo mẫu)

Mẫu: \(9m\,3dm\, = \,9m + {3 \over {10}}m = 9{3 \over {10}}m\)

a) 2m 2dm = .........................

b) 12m 5dm = .........................

c) 15cm 8mm = ......................

4. Biết \({7 \over {10}}\) số học viên của một tờ học tập là 21 em. Hỏi lớp học tập cơ với từng nào học tập sinh?

Đáp án

1. Tính

a) \({8 \over 5} + {3 \over {10}} = {{8 \times 2} \over {5 \times 2}} + {3 \over {10}} = {{16 + 3} \over {10}} = {{19} \over {10}}\)

b) \({2 \over 3} + {3 \over 4} + {1 \over 6} = {{2 \times 4} \over {3 \times 4}} + {{3 \times 3} \over {4 \times 3}} + {{1 \times 2} \over {6 \times 2}} = {{8 + 9 + 2} \over {12}} = {{19} \over {12}}\)

c) \({5 \over 6} - {2 \over 9} = {{5 \times 3} \over {6 \times 3}} - {{2 \times 2} \over {9 \times 2}} = {{15 - 4} \over {18}} = {{11} \over {18}}\)

d) \(2{1 \over {10}} - {3 \over 4} - {2 \over 5} = {{21} \over {10}} - {3 \over 4} - {2 \over 5}\)

                             \(= {{21 \times 2} \over {10 \times 2}} - {{3 \times 5} \over {4 \times 5}} - {{2 \times 4} \over {5 \times 4}}\)

                             \(= {{42 - 15 - 8} \over {20}} = {{19} \over {20}}\)

Xem thêm: trong các loại quặng sắt quặng có hàm lượng sắt cao nhất là

2. Tìm x

a)                                             

\(\eqalign{
& x + {3 \over 5} = {7 \over 2} \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,x = {7 \over 2} - {3 \over 5} \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,x = {{29} \over {10}} \cr} \)                 

b)

\(\eqalign{
& x - {1 \over 4} = {1 \over 5} \cr
& \,\,\,\,\,\,\,x = {1 \over 5} + {1 \over 4} \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,x = {9 \over {20}} \cr} \) 

c)

\(\eqalign{
& 2 - x = {4 \over 7} \cr
& 2 - {4 \over 7} = x \cr
& \,\,\,\,\,\,\,x = {{10} \over 7} \cr} \) 

3. Viết những số đo chừng dài

a) \(2m\,2dm = \,2m + {1 \over 5}m = 2{1 \over 5}m\)

b) \(12m5dm = 12m + {1 \over 2}m = 12{1 \over 2}m\)

c) \(15cm\,8mm = {{15} \over {100}}m + {8 \over {1000}}m = {{158} \over {1000}}m\)

4. lõi \({7 \over {10}}\) số học viên của một tờ học tập là 21 em. Hỏi lớp học tập cơ với từng nào học tập sinh?

Bài giải

Chia số học viên của lớp trở nên 10 phần đều nhau, từng phần có:

21 : 7 = 3 (học sinh)

Số học viên của lớp học tập đó:

3 x 10 = 30 (học sinh)

                         Đáp số: 30 học tập sinh

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem điều giải SGK - Toán 5 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

Xem thêm: trình bày suy nghĩ về tình cảm của con người với quê hương lớp 6

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom con cái lớp 5 học tập chất lượng, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.